Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ Х (ст.271-275) Стаття 274. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

Стаття 274. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

Особлива частина - Розділ Х (ст.271-275)
141

Стаття 274. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

1. Порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу за­гибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, — карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавлен­ням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні поса­ди чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

1. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки можуть спричини­ти винятково тяжкі наслідки: людські жертви, вибухи, знищення або пошко­дження атомних реакторів та інших експлуатаційних установок, радіоактив­не зараження місцевості, опромінення населення.

Потерпілими від злочину можуть бути як робітники виробництва, на яко­му використовуються ядерні або радіоактивні матеріали, так і особи, що не мають до такого виробництва відношення.

2. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є місце вчинення злочи­ну — це виробництва, на яких використовуються ядерні або радіоактивні ма­теріали. До виробництв, де використовуються ядерні матеріали, належать атомні станції, споруди і комплекси з промисловими, експериментальними і дослідницькими ядерними реакторами і ядерними стендами, інше. До вироб­ництв, що містять радіоактивні матеріали, належать, зокрема, сховища радіоактивних відходів. Ядерними матеріалами є: уран, плутоній, торій у виді металу, сплаву, хімічного концентрату, якийсь інший матеріал, що містить зазначені речовини у визначеній концентрації. Радіоактивними є

джерела іонізуючого випромінювання, природного або штучного походжен­ня, що перебувають у будь-якому стані.

Дотримання ядерної і радіаційної безпеки на виробництві регулюється законодавчими й іншими нормативно-правовими актами (див. Закон Ук­раїни «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» від 8 люто­го 1995 р. (ВВР. — 1995. — № 12. — Ст. 81); «Загальні положення забезпе­чення безпеки атомних станцій», затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 9 грудня 1999 р. № 63 (ОВУ. - 2000. - № 11. - Ст. 430) та ін.).

Ядерна безпека — це дотримання норм, правил, стандартів і умов вико­ристання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку.

Радіаційна безпека — це дотримання припустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення і довкілля, що встановлені нормами, прави­лами і стандартами його безпеки.

Порушеннями правил ядерної або радіаційної безпеки можуть бути: до­пуск до роботи осіб, які не мають права працювати на об'єктах атомної енергетики, порушення фізичного захисту атомних реакторів або установок, в яких використовуються радіоактивні матеріали.

3. Наслідками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 274 КК, є: створення загро­зи загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (див. коментар до ст. 272 КК) або заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого (див. коментар до ст. 271 КК). Відповідно до ч. 2 ст. 274 КК — загибель людей (див. комен­тар до ст. 271 КК) або інші тяжкі наслідки (див. коментар до ст. 272 КК).

4. Між порушеннями на виробництві правил ядерної або радіаційної без­пеки і наслідками потрібно встановлювати причинний зв'язок.

5. З суб'єктивної сторони аналізований злочин може мати необережну або змішану форми вини.

6. Суб'єктом злочину можуть бути: громадяни — суб'єкти підприємниць­кої діяльності, службові особи, робітники та службовці, сторонні вироб­ництву особи, зобов'язані додержуватися на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук