Стаття 287. Оренда державного та комунального майна

Розділ VI (ст.258-376) - Глава 30 (ст.263-294)
125

Стаття 287. Оренда державного та комунального майна

1. Орендодавцями щодо державного та комунального майна є: 1) Фонд державного майна України, його регіональні відділення - щодо цілісних май­нових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке є державною власністю, а також іншого майна у випадках, передбачених законом; 2) органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим або місце­вими радами управляти майном, - відповідно щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим або є у комунальній власності; 3) державні (комунальні) підприємства - щодо окремого індивідуально визначеного майна, а з дозволу орендодавців, зазначених у пункті 2 цієї статті,-також щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна. 2. Організаційні та майнові відносини, пов'язані з передачею в оренду цілісних майно­вих комплексів державного сектора економіки, а також цілісних майнових комплексів, що є комунальною власністю, регулюються законодавством відповідно до цього Кодексу. 3. Утворення орендного підприємства здійснюється відповідно до статті 115 цього Ко­дексу. Статут суб'єкта господарювання, утвореного на базі орендованого майна, не може суперечити умовам договору оренди.

 

1. Частина 1 коментованої статті в імперативному порядку визначає коло суб'єктів, яким надано право бути орендодавцями.

Щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухо­мого майна, що є державною власністю, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), крім майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України, орендодавцями мо­жуть бути Фонд державного майна України та його регіональні відділення.

Щодо цілісних майнових

комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухо­мого майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває у кому­нальній власності, орендодавцями є органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном.

Згідно з абзацом 4 статті 5 Закону «Про оренду державного та комунального майна» підпри­ємства мають право виступати орендодавцями, як правило, тільки щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна площею до 200 кв. м, а для того, щоб підприємство ма­ло право передати в оренду структурний підрозділ (філію, цех, дільницю) або нерухоме майно (будівлю, споруду, приміщення) площею понад 200 кв. м, воно (підприємство) повинно одержа­ти дозвіл Фонду державного майна України, його регіонального відділення, представництва. Як­що майно перебуває у власності Автономної Республіки Крим або у комунальній власності, то такий дозвіл може бути наданий органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном.

2. Особливістю орендних відносин є їх комплексний характер, що знайшло своє закріплення як у частині 2 коментованої статті, так і в частині 1 статті 1 Закону «Про оренду дер­жавного та комунального майна», який регулює: а) організаційні відносини, пов'язані з пере­дачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, їх структурних підрозділів; б) майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо гос­подарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності.

Слід також мати на увазі, що відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об'єктів май­нового комплексу Національної академії наук України регулюються Законом «Про оренду дер­жавного та комунального майна» з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України», а відносини оренди рухомого та нерухомого майна, закріпленого за військовими частинами, за­кладами, установами та організаціями Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які ведуть його облік у спеціальному порядку, регулю­ються Законом «Про оренду державного та комунального майна» з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про господарську діяльність у Збройних Силах України».

3. Як встановлено частиною 1 статті 115 ГК, орендним підприємством визнається підпри­ємство, створене орендарем на основі оренди цілісного майнового комплексу існуючого дер­жавного або комунального підприємства чи майнового комплексу виробничого структурного підрозділу (структурної одиниці) цього підприємства з метою здійснення підприємницької діяльності.

При цьому засновником такого орендного підприємства може бути лише юридична осо­ба, утворена членами трудового колективу підприємства чи його підрозділу, майновий ком­плекс якого є об'єктом оренди (ч. 2 ст. 115 ГК). Умови та порядок створення орендного під­приємства визначаються положеннями статті 115 ГК (див. коментар до цієї статті).

Дотриманню орендарем умов договору оренди сприяє положення частини 3 коментованої статті, згідно з яким статут утвореного на базі орендованого майна суб'єкта господарювання (орендного підприємства) не може суперечити умовам договору оренди.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук