Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ ІІ (ст.55-131) Глава 10 (ст.93-112) Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації

Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації

Розділ II (ст. 55-131) - Глава 10 (ст.93-112)
154

Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації

1. Споживча кооперація в Україні - система самоврядних організацій громадян (споживчих товариств, їх спілок, об'єднань), а також підприємств та установ цих орга­нізацій, яка є самостійною організаційною формою кооперативного руху. 2. Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство - самоврядна ор­ганізація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та взаємо­допомоги об'єднуються для спільної господарської діяльності з метою колективного організованого забезпечення своїх економічних і соціальних інтересів. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні. 3. Споживче товариство є юридичною особою і діє на основі статуту. 4. Споживчі товариства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в спілки, ін­ші форми об'єднання, передбачені законом, єдину спілку споживчих товариств України та мають право вільного виходу з них. 5. Власність споживчої кооперації складається з власності споживчих товариств, спілок (об'єднань) та їх спільної власності і є однією з форм колективної власності. Во­лодіння, користування та розпорядження власністю споживчої кооперації здійснюють її органи відповідно до установчих документів товариств, спілок (об'єднань). Об'єкти права власності споживчої кооперації можуть перебувати у спільній власно­сті споживчих товариств, спілок (об'єднань). їх частка у власності визначається дого­вором. 6. Правові засади організації та діяльності споживчої кооперації визначаються законом. 7. Споживчі товариства, їх спілки (об'єднання) можуть утворювати для здійснення своїх статутних цілей підприємства, установи та інші суб'єкти господарювання відпо­відно до вимог цього Кодексу та інших законів. 8. Підприємствами споживчої кооперації визнаються унітарні або корпоративні під­приємства, утворені споживчим товариством (товариствами) або спілкою (об'єднан­ням) споживчих товариств відповідно до вимог цього

Кодексу та інших законодавчих актів з метою здійснення статутних цілей цих товариств, спілок (об'єднань).

 

1. Споживча кооперація в Україні визначається як система самоврядних організацій, за­снована на добровільному об'єднанні громадян для спільного ведення некомерційної госпо­дарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану.

Система споживчої кооперації включає споживчі товариства, спілки різних ланок, коопе­ративні об'єднання, підприємства та установи названих організацій.

Споживча кооперація здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену законодавством України, сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних промислів і ремесел, бере участь у міжнародному кооперативному русі.

Діяльність споживчої кооперації будується відповідно до Закону України «Про споживчу кооперацію» [452].

2. До первинної ланки споживчої кооперації відносяться споживчі товариства. Споживчим товариством визнається самостійна, самоврядна організація громадян, які

об'єднуються на основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги. Ме­тою такого об'єднання є забезпечення економічних та соціальних інтересів громадян - чле­нів споживчого товариства.

Споживче товариство, на відміну від виробничого кооперативу, належить до некомерцій­них організацій і може об'єднувати на засадах членства громадян (індивідуальних членів) та комерційні й некомерційні організації (колективних членів).

Кожен член споживчого товариства має свою частку в його майні, яка визначається роз­мірами обов'язкового пайового та інших внесків, а також нарахованих на них дивідендів.

3. Споживче товариство з дня його державної реєстрації набуває статусу юридичної особи. Єдиним установчим документом споживчого товариства є його статут, що приймається

загальними зборами членів товариства.

Статут споживчого товариства повинен відповідати загальним вимогам, що ставляться до установчих документів суб'єктів господарювання і встановлені частиною 4 статті 57 ГК. У ста­туті також обов'язково повинні міститися відомості, передбачені частиною 2 статті 105 Закону України «Про споживчу кооперацію», а саме: порядок вступу до споживчого товариства, по­рядок виходу з нього, права та обов'язки членів споживчого товариства, інші відомості.

4. Споживчі товариства з метою забезпечення економічних, соціальних та інших інтересів своїх членів можуть створювати (об'єднуватися) в районні, обласні спілки споживчих това­риств, Кримспоживспілку, центральну спілку споживчих товариств України (Укоопспілку).

Взаємовідносини між споживчими товариствами та їх спілками будуються на засадах членства та договорів.

Об'єднання споживчих товариств різних рівнів утворюються на договірних засадах.

Споживчі товариства - члени об'єднань можуть делегувати їм частину своїх повноважень на виконання окремих функцій.

Об'єднання споживчих товариств набувають статусу юридичної особи з дня державної реєстрації. Як юридичні особи вони можуть здійснювати господарську та іншу, не забороне­ну чинним законодавством України, діяльність.

Об'єднання споживчих товариств діє на основі статуту, який приймає вищий орган управ­ління спілки (з'їзд або конференція).

Вищий орган спілки обирає органи управління та контролю спілки, вирішує інші питання її діяльності.

Функції та компетенція спілок споживчих товариств встановлені Законом України «Про споживчу кооперацію» і конкретизуються їх статутами.

Споживчі товариства мають право вільного виходу із спілки, об'єднання споживчих това­риств. Вихід із об'єднання споживчих товариств здійснюється шляхом розірвання договору.

5. Власність споживчої кооперації складається з власності споживчих товариств, їх об'єд­нань, підпорядкованих ним підприємств та організацій та їх спільної власності.

Повноваження власника здійснюють органи споживчої кооперації відповідно до їх компе­тенції, що визначена статутом споживчого товариства, спілки (об'єднання).

Частина 5 статті 111 ГК, статті 23, 24, 41 Закону України «Про власність» [74] визначають об'єкти права власності споживчої кооперації. Ці об'єкти можуть перебувати у спільній власності споживчих товариств, спілок (об'єднань). Усі співвласники спільно володіють на­лежними їм об'єктами на договірних засадах. Договором визначена і частка співвласників у спільній власності.

6. Основні питання організації та діяльності споживчої кооперації, окрім статті, що комен­тується, регламентуються іншими положеннями ГК, нормами Закону України «Про спожив­чу кооперацію» та іншими законами і підзаконними нормативно-правовими актами України.

7. У відповідності з частиною 7 статті, що коментується, частиною 2 статті 11 Закону України «Про споживчу кооперацію» та частиною 3 статті 6 Закону України «Про власність» споживчі товариства, спілки (об'єднання) наділені широкими правами щодо створення (ре­організації, ліквідації) будь-яких суб'єктів господарювання для здійснення своїх статутних цілей відповідно до вимог ГК та інших законодавчих актів України.

8. Підприємства споживчої кооперації залежно від способу їх утворення (заснування) та способу формування статутного фонду поділяються на унітарні та корпоративні (див. ко­ментар до ч. 3-6 ст. 62 ГК).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук