Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 35 (ст.212-216) Стаття 213. Умови поміщення товару у режим митного складу

Стаття 213. Умови поміщення товару у режим митного складу

Митний кодекс - Глава 35 (ст.212-216)
134

Стаття 213. Умови поміщення товару у режим митного складу

У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Мiнiстрiв України. Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатися у спеціально обладнаних приміщеннях.

Відповідно до норм першого абзацу вказаної статті в режим митного складу можна розміщувати будь-які товари за винятком товарів заборонених до переміщення через митний кордон України (ст. 96 МКУ).

Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України.

Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:

1) забороненi до ввезення в Україну;

2) забороненi до вивезення з України;

3) забороненi до транзиту через митну територію України;

4) щодо яких не було здiйснено митне оформлення;

5) якi перемiщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та iнших законiв України.

До товарів які забороненi до перемiщення через митний кордон України відносяться:

- предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного свiту або призвести до руйнування навколишнього середовища;

- продукцiя, що мiстить пропаганду iдей вiйни, расизму та расової дискримiнацiї, геноциду та iнша, що суперечить вiдповiдним нормам Конституцiї (Основного Закону) України;

fy;">- товари, iмпорт яких здiйснюється з порушенням прав iнтелектуальної власностi;

- предмети, якi становлять нацiональне, iсторичне або культурне надбання українського народу, що визначається вiдповiдно до законiв України.

Для розміщення товару у режим митного складу необхідно звернення одержувачу вантажу викладене в письмовій формі та договір з митним ліцензійним складом (МЛС) на зберігання вантажів. При цьому слід звернути увагу, що МЛС можуть спеціалізуватись на зберіганні певних видів товарів і не відповідати умовам зберігання конкретного товару, який планується до поміщення у режим митного складу. Зберігання певних видів товарів потребує додаткових узгоджень органів державної влади (продукти харчування, медичні препарати і т.п.), копії зразків узгоджень додаються (додаток 1).

Відсутність даних умов і дозволів унеможливлює розміщення товару у режим митного складу на певному МЛС. Для відокремлення товарів які можуть завдати шкоди іншим товарам, уникнення фактів небажаного товарного сусідства або створення особливих умов зберігання на митному ліцензійному складі повинні створюватися спеціальні бокси у вигляді приміщень на території складу.

Вантажі, які розміщуються на митні ліцензійні склади крім митного контролю можуть підлягати санітірно-епідеміологічному, ветеренарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю. Розміщення в режим митного складу таких вантажів, може бути здійснено лише при отриманні позитивних висновків відповідних державних органів.

Вантажi можуть розмiщуватись в режимi митний склад на умовах надання власником МЛС належним чином заповненої ВМД на розміщення товарів у цей режим, незалежно вiд фактурної вартостi партiї товару, з поданням наступних документiв:

-мотивована заява власника товару (або консигнатора) з обов'язковим визначенням мети розмiщення вантажу в режим митний лiцензiйний склад; кiлькостi товару; вартостi товару; контракту, згiдно з яким товар надiйшов на митну територiю України та подальшого митного режиму, у якому товар буде оформлений з МЛС;

-зовнiшньоекономiчний договір (контракт). В разi розмiщення у режим "митний склад" товарiв, що перемiщуються через митний кордон України транспортно-експедицiйними органiзацiями з використанням автотранспорту, зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) не вимагається;

-договiр на зберiгання вантажу на МЛС;

-рахунок-фактура (iнвойс);

-товаросупровiднi документи на вантаж (CMR, ТТН, авiа-, залiзнична накладна, коносамент та iнше).

-документи контролю доставки вантажу (ВМД типу АД, ПД, ПП, ТР80-ВН);

-облiкова карта суб'єкта ЗЕД;

-iншi документи.

Для розміщення у режим митний склад товарів, що переміщуються через митний кордон України транспортно-експедиційними організаціями (далі - ТЕО) з використанням автотранспорту, мотивована заява на розміщення товару на МЛС подається ТЕО. Така заява додається окремо до кожної ВМД, яку подає власник МЛС, з обов'язковим посиланням на умови доставлення вантажу. Зовнішньоекономічний договір (контракт) при розміщенні зазначених товарів не вимагається. Під час розміщення товару на МЛС ВМД в режим митний склад заповнюється на загальних підставах на кожний окремий транспортний документ (CMR).

В транспортних (автодорожня накладна - CMR) та товаросупровідних документах, по яких товар надходить на МЛС ТЕО, має бути належним чином зазначена вся інформація щодо відправника (гр. 1, 22 CMR), отримувача (гр. 2 CMR), перевізника (гр. 16, 23 CMR), експедитора (гр. 13 CMR) та про МЛС ТЕО. В разі відсутності даних про експедитора та МЛС ТЕО в товаросупровідних документах товар може бути розміщений на МЛС тільки в загальному порядку.

Всі вищезазначені вантажі зберігаються на складі в окремому приміщенні. Механізм митного контролю та оформлення таких товарів має бути внесений до Процедури організації митного режиму - митний склад.

Транспортно-екпедиційне підприємство несе відповідальність за доставлення вантажу в зону діяльності іншої митниці на адресу кінцевого отримувача (зазначеного в гр. 2 CMR).

Дозволяється розміщення вантажів на МЛС які прямують в режимі "транзит" (крім підакцизних), з метою перевантаження з одного виду транспорту на інший, при умові дотримання загальних термінів транзиту, здійснюється за окремим дозволом керівництва митного органу на підставі письмового звернення власника МЛС.

Постановою Кабінету мінімтрів України від 12.12.02 р. №1867 встановлений перелік товарів, які не можуть поміщатися у режим митного складу:

товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України;

товари, термін зберігання або використання яких закінчився;

транзитні підакцизні товари;

товари, що надходять в Україну як гуманітарна допомога;

живі тварини;

електроенергія та газ;

товари, що надходять на адресу приватних осіб;

спирт та алкогольні напої за кодами згідно з УКТЗЕД 2203 00, 2204 – 2208;

тютюнові вироби за кодами згідно з УКТЗЕД 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00;

давальницька сировина, закуплена на митній території України.

Товари, що підлягають експортному контролю, можуть розміщуватись в режимі митного складу тільки при наявності погодження з Держмитслужбою України на підставі дозволу ДСЕК України.

Поставки товарів за договорами консигнації підлягають розміщенню на МЛС в обов‘язковому порядку.

Як показує практичний досвід роботи з МЛС більша кількість товарів розміщується в митному режимі митний склад за договорами консігнації (власником яких є нерезидент), товари які потребують уточнення складу, якостей та властивостей та товари митне оформлення яких у вільних обіг потребує обов?язковій сертифікації.

Переміщення товарів через митний кордон України за кодами УК ТЗЕД груп 1 – 24 можливо при наявності сертифіката відповідності виданого уповноваженим органом Держстандарта України згідно вимог Закону України від 11.06.97 №333/97-ВР "Про внесення змін до ДКМУ "Про стандартизацію і сертифікацію", від 17.07.97 №468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (ст. 4), від 23.12.97 №771/97-ВР.

Дозволяється ввозити товари за кодами УК ТЗЕД груп 1 – 24 на митну територію України без пред'явлення сертифіката відповідності при переміщенні через митний кордон України виключно у випадках, коли митниці призначення надають до прикордонних митниць підтвердження про наявність в зоні їх діяльності МЛС, що мають обладнання для відповідних умов зберігання кожної конкретної партії ввезеної продукції .

Підтвердження повинно містити таку обов'язкову інформацію:

- наявні реквізити щодо партії товару, які б дозволяли їх ідентифікувати;

- № ліцензії на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу та дату її видачі;

-посилання на наявність у справі митниці письмової гарантії власника МЛС про відповідність приміщень та умов для зберігання тієї чи іншої партії товару;

- вихідний реєстраційний номер підтвердження в митниці, що його підготувала;

- підпис начальника митниці або його заступника.

Підтвердження можуть передаватись факсом (з відповідною реєстрацією) або засобами електронного зв'язку з використанням засобів зв'язку митниць.

Таким чином наявність митних ліцензійних складів спрощує процедуру ввезення на митну теріторію України товарів та надає можливість учасникам зовнішньо-економічної діяльності без затримки здійснювати товарообіг вантажів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук