Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Сімейний кодек - Розділ VII
88

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1 Цей Кодекс набирає чинності одночасно з набранням чин­ності Цивільним кодексом України

2 Визнати такими, що втрачають чинність з набранням чин­ності Сімейним кодексом України:

1) Кодекс про шлюб та сім'ю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до № 26, ст. 204, 1971 р., № 20, ст. 141; 1973 р., № 21, ст. 181, 1980 р., № 38, ст 754; 1984 р., № 7, ст 136; 1985 р , № 11, ст 205, ст. 206; 1987 р , № 8, ст 149, № 35, ст 674; 1991 р., № 9, ст. 89; Відомості Верховної Ра­ди України, 1992 р , № 4, ст 25, № 36, ст. 528; 1996 р., № 7, ст 26, 2000 р., № 9, ст. 67, № 50, ст. 436).

Розділ V "Акти громадянського стану" зберігає свою чинність у частині, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття спеціаль­ного закону;

2) Закон Української РСР від 20 червня 1969 року "Про зат­вердження Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР" (Відо­мості Верховної Ради УРСР, 1969 р., № 26, ст. 204);

3) Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29 груд­ня 1969 року "Про порядок введення в дію Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., № 2, ст 16; 1980 р , № 38, ст 754).

3. Кабінету Міністрів України:

подати до Верховної Ради України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Кодекс} пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають з цього Кодексу;

привести у відповідність Із цим Кодексом свої нормативно-пра­вові акти;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральни­ми органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у від­повідність Із Ідам Кодексом.

ext-align: justify;">Прикінцевими положеннями СК було передбачено, що він набирає чинності з 1 січня 2003 р Однак Законом України від 26 грудня 2002 р 'Про внесення змін до Сімейного кодекс Ук­раїни буто змінено редакцію частини 1 І другого абзац> п 1 ч 2 роздпу VII СК Прикінцеві положення , а саме що він на бирає чинності одночасно з набуттям законної сичи Цивільним кодексом України ЦК набирає чинності з 1 січня 2004 р (ч 1 Прикінцевих та перехідних положень ЦК) Тому Сімейний ко­декс також набирає чинності з 1 січня 2004 р

У зв'язку з цим з 1 січня 2004 р визнається таким, що втра­тив чинність, Кодекс про шлюб та сім'ю України

Сімейний кодекс не містить розділу про акти цивільного стану тому розділ V Акти громадянського стану КпШС збе рігає свою чинність у частині, яка не суперечить СК, то прии няття спеціального закону

У Заключних положеннях СК також передбачений обовязок Кабінету Міністрів України подати до Верховної Ради України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Кодексу про­позиції щодо внесення змін до законів України, які випливають з цього Кодексу, привести у відповідність з ним свої норматив­не правові акти, забезпечити приведення міністерствами та Ін шими центральними органами виконавчої влади їх норматив но-правових актів v відповідність із цим Кодексом

 

 
Авторизація
Пошук