Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 13 (ст.95-98) Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Митний кодекс - Глава 13 (ст.95-98)
179

Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України. Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари: 1) заборонені до ввезення в Україну; 2) заборонені до вивезення з України; 3) заборонені до транзиту через митну територію України; 4) щодо яких не було здійснено митне оформлення; 5) які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України. До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях забороняються культурні цінності. Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржено до суду.

Статтею визначена можливість встановлення законодавством заборони для ввезення, вивезення та транзиту через митну територію України окремих виді товарів. Встановлення заборон є одними з адміністративних методів нетарифного регулювання.

При цьому слід зазначити, що заборони можуть носити як умовний так і безумовний характер.

Так, прикладом застосування заборони безумовного характеру є встановлення статтею 17 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року № 959-XII в Українi заборони на:

- експорт з територiї України предметiв, якi становлять нацiональне, iсторичне або культурне надбання українського народу, що визначається згiдно iз законами України;

- iмпорт або транзит будь-яких товарiв, про якi заздалегiдь вiдомо, що вони можуть завдати шкоди здоров'ю або становити загрозу життю населення та тваринного свiту, або призвести до руйнування навколишнього середовища;

- iмпорт прод

укцiї та послуг, що мiстять пропаганду iдей вiйни, расизму та расової дискримiнацiї, геноциду i т. п, якi суперечать вiдповiдним нормам Конституцiї України;

експорт та iмпорт товарiв, якi здiйснюються з порушенням прав iнтелектуальної власностi.

При цьому, цією статтею закону визначено, що конкретний перелiк товарiв, що пiдпадають пiд дiю цiєї статтi, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

Відповідно до Закону України від 13 грудня 2001 року № 2888-III “Про внесення змiн до Закону України "Про Нацiональний архiвний фонд i архiвнi установи" забороняється:

-вивезення з територiї України документiв Нацiонального архiвного фонду, крiм випадкiв тимчасового їх експонування, наукової експертизи або реставрацiї за кордоном.

вивезення копiй документiв, що мiстять вiдомостi, вiднесенi до державної та iншої передбаченої законом таємницi, а також витягiв з цих документiв.

Прикладом застосування заборони умовного характеру є встановлення Законом України від 4 квiтня 1996 року № 123/96-ВР “Про лiкарськi засоби” заборони на ввезення на територiю України лiкарських засобів, які не зареєстрованi в Українi.

При цьому, законом передбачено, що незареєстрованi лiкарськi засоби можуть ввозитись на митну територiю України для (тобто визначені окремі умови ввезення незареєстрованих лікарських засобів):

-проведення доклiнiчних дослiджень i клiнiчних випробувань;

-реєстрацiї лiкарських засобiв в Українi (зразки препаратiв у лiкарських формах);

-експонування на виставках, ярмарках, конференцiях тощо без права реалiзацiї;

-iндивiдуального використання громадянами.

Порядок ввезення лiкарських засобiв у зазначених випадках визначається Мiнiстерством охорони здоров'я України.

У випадках стихiйного лиха, катастроф, епiдемiчного захворювання тощо за окремим рiшенням Мiнiстерства охорони здоров'я України дозволяється ввезення незареєстрованих в Українi лiкарських засобiв зарубiжних країн за наявностi документiв, що пiдтверджують їх реєстрацiю i використання в цих країнах.

Відповідно до постанови КМУ вiд 31 травня 1994 р. № 341 “Про затвердження Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України” забороняється ввезення в Україну для постiйного користування механiчних транспортних засобiв (у тому числi механiчних транспортних засобiв, що ввозяться в Україну з метою їх розукомплектування на запаснi частини), якi на момент ввезення були виготовленi 8 i бiльше рокiв тому, за винятком:

-ввезення громадянами, якi в'їжджають в Україну на постiйне мiсце проживання;

-ввезення (отримання) громадянами, якi постiйно проживають в Українi, як спадщини або за договором дарування близьких родичiв (чоловiк, дружина, дiти, батьки подружжя, брати, сестри).

-везення з метою розукомплектування для забезпечення належного технiчного стану автобусiв iноземного виробництва, що експлуатуються пiдприємствами транспорту загального користування i використовуються для перевезень пасажирiв.

-везення в колекцiйних цiлях (антикварнi та такi, що мають художню, iсторичну або iншу цiннiсть) на пiдставi висновкiв (дозволiв) Мiнтрансу, погоджених з Мiнкультури.

-ввезення транспортних засобiв, що поставляються на пiдставi мiжурядових угод.

Ввезення на територiю України для постiйного використання механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому, у випадках, не передбачених цим пунктом, здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

Прикладом комбінованого встановлення в одному законодавчому актів безумовних та умовних заборон на ввезення окремих видів товарів є встановлення статтею 2 Закону України від15 лютого 1995 року № 60/95-ВР “Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв” безумовну заборони на ввезення особливо небезпечних наркотичних засобів i психотропних речовин, включених до спискiв № 1 i № 2, обiг яких в Українi заборонено згiдно з законодавством, а також умовну заборону на ввезення наркотичних засобів i психотропних речовин, включених до списку № 3, обiг (а отже і ввезення) яких в Українi допускається лише в цiлях, передбачених статтею 7 цього Закону.

Заборони можуть мати тимчасовий або постійний характер.

Так, наприклад, Законом України від 25 червня 1992 року “Про ветеринарну медицину” № 2498-XII передбачено можливість встановлення тимчасових обмежень або заборони на експорт чи iмпорт тварин, харчових продуктiв та сировини тваринного походження, сiльгосппродуктiв iз окремих країн або регiонiв у зв'язку з виникненням особливо небезпечних хвороб тварин, у тому числi спiльних для тварин i людей.

Прикладом застосування заборон постійного характеру є встановлення статтею 4 Закону України “Про пестициди i агрохiмiкати” від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР заборони на ввезення на митну територiю України пестицидiв i агрохiмiкатiв до їх державної реєстрацiї.

Заборони, як правило, встановлюються Законами України. Разом з тим, окремими законодавчими актами України Кабінету Міністрів України на дається право на встановлення таких заборон.

Так, наприклад, Законом України від 15 вересня 1995 року № 327/95-ВР “Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах” Кабiнету Мiнiстрiв України надано право тимчасово обмежувати або забороняти вивезення окремих видiв давальницької сировини, реалiзацiю за межами України окремих видiв готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини українських замовникiв, або ввезення окремих видiв готової продукцiї, виробленої з використанням цiєї сировини українськими замовниками, якщо це може завдати шкоди економiцi країни.

Постановою Кабінету Міністрів України вiд 6 травня 2001 № 430 “Про тимчасове обмеження вивезення шкiряної сировини, яка використовується в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах” було тимчасово обмежено вивезення українськими замовниками за межi митної територiї України шкiряної сировини за кодами згiдно з ТН ЗЕД 41.01 - 41.03, яка використовується в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах.

Постановою Кабінету Міністрів України вiд 30.11.1996 № 1429 “Про тимчасове обмеження вивезення давальницької сировини для вироблення окремих видiв готової продукцiї” було тимчасово обмежено вивезення з митної територiї України давальницької сировини для вироблення готової продукцiї окремих видів.

Законом України від 23 грудня 1998 року № 351-XIV "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" Кабінету Міністрів надано право встановлювати заборону на проведення товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi товарів (робіт, послуг) заборонено з окремими видами товарів (робіт, послуг).

Постановою КМУ вiд 29 квiтня 1999 № 756 “Про деякi питання регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi” затверджено переліки товарiв (робiт, послуг), з використанням яких здiйснення товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi забороняється. згiдно з додатками 1 i 2.

Заборона на проведення бартерних (товарообмінних) операцій не поширюється на:

-товарообмiннi (бартернi) операцiї, що здiйснюються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до контрактiв (договорiв), укладених для реалiзацiї мiжнародних договорiв України, та предметом iмпортної частини яких є електроенергiя, нафта сира, газ та ядерне паливо;

-товарообмiннi (бартернi) операцiї, сторонами яких є суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi, що зареєстрованi як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi в країнах - учасницях Спiвдружностi Незалежних Держав згiдно iз законодавством цих країн, за умови, що у процесi проведення вiдповiдних товарообмiнних (бартерних) операцiй мiж цими суб'єктами додержуватиметься правило прямого вiдвантаження у разi здiйснення експорту з територiї України.

Заборони можуть бути встановлені для окремих видів товарів. Так, згідно Закону України від 15 листопада 2001 року № 2786-III “Про заборону ввезення i реалiзацiї на територiї України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину” забороняється з 1 сiчня 2003 року ввезення на територiю України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину.

Заборони можуть встановлюватись як для товарів, що переміщуються через митний кордон суб”єктами підприємницької діяльності та громадянами взагалі, так і виключно для окремих видів товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами.

Так, відповідно до Закону України від 15 листопада 2001 року № 2775-III “Про внесення змiн до Закону України "Про ветеринарну медицину" ввезення громадянами України, iноземцями та особами без громадянства на територiю України продукцiї тваринного походження для власного споживання забороняється.

Так, наприклад, Законом України від 5 травня 1996 року № 163/96-ВР “Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України” забороняється вивезення громадянами за межі митної території України:

-предметiв, на якi встановлюються державнi дотацiї, крiм предметiв особистого користування;

-предметiв (або їх частин) промислового призначення (обладнання, комплектуючi, матерiали тощо), що застосовуються у виробничiй сферi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

-дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та виробiв з них, культурних цiнностей з метою їх вiдчуження.

Так, наприклад, статтею 30 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року № 959-XII забороняється реекспорт товарiв, iмпортованих за рахунок Державного валютного фонду України та валютних фондiв мiсцевих Рад народних депутатiв України.

Заборони можуть встановлюватись і для окремих видів товарів, що є об”єктами окремих видів зовнішньоекономічних операцій.

Так, наприклад, Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP “Про державне регулювання виробництва i торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” заборонено:

-виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв на давальницьких умовах, крiм виробництва спирту етилового, коньячного i плодового з давальницької сировини нерезидентами за умови повного вивезення готової продукцiї за межi митної територiї України.

-переробка спирту етилового, коньячного i плодового, виноматерiалiв на давальницьких умовах на алкогольнi напої та їх взаємний натуральний обмiн.

-вивезення за межi митної територiї України давальницької сировини для виробництва тютюнових виробiв.

Законом України від 5 травня 1999 року № 619-XIV “Про металобрухт” заборонено:

-експорт брухту та вiдходiв кольорових металiв.

-експорт металобрухту, який утворився у вiйськових частинах, вiйськових установах, вiйськових навчальних закладах Збройних Сил України та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, перелiк якого затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також експорт списаних на металобрухт агрегатiв машин, кораблiв, плавзасобiв, вiйськової технiки, рухомого складу залiзничного транспорту в нерозiбраному станi.

-експорт брухту легованих чорних металiв (легованого металобрухту).

Заборони можуть бути встановлені і для переміщення окремих видів товарів окремими видами транспорту.

Так, відповідно до постанови КМУ вiд 17 серпня 2002 р № 1155 “Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку” у мiжнародних поштових вiдправленнях забороняється пересилати:

-вогнепальну зброю i боєприпаси до неї, холодну зброю та iншi предмети, спецiально призначенi для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рiдиною паралiтичної дiї тощо), вибуховi, легкозаймистi або iншi небезпечнi речовини, вiйськове спорядження, якщо iнше не передбачено законодавством;

-наркотичнi засоби, психотропнi речовини, їх аналоги i прекурсори, включенi Комiтетом з контролю за наркотиками при МОЗ до перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, що пiдлягають спецiальному контролю вiдповiдно до законодавства, та радiоактивнi речовини;

-предмети непристойного та аморального змiсту;

-дозволи на право носiння зброї, трудовi книжки, вiйськовi квитки, паспорти та iншi документи, що посвiдчують особу;

-товари, експорт, яких здiйснюється з порушенням прав iнтелектуальної власностi;

-предмети, якi становлять нацiональне, iсторичне або культурне надбання українського народу, що визначається вiдповiдно до законiв України;

-насiння i посадковий матерiал (крiм зазначених у пунктi 44 цих Правил);

-харчовi продукти тваринного походження без термiчної обробки;

-живих тварин, крiм бджiл, п'явок, гусениць тутового шовкопряда, паразитiв та винищувачiв шкiдливих комах, призначених для дослiдження цих комах, якими обмiнюються офiцiйно визначенi установи;

-предмети, ввезення яких заборонено до країн, визначених у Керiвництвi з приймання мiжнародних поштових вiдправлень.

У мiжнародних посилках, бандеролях, мiшках "M" забороняється пересилати письмовi повiдомлення, що мають характер дiлового i особистого листування, а також будь-яку кореспонденцiю, яка не належить вiдправникам або адресатам (одержувачам), за винятком рахункiв та описiв вкладення.

У мiжнародних бандеролях, мiшках "M", дрiбних пакетах та посилках забороняється пересилати документи та цiннi папери.

Заборони можуть встановлюватись як на національному так і на міжнародному рівні. Такі заборони, встановлені на міжнародному рівні, застосовуються Україною на підставі статті 9 Конституції України, якою передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, а також відповідно до статті 12 Закону України від 22 грудня 1993 року № 3767-XII “Про міжнародні договори України” міжнародні договори України підлягають неухильному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права.

Такі заборони носять назву “ембарго” та застосовуються на підставі рішень міжнародних організацій (в тому числі - універсального характеру, як, наприклад - Організація Об’єднаних Націй). Ембарго бувають повними або частковими та передбачають, наприклад, повну або часткову заборону (обмеження) експорту товарів військового призначення або подвійного використання до держав, визначених міжнародними організаціями, членом яких є Україна, або щодо яких здійснюється відповідна національна політика (заборону (обмеження) експорту товарів до держав, визначених відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН).

Так, наприклад, Постановою КМУ 14 листопада 1997 р. № 1261 “Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Сьєрра-Леоне” було визначено необхідність реалізації відповідних, а саме:

1. Відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН від 8 жовтня 1997 р. N 1132, від 16 березня 1998 р. N 1156 та від 5 червня 1998 р. N 1171, від 5 липня 2000 р. N 1306, від 19 грудня 2001 р. N 1385 міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, підприємствам, об'єднанням, організаціям та установам необхідно забезпечити виконання вимог резолюцій Ради Безпеки ООН від 8 жовтня 1997 р. N 1132, від 16 березня 1998 р. N 1156 та від 5 червня 1998 р. N 1171, від 5 липня 2000 р. N 1306, від 19 грудня 2001 р. N 1385 і вжити необхідних заходів для зведення до мінімуму можливих у зв'язку з цим збитків України;

2. Міністерству економіки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Міністерству транспорту, Державній митній службі, Державному комітетові промислової політики, Державному комітетові у справах охорони державного кордону, Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" забезпечити за участю Служби безпеки дотримання вимог щодо заборони на:

всі поставки чи продаж в Сьєрра-Леоне громадянами України або з її території, або з використанням суден, що плавають під прапором України, або її літаків озброєння та пов'язаних з ним матеріальних засобів усіх типів, включаючи озброєння та боєприпаси, військово-транспортні засоби і техніку, напіввійськове спорядження та запасні частини для усього переліченого, за винятком поставок Уряду Сьєрра-Леоне через пункти, зазначені в додатку, та поставок озброєння і пов'язаних з ним матеріальних засобів для використання лише Групою військових спостерігачів Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОМОГ) або ООН в Сьєрра-Леоне;

прямий і непрямий імпорт усіх необроблених алмазів з Сьєрра-Леоне, за винятком необроблених алмазів, які контролюються урядом Сьєрра-Леоне за допомогою ефективного режиму використання сертифіката походження.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади інформувати Міністерство закордонних справ про будь-який факт експорту до Сьєрра-Леоне озброєння та пов'язаних з ним матеріальних засобів.

4. Державному комітету у справах охорони державного кордону, Міністерству закордонних справ забезпечити суворе дотримання заборони в'їзду на територію України або транзит через неї членів військової хунти Сьєрра-Леоне та дорослих членів їх сімей, якщо інше не дозволене комітетом Ради Безпеки ООН, створеним для забезпечення режиму санкцій.

Отримана Державною митною службою України у встановленому порядку інформація про застосування ембарго доводиться до митних органів інформаційними листами для забезпечення відповідного контролю за його виконанням в рамках визначеної законодавством компетенції митних органів України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук