Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 40 (ст.243-245) Стаття 243. Поняття режиму знищення або руйнування

Стаття 243. Поняття режиму знищення або руйнування

Митний кодекс - Глава 40 (ст.243-245)
122

Стаття 243. Поняття режиму знищення або руйнування

Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються. Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших органів державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи спільно з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

Знищення або руйнування товарів, ввезених на митну територію України, здійснюється під митним контролем без справляння податків та зборів, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання.

Вибір митного режиму є прерогативою власника товару (декларанта, митного брокера), однак митний орган схвалює рішення про можливість або неможливість розміщення даного товару у митний режим "Знищення або руйнування" і надає відповідний дозвіл.

Рішення про проведення зазначених операцій (знищення або руйнування) в кожному окремому випадку приймається керівником митного органу в зоні діяльності якого знаходяться товари на підставі заяви поданої власником або іншою заінтерисованою особою, що ініціювала знищення за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму та тільки у випад

ку необхідності знищення або руйнування таких товарів чи/або неможливості їх вивезення за межі митної території України.

Письмовим дозволом митного органу (наказом, розпорядженням), в зоні діяльності якого буде здійснюватись митне оформлення товарів в митному режимі "Знищення або руйнування", створюється комісія, до складу якої входять крім представників митних органів представники інших органів державної виконавчої влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

Для здійснення митного оформлення в митному режимі "Знищення або руйнування" заінтересована особа (брокер, декларант) окрім вантажно-митної декларації, товаросупровідних документів (рахунок-фактура, інвойс, накладна, та ін.), подає заяву, в якій вказуються точні дані про характер товару, назву, кількість, дату, спосіб і місце, а також причину, за умови якої здійснюється знищення або руйнування.

Крім того, заявник бере на себе зобов’язання надати митному органу у встановлений (наказом, розпорядженням) термін достовірний документ (Акт) про знищення або руйнування товарів, а також інформацію про відходи та залишки, які утворилися в результаті застосування відповідного митного режиму. Достовірними документами вважаються офіційно видані книги, державні стандарти, технічні умови, каталоги фірм-виробників, сертифікати, ліцензії, акти про результати дослідження та інші підтверджуючі документи встановленої форми.

Знищення або руйнування проводиться в присутності власника товару або особи, уповноваженої ним (брокер, декларант). Після чого складається акт про знищення або руйнування, який підписується всіма членами комісії, власником товару або особою, уповноваженою ним (брокером, декларантом) та завіряється печатками.

Акт про знищення або руйнування складається у довільній формі (за виключенням Акту на знищення, утилізацію неякісних лікарських засобів).

Обов’язково в акті вказується:

- дата та місце складення;

- назва товару, особливі його ознаки;

- кількість (вага, місце, об’єм і т.д.);

- кількість залишків (відходів);

- спосіб, дата і місце знищення або руйнування;

- перелік осіб, присутніх при знищенні;

- інша інформація, необхідна для загальної характеристики.

Акти, ВМД та інші підтверджуючі документи передаються на зберігання в архів митниці.

Знищенню або руйнуванню підлягають тільки фактично ввезені в Україну товари, які знаходяться під митним контролем та заявлені у відповідний митний режим незалежно від мети їх переміщення через митний кордон України.

Товари, щодо яких прийнято рішення про їх знищення або руйнування, можуть передаватись на тимчасове зберігання під митним контролем за погодженням з митним органом у належно обладнані для опечатання та пломбування місця схову. Відповідальність за збереження до вирішення питання про знищення або руйнування, несе власник даного товару або уповноважена особа (декларант, митний брокер) на умовах угоди (договору).

Знищення або руйнування, здійснюється підприємством, яке пройшло атестацію на виконання цих робіт.

Порядок атестації підприємств, що здійснюють знищення або руйнування неякісного та небезпечного товару, забезпечення ведення реєстру таких підприємств, встановлюється Держстандартом України у відповідності із встановленим законом порядком.

Знищення (утилізація) неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, здійснюється у відповідності до “Правил”, які затверджуються наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і проходять відповідну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

Не підлягають розміщенню у митний режим "Знищення або руйнування" товари:

- товарів, заборонених до ввезення в Україну;

- товарів, заборонених до транзиту через митну територію України;

- товарів, на ввезення яких не надано дозволи уповноваженими органами державної влади, що виконують відповідні контрольні функції;

- товарів, розміщених в режимах імпорту, експорту, тимчасового вивезення і транзиту;

- товарів, вилучених або затриманих митними органами як предмети порушення митних правил на підставі статей Митного кодексу України, якими передбачена конфіскація таких предметів;

- електроенергії;

- ядерних матеріалів, спеціальних розщеплювальних матеріалів;

- радіоактивних відходів;

- особливо небезпечних хімічних речовин;

- отруйних речовин;

- небезпечних відходів;

- товарів, в результаті знищення або руйнування яких утворюються особливо небезпечні хімічні та отруйні речовини, небезпечні і радіоактивні відходи;

- неякісних або непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги;

- неякісної та небезпечної продукції, яка класифікується у 1-24 групах згідно з УКТЗЕД;

- культурних цінностей;

- представників тваринного та рослинного світу, які відповідно до законів України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, охороняються державою.

Знищенню або руйнуванню під митним контролем підлягають товари:

- які не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативних документів стосовно відповідних видів товарів щодо їх споживчих властивостей, безпеки для життя і здоров’я людини, майна і довкілля;

- на які строк придатності до споживання або використання закінчився;

- яким з метою збуту, виробником (продавцем) навмисно надано зовнішнього вигляду, або окремих властивостей певного вигляду, і неможливо ідентифікувати їх як товар, за який він видається;

- на які немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують їх якість та безпеку;

- у інших випадках, передбачених законодавством України.

Митний орган вправі відмовити у наданні дозволу на розміщення товарів у митний режим "Знищення або руйнування" у випадках, коли знищення або руйнування неякісних та небезпечних товарів може:

- заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;

- негативно вплинути на здоров’я населення або створити небезпеку життя людям, тваринному та рослинному світу;

- спричинити витрати для держави;

- коли митний орган не має можливості здійснення контролю за фактичним його знищенням або руйнуванням;

- в інших випадках, визначених законодавством України.

Проведення операцій по знищенню або руйнуванню товарів під митним контролем вважається правомірним, якщо на це є рішення (погодження) спеціальних органів виконавчої влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України згідно ст. 227 МКУ.

Стосовно загибелі, знищення або руйнування товарів, які були тимчасово ввезені (вивезені) і перебували під митним контролем, встановлений тимчасовий порядок, згідно з яким підтверджується факт. Про факт загибелі, знищення або руйнування готуються документи (акти, довідки, тощо) та засвідчуються, виключно на території країни місцезнаходження цих товарів у відповідності до вимог законодавства цієї країни. Згадані документи мають бути легалізовані консульською установою відповідної країни, після чого вони набувають юридичної сили, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

Україна має договори про правову допомогу з рядом країн, якими передбачена відмова від легалізації документів. Документи, складені, або засвідчені компетентними установами цих країн ( митними органами, торгово-промисловою палатою, тощо ) приймаються до розгляду митними органами без легалізації у консульській установі.

Основні принципи при використанні митного режиму "Знищення або руйнування":

1. Не повинні завдатись збитки державі або які-небудь видатки бюджетних коштів.

2. Обов’язковий контроль зі сторони митних органів.

3. Вся відповідальність за правомірність заявленого режиму лежить на власнику товару (декларанту, брокеру).

У випадку порушення законодавства щодо знищення, руйнування, переробки, утилізації товарів, що перебувають під митним контролем, передбачена згідно із законом дисциплінарна, адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність, а саме:

- за ввезений на митну територію України неякісний та небезпечний товар;

- за невиконання рішень спеціально уповноважених органів виконавчої влади;

- за порушення порядку щодо знищення або руйнування неякісних та небезпечних товарів;

- за здійснення знищення, руйнування, переробку або утилізацію підприємствами, виробництво яких не атестовано;

- за невиконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів щодо поводження з окремими видами неякісних та небезпечних товарів.

Законами України може бути встановлена відповідальність за інші правопорушення законодавства щодо знищення або руйнування неякісного та небезпечного товару.

Митним кодексом України (ст.347) передбачена адміністративна відповідальність за порушення встановленого законом порядку знищення або руйнування товарів під митним контролем.

Посадові та службові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері знищення або руйнування неякісного та небезпечного товару несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук