Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ VII (ст.199-235) Стаття 235. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання

Стаття 235. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання

Особлива частина - Розділ VII (ст.199-235)
298

Стаття 235. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання

Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недо­тримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами, — караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

 

1. За своїм змістом об'єкт цього злочину збігається з об'єктом злочину, передбаченого ст. 233 КК.

2. Предметом злочину є документи, які містять відомості, необхідні для приватизації державного або колективного майна.

Такими документами залежно від способу та об'єкта приватизації, вар­тості такого об'єкта та інших особливостей приватизації можуть бути:

1) бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування післяприватизаційно-го розвитку об'єкта; 2) документи з відомостями про джерела надходження коштів; 3) декларація про доходи (декларація про походження коштів, за ра­хунок яких приватизується майно); 4) документи про розподіл статутного фонду серед учасників; 5) заява про включення підприємства до переліку об'єктів, що приватизуються, і нотаріально посвідчені копії установчих доку­ментів, які підтверджують право юридичної особи бути покупцем; 6) до­кументи, на підставі яких приймається рішення про визнання претендента учасником відкритих торгів; 7) копія фінансової звітності за останній звітний рік та квартал; 8) банківська гарантія; 9) протокол загальних зборів трудового колективу про прийняття рішення щодо взятт

я участі у привати­зації, інші документи, що необхідні для здійснення приватизації.

3. Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні одного з таких діянь:

1) подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно чи підприємство, або в інших документах, необхідних для приватизації; 2) недотримання вимог що­до подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язко­вих умов приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України.

Злочин є закінченим з моменту вчинення одного з вищевказаних діянь. Подання неправдивих відомостей у документах, необхідних для привати­зації державного, комунального майна або підприємства, означає, що винна особа направляє відповідному адресатові документи, що містять неправдиві відомості. Це можуть бути повністю сфальсифіковані документи, виготов­лені винним або іншою особою, а також реальні документи, які містять дані, що повністю або частково не відповідають дійсності. Статтею 235 КК не охоплюються виготовлення або підроблення документів, у зв'язку з чим дії винного за наявності всіх ознак відповідного складу злочину додатково мо­жуть бути кваліфіковані за статтями 358 або 366 КК.

Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за рахунок яких приватизується державне чи комунальне майно, що поєднується з легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, вимагає кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених статтями 235 і 209 КК, а при наявності відповідних підстав — і за ст. 306 КК.

Недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших умов щодо приватизації, встановлених законами та інши­ми нормативно-правовими актами України, зокрема, може полягати в: пору­шенні визначених договором купівлі-продажу строків внесення інвестицій у встановленому обсязі; порушенні терміну сплати за об'єкт приватизації, придбаний шляхом викупу на аукціоні або за конкурсом; невиконанні вста­новлених строків реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, створених на базі придбаного державного майна; недотриманні зобов'язання щодо збе­реження профілю діяльності приватизованого об'єкта або кількості робочих місць; недопущенні чи іншому перешкоджанні працівникам державних ор­ганів приватизації провадити перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу; подальший продаж акцій, придбаних на відкритих торгах, юри­дичній особі (групі юридичних осіб), яка надала послуги з підготовки та проведення торгів; порушення порядку подальшого відчуження приватизо­ваного об'єкта без збереження для нового власника зобов'язань, визначених умовами конкурсу, аукціону або викупу.

Злочин вважається закінченим з моменту: 1) подання відповідних доку­ментів, які містять неправдиві відомості щодо приватизації майна, належним адресатам — органу приватизації, тендерній комісії, комісії з приватизації об'єкта тощо; 2) фактичного невиконання встановлених нормативно-право­вими актами умов щодо приватизації майна.

4. Суб'єкт та суб'єктивна сторона цього злочину аналогічні суб'єкту та суб'єктивній стороні злочину, передбаченого ст. 233 КК.

Суб'єктом розглядуваного злочину в частині недотримання обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законодавством, потрібно визнавати не лише власників приватизованих об'єктів і службових осіб приватизова­них підприємств, а й тих осіб, які придбали у них раніше приватизоване дер­жавне чи комунальне майно.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук