Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок

Кодекс законів про працю - Глава XVI (ст.243-252)
108

Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок

Для реалізації повноважень профспілок, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», члени виборних органів профспілкових організацій підприємств, установ і організацій, вищих за підлеглістю профспілкових органів, а також повноважні представники цих органів мають право: 1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок; 2)  вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників; 3)  безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого ним органу, посадових осіб з профспілкових питань; 4)  перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, в яких працюють члени профспілок; 5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях; 6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво.

(Стаття 248 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР№4617-10від 24.01.83; Законом № 871-12 від 20.03.91, в редакції Закону № 2343-111 від 05.04.2001)

1. Важливу роль в охороні трудових прав і законних інтересів працівників, а також їх здоров'я відіграє контроль профспілок за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, правил і норм техніки безпеки та виробничої санітарії, правильним застосуванням встановле

них умов оплати праці, житлово-побутовим обслуговуванням працівників.

Профспілковим органам надано право перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, в яких працюють члени профспілок (п. 4 коментованої статті).

Профспілки повинні повною мірою використовувати надані їм права щодо захисту прав громадян на працю, контролю за дотриманням трудового законодавства, за станом охорони праці; вимагати від власника або уповноваженого ним органу виконання заходів щодо механізації важких і трудомістких робіт, впровадження більш досконалої технологи, створення нормальних санітарних умов для всіх працівників.

2.  Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій профспілки можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок мають право вносити власникам або уповноваженим ними органам, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду, та в місячний термін, одержувати від них аргументовані відповіді. У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду (частина восьма, дев'ята і десята ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Повноважні представники профспілкових органів мають право безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого ним органу, посадових осіб з профспілкових питань (п. З коментованої статті).

3.  Профспілки, їх об'єднання відповідно до своїх статутів (положень) беруть участь у розробленні державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.

Повноважні представники профспілкових органів мають право перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво (п. 6 коментованої статті).

4. Члени профспілкового комітету і вищих за підлеглістю профспілкових органів при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про працю та житлово-побутовим обслуговуванням працівників користуються всіма передбаченими цією статтею повноваженнями без спеціальних посвідчень на право проведення відповідних перевірок.

До членів вищих за підлеглістю профспілкових органів, які при здійсненні контрольних функцій користуються зазначеними повноваженнями без пред'явлення спеціального посвідчення на право проведення перевірки, належать члени Президії Федерації профспілок України, регіональних, обласних, місцевих комітетів відповідної профспілки.

Інші працівники профспілкових органів та профспілкові активісти, що прибувають на підприємства, в установи, організації для здійснення контролю, повинні мати видані компетентними профспілковими органами спеціальні посвідчення на право проведення перевірок.

Зокрема, безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації з метою здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю має право правовий (головний правовий) інспектор праці профспілки на підставі посвідчення правового інспектора праці (Типове положення про правову інспекцію праці профспілки (профоб'єднання), затверджене постановою Президії Ради Федерації професійних спілок України № П-27-8 від 2 червня 2000 p.).

5.  В залежності від результатів перевірки профспілкові органи мають право вносити власникам або уповноваженим ним органам подання, які є обов'язковими для розгляду власниками або уповноваженими ними органами, та отримувати від них аргументовані відповіді.

6.   На вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір (контракт) з керівником рідприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, Закон про профспілки, ухиляється від участі у переговорорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори (ст. 45 Кодексу законів про працю України і п. 9 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

7. Профспілковим органам надано право розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях (п. 5 коментованої статті Кодексу).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук