Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ VII (ст.199-235) Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок

Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок

Особлива частина - Розділ VII (ст.199-235)
331

Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут неза­конно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізу­альних творів та фонограм чи голографічних захисних елементів — караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, — караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами.

 

1. Безпосередній об'єкт злочину — суспільні відносини, що складаються у сфері державного регулювання випуску продукції і формування дохідної частини державного бюджету.

2. Предметом злочину є марки акцизного збору, контрольні марки для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм, го­лографічні захисні елементи.

Марка акцизного збору — це спеціальний знак, яким сьогодні маркують­ся в Україні тільки два види товарів — алкогольні і тютюнові вироби. На­явність на цих товарах акцизної марки підтверджує сплату платником акцизного збору, легальність їх ввезення і реалізації на території України (ст. 1 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої і тютюнові вироби» від 15 вересня 1995 р. (ВВР. — 1995. — № 40. — Ст. 297). Акцизні марки бувають трьох видів: марки акцизного збору для маркування алко­гольних напоїв; такі самі марки для тютюнових виробів; спеціальні марки для маркування конфіскованих алког

ольних напоїв і тютюнових виробів.

Марки акцизного збору у встановленому законом порядку продаються суб'єктам підприємництва, що є платниками акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби.

Контрольна марка для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм — це спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторсь­ких прав і надає право на поширення, у тому числі шляхом імпорту, опто­вої і роздрібної торгівлі, примірників аудіовізуальних творів або фонограм на території України і їх експорту (ст. 2 Закону України «Про розпов­сюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм» (ВВР. — 2000. — № 24. — Ст. 183). Контрольна марка має серію і номер. Закон передбачає три серії контрольних марок: «А» — для аудіокасет; «У» — для відеокасет; «К» — для компакт-дисків.

Аудіовізуальним твором визнається твір, що складається з набору пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із су­провідним звучанням або без нього, що можна бачити, а при наявності супровідного звучання — чути. До аудіовізуальних творів належать кінема­тографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними кінематографії, на магнітних плівках, платівках, дисках тощо.

Фонограма — це винятково звуковий запис якогось виконання або інших звуків. Примірниками фонограм є грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети й інші носії записів.

Примірник аудіовізуального твору або фонограми — це відтворена в будь-якій матеріальній формі копія аудіовізуального твору або фонограми, що містить усе або значну частину зображення або звуків, які є складовими частинами даного аудіовізуального твору або фонограми.

Примірники аудіовізуальних творів і фонограм маркуються контрольни­ми марками перед їх випуском в обіг. Маркування контрольною маркою здійснюють імпортер, експортер або відтворювач, що випускає примірники в обіг. Право на одержання контрольних марок мають імпортери, експорте­ри і відтворювачі примірників аудіовізуальних творів і фонограм, що вне­сені в Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок.

Марка акцизного збору, контрольна марка для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм не є цінними паперами, а то­му застосування статей 199 або 224 КК при незаконному виготовленні, підробці, використанні або збуті вищезгаданих предметів виключається.

Голографічний захисний елемент — це голографічний елемент, призначе­ний для маркування носіїв інформації, документів і товарів із метою підтвердження їх справжності, авторства тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення (по­станова КМ України «Про затвердження Положення про порядок голо­графічного захисту документів і товарів» від 24 лютого 2001 р. № 171 (ОВУ. — 2001. — № 9. — Ст. 355). Голографічним елементом визнається матеріальний об'єкт із тонкошаровою структурою, що створюється з метою формування (відновлення) записаного на ньому зображення шляхом інтер­ференції та дифракції світла, що відбивається.

3. Об'єктивна сторона злочину може виявлятися в незаконному виготов­ленні предмета злочину, його підробці, використанні або збуті.

4. Під незаконним виготовленням предметів, зазначених у ст. 216, слід ро­зуміти, наприклад, їх виготовлення без одержання необхідного дозволу або з порушенням порядку одержання, оформлення такого дозволу, за підробле­ними документами, підприємствами, що не мають ліцензії на виготовлення таких предметів, тощо. При незаконному виготовленні виготовлювачем ви­готовляються не фальшиві, а дійсні марки акцизного збору, контрольні мар­ки, голографічні захисні елементи, проте за відсутності необхідних правових підстав або з порушенням встановленого порядку для такого виробництва.

Відносини у сфері виготовлення зазначених предметів регулюються: «По­ложенням про марки акцизного збору», затвердженим Указом Президента України від 18 вересня 1995 р. № 849/95 (Урядовий кур'єр. — 1995. — № 145-146. — С. 6); постановою Кабінету Міністрів України «Про за­провадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 23 квітня 2003 р. № 567 (ОВУ. - 2003. - № 17. - Ст. 761);

постановою Кабінету Міністрів України і НБУ «Про виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності» від 27 серпня 1997 р. № 933 (ОВУ. — 1997. — № 35- — Ст. 91); Законом України «Про розповсюджен­ня примірників аудіовізуальних творів і фонограм» від 23 березня 2000 р. № 1587-ІП (ВВР. - 2000. - № 24. - Ст. 183); постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм» від 13 жовтня 2000 р. № 1555 (ОВУ. - 2000. - № 42. - Ст. 1792); Указом Президента України «Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами» від 15 листопада 2000 р. № 1239/2000 (ОВУ. - 2000. - № 46. - Ст. 1989); постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів» від 24 лютого 2001 р. № 171 (ОВУ. — 2001. — № 9. — Ст. 355); наказом Державного комітету Ук­раїни з питань регуляторної політики та підприємництва і Служби безпеки України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження, сертифікаційних ви­пробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів» від 8 квітня 2003 р. (ОВУ. - 2003. - № 17. - Ст. 806); постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів і груп товарів, які підлягають захисту голографічними елементами» від 5 липня 2002 р. № 932 (ОВУ. - 2002. - № 28. - Ст. 1314).

5. Під підробкою розуміється виготовлення фальшивих марок акцизного збору, фальшивих контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм або фальшивих гологра­фічних захисних елементів будь-яким способом (поліграфічний, електро­графічний, фотографічний, малювальний, метод дворазового копіювання то­що). Таке виготовлення припускає повне відтворення предмета злочину, що створюється заново. Підробка має місце також і тоді, коли винний вносить в акцизні марки, контрольні марки, голографічні захисні елементи неправ­диві свідчення, наприклад, змінює серію, номер чи інші реквізити.

6. Використання незаконно виготовлених, отриманих або підроблених ма­рок акцизного збору, контрольних марок або голографічних захисних еле­ментів полягає в маркуванні ними певних товарів, творів або інших пред­метів. Порядок позначення відповідних товарів акцизними, контрольними марками або захисними голографічними елементами визначається вищезга­даним законодавством.

7. Незаконне одержання марок акцизного збору, контрольних марок, го­лографічних захисних елементів, подальше використання або збут яких тяг­не кримінальну відповідальність за ст. 216 КК, означає одержання їх будь-яким протиправним способом, наприклад, шляхом викрадення, шахрайства, зловживання службовою особою своїм службовим становищем тощо.

Незаконне зберігання марок акцизного збору тягне адміністративну відповідальність за ч. З ст. 1645 КпАП.

8. Збут незаконно виготовлених, отриманих або підроблених марок ак­цизного збору, контрольних марок або голографічних захисних елементів — це будь-яка форма їх сплатного або безоплатного відчуження — продаж, обмін, дарування, передача в борг, у рахунок оплати боргу тощо.

9. Злочин вважається закінченим із моменту вчинення одної із зазначе­них дій.

10. Суб'єктивна сторона злочину — прямий умисел.

Якщо вчинення злочину, передбаченого ст. 216 КК, поєднане з ухилен­ням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, то за наяв­ності до того підстав вчинене слід додатково кваліфікувати за ст. 212 КК. Незаконне використання контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм, поєднане з порушенням авторського пра­ва або суміжних прав, слід додатково кваліфікувати за ст. 176 КК.

11. Суб'єкт злочину — будь-яка особа. Якщо цей злочин вчиняється службовою особою, що використовує при цьому своє службове становище, відповідальність настає за сукупністю злочинів (статті 216 і 364 КК).

12. У частині 2 ст. 216 КК передбачена відповідальність за ті самі дії, вчи­нені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Про поняття повторності див. ст. 32 КК і коментар до неї. Про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб див. ст. 28 КК і коментар до неї.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук