Стаття 87. Строк дії норм праці

Кодекс законів про працю - Глава VI (ст.85-92)
86

Стаття 87. Строк дії норм праці

Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані (стаття 85). Поряд з нормами, встановленими на стабільні за організа-ційно-технічними умовами роботи, застосовуються тимчасові і одноразові норми. Тимчасові норми встановлюються на період освоєння тих чи інших робіт за відсутністю затверджених нормативних матеріалів для нормування праці. Одноразові норми встановлюються на окремі роботи, які є одиничні за характером (позапланові, аварійні).

(Стаття 87 із змінами, внесеними згідно і Указами ПВР№ 4617-ІОвід 24.01.83, № 7543-11 від 19.05.89)

1.  У зв'язку з тим, що норми праці розрізняються за тривалістю їх застосування, стаття передбачає різні строки дії різних норм — постійних, тимчасових, разових.

2.  Постійні норми часу (виробітку) — це такі, які діють постійно. Проте цей період умовно постійний, оскільки вони повинні переглядатися при відповідній зміні організаційно-технічних умов виробництва. У зв'язку з цим строк їх дії не визначений.

Тимчасові норми праці встановлюються на деякий проміжок часу, який визнається часом освоєння нової технології, нового чи модернізованого обладнання, більш прогресивнішої форми організації виробництва і праці. В цей період відбувається процес освоєння нового виробництва, нової для підприємства роботи і відповідно освоєння технічно обгрунтованої норми, яка замінить тимчасову як постійна. Цей період обмежується строком дії в три місяці. Тимчасові норми, як правило, досвідно-статистичні.

На відміну від них разові норми часу (виробітку), будучи також тимчасовими, розраховані для використання в умовах, які не передбачені заздалегідь, наприклад, аварійні роботи або ж пов'язані з порушенням технології. Дія ц

их норм обмежена часом виконання випадкової роботи.

3.  Невизначеність строку дії постійних норм обумовлена відповідною невизначеністю строків змін в організації, техніці та технології виробництва Вони взаємопов'язані, і зміна норми є результатом організаційно-технічних змін на виробництві. Отже, строки дії постійних норм в умовах прискорення науково-технічного прогресу в широкому значенні цієї соціально-економічної категорії мають тенденцію до зниження.

Постійне їх вдосконалення сприяє неухильному зростанню продуктивності праці і економічному використанню ресурсів виробництва. Строк дії постійної норми, її перегляд передбачаються конкретним підприємством самостійно в залежності від виробничих змін і застаріння норм праці. Вона не повинна відставати від розвитку техніки, технології та організації виробництва, які зумовлюють відповідний її рівень. Перегляд постійних норм повинен здійснюватися на підприємстві одночасно з впровадженням організаційно-технічних заходів для підвищення продуктивності праці і ефективності виробництва. Між тим строк дії нормативних матеріалів, на підставі яких розробляються норми праці, встановлюється тим, хто їх затвердив, і не повинен перевищувати 5 років.

4.  На підприємстві повинні узгоджуватися щорічні календарні плани заміни чинних норм новими з планами технічного розвитку підприємства. Застарілі норми, а також введенні помилково можуть замінятися новими і без здійснення додаткових організаційно-технічних заходів. Такі норми повинні постійно виявлятися спільними зусиллями керівництва підприємства, профспілкового комітету, всього трудового колективу.

Враховуючи важливість нормування, яке зачіпає інтереси робітників, перегляд норм має обов'язково здійснюватися за погодженням з профспілковим комітетом та широким залученням працівників.

5. Тимчасові норми повинні замінятися в ході досягнення працівниками відповідних технологічних та організаційних вимог, які передбачені технічно обгрунтованими нормами, а також навичок. Застосування тимчасових норм є вимушеним явищем в нормуванні праці, яке виникає в деяких виробничих умовах і не дає змоги використати технічно обгрунтовані норми. Для запобігання цьому тимчасовому явищу можна застосувувати тимчасові доплати до розцінок, а не додатковий час до норм. Вони можуть змінюватися в ході досягнення запроектованих умов, які передбачені технічно обгрунтованою нормою. Зміна доплат, яка відбувається згідно з графіком освоєння нового виробництва, узгоджується з профспілковим комітетом. Таким способом на підприємстві виключають застосування необгрунтованої норми. Він допомагає прискоренню засвоєння нового виробництва загальними зусиллями спеціалістів і робітників.

6.  Разова норма, яка, по суті, є різновидом тимчасової норми, може бути замінена нею при відповідних умовах як нормою більш високого рівня. Вона може бути замінена в деяких умовах також постійною нормою. Строк дії разової норми закінчується з часу її заміни тимчасовою або постійною нормою. Разові норми праці повинні повідомлятися працівникам до початку виконання разової роботи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук