Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ ІІ (ст.55-131) Глава 10 (ст.93-112) Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу

Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу

Розділ II (ст. 55-131) - Глава 10 (ст.93-112)
144

Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу

1. Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу суб-сидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями чле­нів кооперативу. 2. Виробничий кооператив може застрахувати своє майно і майнові права за рішен­ням загальних зборів членів кооперативу, якщо інший порядок не встановлено законом.

 

1. Виробничий кооператив як юридична особа (ч. З ст. 95 ГК) несе відповідальність за сво­їми зобов'язаннями усім своїм майном (ч. 2 ст. 96 ЦК).

Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну матеріальну відповідальність за зо­бов'язаннями кооперативу. Ця відповідальність, як правило, є обмеженою. Частина 1 комен­тованої статті передбачає, що відповідальність членів виробничого кооперативу не може бу­ти меншою за розмір їх пайового внеску.

Спеціальним законом або статутом може бути передбачено більший розмір відповідаль­ності, наприклад, додаткова відповідальність у розмірі, кратному розміру обов'язкового паю члена виробничого кооперативу, або розмір відповідальності може бути відображений част­ковою величиною додатково до розміру паю (1/4 чи 1/2 паю тощо).

Необмежена відповідальність членів виробничого кооперативу за його зобов'язаннями в теперішній час практично не застосовується. Якщо ж цей вид відповідальності передбачений статутом виробничого кооперативу, то його члени у разі недостатності власного майна ко­оперативу для погашення його зобов'язань несуть відповідальність за зобов'язаннями ко­оперативу сво

їм особистим майном.

За зобов'язаннями своїх членів виробничий кооператив відповідальності не несе.

2. За рішенням загальних зборів членів виробничого кооперативу, якщо інший порядок не встановлений законом, кооператив з метою забезпечення стійкого фінансового стану та відшкодування можливих збитків, що можуть виникнути у результаті певних непередбаче­них обставин, які не залежать від його волі, має право застрахувати своє майно та майнові права у відповідності з нормами Закону України «Про страхування» [459] та інших законо­давчих актів України у цій сфері діяльності.

Страхування здійснюється добровільно за рішенням загальних зборів кооперативу, якщо інший порядок не встановлений законодавством України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук