Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ VII (ст.199-235) Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

Особлива частина - Розділ VII (ст.199-235)
226

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених ал­когольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, — карається штрафом від п'ятисот до тисячі п'ятдесяти неоподатковува­них мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. 2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких то­варів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, — карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та облад­нання для її виготовлення. 3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконний збут таких то­варів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, — карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з ви­лученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнан­ня для її виготовлення.

 

1. Безпосередній об'єкт злочину — суспільні відносини у сфері держав­ного регулювання оподатковування і формування прибуткової частини дер­жавного бюджету. Додатковим безпосереднім об'єктом може бути здоров'я людей — при незаконному виготовленні підакцизних товарів із недобро­якісної сировини, а також збуті таких товарів.

2. Предмет злочину: 1) алкогольні напої;

2) тютюнові вироби; 3) інші підакцизні товари.

Підакцизні товари — це товари, у ціну яких включається акцизний збір — непрямий податок. Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, а також його ставки затверджуються Верховною Радою України.

Алкогольні напої — це продукти, отримані шляхом спиртового бродіння матеріалів, що містять цукор, або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спирту етилового понад 1,2 % об'ємних одиниць, які належать до товарних груп «Гармонізованої системи опису і кодування товарів» під ко­дами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08 (ст. І Закону України «Про державне регу­лювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 19 грудня 1995 р. (ВВР. - 1995. - № 46. - Ст. 345).

Самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення (чача, ара-ка тощо) не є підакцизними товарами, а тому не можуть бути предметами даного злочину.

Тютюнові вироби — це сигарети, цигарки, сигари, сигарили (тонкі сига­ри), а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн й інші вироби з тютюну і його замінники, які впливають на фізіологічний стан лю­дини під час вживання (ст. 1 вищенаведеного Закону).

До інших підакцизних товарів належать: спирт етиловий, транспортні за­соби, дистиляти, спеціальні та моторні бензини, гас, пиво солодове.

Перелік підакцизних товарів визначено законами України «Про держав­не регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і пло­довим, алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 19 грудня

1995 р., «Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби» від 6 лютого 1996 р. (ВВР. - 1996. - № 8. - Ст. 32), «Про ставки акциз­ного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби» від 24 травня

1996 р. (ВВР. — 1996. — № 32. — Ст. 151), «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 11 липня 1996 р. (ВВР. — 1996. - № 42. - Ст. 201 ).

Незаконно виготовленими підакцизними товарами варто вважати товари, виготовлені особою, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяль­ності або працює без отримання ліцензії, якщо відповідна діяльність підля­гає ліцензуванню, або з порушенням умов ліцензування. Так, виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами» припускається тільки у випадку отримання виготовлювачем спеціального дозволу (ліцензії) на таку діяльність. Тому виготовлення алкогольних напоїв і тю­тюнових виробів за відсутності такого дозволу є незаконним.

3. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК, може по­лягати в придбанні, зберіганні, транспортуванні для збуту незаконно виго­товлених підакцизних товарів, а також в самому Їх збуті.

Придбання — це одержання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів будь-яким способом (купівля, одержання в обмін на інші товари, у рахунок сплати боргу тощо).

Зберіганням охоплюються дії, пов'язані з перебуванням зазначених пред­метів у володінні винного: при собі, у помешканні, у схованках або інших місцях, незалежно від тривалості збереження.

Транспортування — це будь-які дії з переміщення зазначених предметів, незалежно від способу їх переміщення і місця зберігання. Поняттям транс­портування охоплюється також пересилання.

Збут означає будь-які сплатні або безоплатні форми реалізації підакциз­них товарів (наприклад, продаж, дарування, обмін, передача в рахунок пога­шення боргу, відшкодування заподіяних збитків тощо).

Незаконність таких дій, як придбання, зберігання, транспортування для збуту, а так само збут підакцизних товарів, визначається незаконністю їх ви­готовлення. Тому для констатації складу цього злочину немає необхідності спеціально встановлювати порушення яких-небудь інших вимог законодав­ства, що регулюють питання обігу підакцизних товарів. Наприклад, якщо буде встановлено, що особа зберігає або транспортує для збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, і знає про це, то цього достатньо для притяг­нення її до відповідальності за ст. 204 КК.

4. Злочин є закінченим з моменту вчинення хоча б однієї із зазначених у ч. 1 ст. 204 КК дій.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Осо­ба усвідомлює, що отримує, зберігає, транспортує для збуту незаконно ви­готовлені підакцизні товари, а також збуває їх і бажає так вчиняти. Обов'яз­ковою ознакою суб'єктивної сторони цього злочину є спеціальна мета — збут предметів даного злочину.

6. Суб'єкт злочину — будь-яка особа, що досягла 16-річного віку.

7. У частині 2-ст. 204 КК передбачений самостійний склад злочину. На­стання кримінальної відповідальності законодавець пов'язує або із способом незаконного виготовлення підакцизних товарів — шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове ви­робництво таких товарів, або з ознаками, що характеризують суб'єкта зло­чину — вчинення особою, яка раніше була засуджена за ст. 204 КК.

Питання про те, чи є виготовлення підакцизних товарів масовим, вирішується в кожному конкретному випадку.

При незаконному виготовленні підакцизних товарів особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, спосіб їх виготовлення на кваліфікацію за ст. 204 КК не впливає.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 204 КК, є закінченим з моменту незакон­ного виготовлення будь-якої кількості підакцизних товарів. Дії особи, спря­мовані на відкриття (створення) підпільного цеху для незаконного виготов­лення таких товарів, а так само придбання для їх виготовлення обладнання, за допомогою якого можна забезпечити їх масове виробництво, повинні кваліфікуватись, як готування до вчинення зазначеного злочину.

8. У частині 3 ст. 204 КК також передбачений самостійний склад злочи­ну. У ній настання кримінальної відповідальності законодавець обумовлює або наявністю реальної загрози для життя і здоров'я людей, як результату незаконного виготовлення підакцизних товарів із недоброякісної сировини (матеріалів), або наслідками у вигляді отруєння людей або іншими тяжки­ми наслідками, як результатом незаконного збуту таких товарів.

Недоброякісними визнаються сировина і матеріали, що не відповідають встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам (див. ко­ментар до ст. 227 КК).

Створення загрози для життя і здоров'я людей означає, що внаслідок ви­користання в процесі незаконного виготовлення підакцизних товарів недоб­роякісної сировини або матеріалів виникає реальна загроза серйозного роз­ладу здоров'я або смерті хоча б однієї людини у випадку вживання зазначе­ної продукції (можливість отруєння, радіоактивного опромінення, ураження електричним струмом, травмування тощо).

Під отруєнням людей варто розуміти випадки, пов'язані із заподіянням смерті або значної шкоди здоров'ю людей внаслідок вживання незаконно ви­готовлених із недоброякісної сировини підакцизних товарів. Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти, наприклад, спричинення тяжких або се­редньої тяжкості ушкоджень хоча б одній особі, масове захворювання лю­дей, знищення або пошкодження майна в значних розмірах. Слід мати на увазі, що зазначені наслідки є однією з ознак аналізованого злочину, а тому не утворюють з ним сукупності злочинів (наприклад, статті 204 і 119 КК — вбивство через необережність). За наявності умислу на вбивство чи за­подіяння тілесних ушкоджень дії того, хто збуває відповідні підакцизні то­вари, слід додатково кваліфікувати як злочин проти життя чи здоров'я осо­би (зокрема, за статтями 115 або 121 КК).

Для відповідальності за ч. З ст. 204 КК необхідно встановити причинний зв'язок між незаконним виготовленням із недоброякісної сировини підак­цизних товарів і наслідками, що настали.

9. Незаконне виготовлення підакцизних товарів за відсутністю ознак, за­значених у частинах 2 і 3 ст. 204 КК, може тягти відповідальність за ст. 202 КК за порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю.

Незаконне виготовлення підакцизних товарів за відсутністю ознак, зазна­чених у частинах 2 і 3 ст. 204 КК, і їх подальше зберігання, транспортуван­ня для збуту, а також самий збут може тягти відповідальність за ст. 202 і ч. 1 ст. 204 КК.

10. Оскільки ст. 204 КК описує три самостійні склади злочину, то у відповідних випадках (наприклад, якщо особа незаконно виготовляє підак­цизні товари з використанням обладнання, що забезпечує масове вироб­ництво таких товарів, а потім збуває їх) вчинене необхідно кваліфікувати за правилами сукупності злочинів, передбачених частинами 2 і 1 ст. 204 КК.

11. Якщо вчинення дій, передбачених ст. 204 КК, здійснюється під при­криттям створеного або придбаного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), то вчинене слід додатково кваліфікувати за ст. 205 КК (фіктивне підприємництво).

12. Якщо вчинення дій, описаних у ст. 204 КК, поєднане з легалізацією (відмиванням) коштів чи іншого майна, що було придбане злочинним шля­хом, то вчинене необхідно додатково кваліфікувати і за ст. 209 КК (ле­галізація (відмивання) коштів чи іншого майна, що було придбане злочин­ним шляхом).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук