Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава XVI (ст.243-252) Стаття 244. Права професійних спілок, їх об'єднань

Стаття 244. Права професійних спілок, їх об'єднань

Кодекс законів про працю - Глава XVI (ст.243-252)
120

Стаття 244. Права професійних спілок, їх об'єднань

Права професійних спілок, їх об'єднань визначаються Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами.

(Стаття 244 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР№ 2240-10 від 29.07.81, № 8474-10від 27.02.85; Законами № 3694-12від 15.12.93, № 263/95-ВРвід 05.07.95, в редакції Закону Ns 2343-III від 05.04.2001)

1.  Коментована стаття визначає права професійних спілок, їх об'єднань відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП, інших нормативних актів.

2. Професійні спілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також іншими об'єднаннями громадян (ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

3.  Залежно від характеру повноважень профспілок їх права щодо державних (господарських) органів можна поділити на три групи.

Перша група — це права профспілок дорадчого характеру. Проекти законів, які стосуються соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань. Проекти нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, об'єднань профспілок.

Профспілки, їх об'єднання мають право вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам держав

ної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь у розгляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх пропозицій (частини друга — п'ята ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Другу групу становлять права профспілок по вирішенню питань на паритетних засадах з відповідним органом державного (господарського) управління. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі, якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом (частина шоста ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

До третьої групи належать права правоохоронного характеру. Ці права охоплюють громадський контроль за дотриманням законодавства про працю та про охорону праці. При використанні цієї групи прав профспілки наділені щодо роботодавця владними повноваженнями: у разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників (частина сьома ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

4. Профспілки виступають представниками переважно колективних інтересів працівників. Ці інтереси можуть бути як специфічними для окремих підприємств, установ і організацій, так і загальними для певної галузі, області, держави.

Специфічні колективні інтереси працівників окремих підприємств і організацій найбільш повно проявляються в колективних договорах, що укладаються профспілковими органами від імені колективу працівників з власником або уповноваженим ним органом. Представництво профспілками загальних інтересів працівників галузі, області, держави в цілому має на меті забезпечити єдність правового регулювання праці працівників на основі загальних принципів трудового права з урахуванням об'єктивно існуючих відмінностей у характері і видах праці (тяжкість, шкідливість, особливі умови тощо).

5.  У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках (частина перша ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та частина друга ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

6.  У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.

Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ (частини третя і четверта ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Профспілки мають право представляти інтереси працівників у органах по розгляду індивідуальних трудових спорів (ст. 224 КЗпП та частина перша ст. 26 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). Вони також мають право самостійно пред'являти позови на захист прав та інтересів працівників до суду (статті 112, 121, 122 ЦП К України).

7.  Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод.

Профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. При відмові усунути ці порушення або недосягненні згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду (частина п'ята ст. 19 та частина п'ята ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

8.  Профспілки, їх об'єднання беруть участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державної та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ і організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість (частина перша ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

9.  Профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини (ст. 23 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

10.   Профспілки, їх об'єднання мають право отримувати безоплатно інформацію від роботодавців або їх об'єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій. Зазначена інформація має бути надана не пізніше п'ятиденного строку.

Профспілки, їх об'єднання мають право безоплатно отримувати від Державного комітету статистики України статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань (ст. 28 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

11.  З метою забезпечення громадського контролю профспілок за додержанням законодавства про працю і відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Президія Ради Федерації професійних спілок України затвердила Типове положення про правову інспекцію праці профспілки (профоб'єднання) (постанова Президії Ради Федерації професійних спілок України № П-27-8 від 2 червня 2000 p.).

12.  Правова інспекція праці профспілки, об'єднання профспілок створюються та діють з метою здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав членів профспілок.

Громадський контроль здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, де створено і діють профспілкові організації.

13.  Правова інспекція праці профспілки у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими законами і нормативно-правовими актами, Статутом профспілки та своїм Положенням.

14. Правова інспекція праці діє на правах відділу виконавчого апарату виборного органу профспілки чи її організаційної ланки (крім первинних організацій). Кількісний склад правової інспекції праці визначає керівний виборний орган профспілки.

15.  Очолює правову інспекцію праці профспілки головний правовий інспектор праці профспілки.

До складу правової інспекції праці також входять правові інспектори праці.

Працівникам інспекції видається посвідчення встановленого зразка.

16.  Правовий інспектор праці є уповноваженим представником відповідної профспілки при здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про працю, представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав членів профспілок.

17.  Правовий (чи головний правовий) інспектор праці профспілки зобов'язаний:

— проводити перевірки додержання законодавства про працю з питань: укладення, зміни та розірвання трудового договору і ведення трудових книжок; робочого часу і часу відпочинку; оплати праці; гарантій та компенсацій; відшкодування шкоди, заподіяної працівнику каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з роботою; трудової дисципліни; матеріальної відповідальності працівників; праці жінок та молоді; інших питань, що випливають з трудових відносин;

—  контролювати дотримання норм законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди»;

— вносити роботодавцям подання або інші письмові пропозиції про усунення виявлених порушень трудового законодавства за результатами перевірок відповідно до статей 20, 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якими передбачено право профспілок на ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і угод, а також повноваження щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю;

— вносити пропозиції профспілковому органу стосовно прийняття рішення про розірвання трудового договору з роботодавцем, який порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», у разі невиконання вимоги правового інспектора праці щодо усунення виявлених порушень;

— інформувати профспілкові органи та трудові колективи про результати перевірок та вносити на розгляд керівних профорганів пропозиції, спрямовані на усунення порушень трудового законодавства;

—  направляти матеріали перевірок до Державної інспекції праці Міністерства праці та соціальної політики України, прокуратури для вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб відповідно до законодавства України;

—  представляти інтереси членів профспілки в судових та інших державних органах за дорученням керівника профспілкового органу;

—  надавати правову допомогу профспілковим органам, комісіям з трудових спорів у здійсненні їх повноважень.

18. Правовий (головний правовий) інспектор праці профспілки має право:

—  безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації з метою здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю на підставі посвідчення правового інспектора праці;

—  вимагати та отримувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

— звертатись безпосередньо до роботодавця з питань усунення порушень законодавства про працю;

—  вносити пропозиції про необхідні зміни та доповнення до законодавства, брати участь у розробці проектів законів та інших нормативних актів.

19. Правовий (головний правовий) інспектор праці профспілки, який не вжив заходів, передбачених Положенням про правову інспекцію праці профспілки для усунення порушень законодавства про працю, несе відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

20. Правова інспекція праці профспілки в питаннях здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю взаємодіє з Державною інспекцією праці відповідно до Угоди про взаємодію Державної інспекції праці Міністерства праці та соціальної політики України з Федерацією профспілок України.

21. Постановою Президії Ради Федерації профспілок України від 2 червня 2000 р. затверджено форму посвідчення правового (головного правового) інспектора праці профспілки, яке є дійсним на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності, де створені та діють профспілкові організації. Одержання перепустки або дозволу не потрібно.

22.  Зазначеною постановою Президії Ради Федерації профспілок України затверджено зразок подання про усунення виявлених порушень трудового законодавства за результатами перевірок, проведених правовим (головним правовим) інспектором праці профспілки.

23. Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, з метою захисту прав та інтересів членів профспілок профспілки та їх об'єднання мають право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз.

Для висвітлення своєї діяльності профспілки та їх об'єднання мають право бути засновниками засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону (ст. 29 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

24.  Профспілкові організації володіють, користуються і розпоряджаються належним їм на праві власності майном у відповідності з їх статутами та положеннями.

Право власності профспілок, їх об'єднань виникає на підставі: придбання майна за рахунок членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Профспілки, їх об'єднання мають право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій (ст. 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

25. Діяльність профспілок охороняється законом. Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілках, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законами (ст. 46 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук