Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ V (ст.157-184) Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

Особлива частина - Розділ V (ст.157-184)
203

Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації неза­лежно від форми власності, — карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи зай­матися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними робо­тами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового ви­користання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат, — карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до при­тягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату за­робітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

 

1. Частина 7 ст. 43 Конституції України проголошує, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Тому безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установ­лених законом виплат громадянам вважається злочином.

2. Суспільна небезпечність даного злочину виражається в тому, що він порушує конституційне право працівника на своєчасне отримання за­робітної плати і право на соціальний захист.

3. Об'єктивна сторона злочину полягає в безпідставній невиплаті грома­дянам зар

обітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом ви­плат більше ніж за один місяць.

Під невиплатою заробітної плати, стипендії чи пенсії слід розуміти не­повну або несвоєчасну виплату громадянам зазначених видів виплат. Неви­плата як ознака даного злочину має місце там, де вона: а) є безпідставною; б) триває понад один місяць.

Заробітна плата — це винагорода у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу згідно з існуючими нормами праці.

Пенсія — це форма соціального забезпечення, яка передбачає собою Платіж, встановлений до кінця життя або на тривалий строк для непра­цездатних громадян, а також для інших громадян, що мають право на пенсію. Згідно із законодавством України пенсії поділяються на трудові та соціальні. Відповідальність за ст. 175 КК настає за невиплату будь-якого ви­ду пенсій, встановленого громадянину відповідно до закону.

Стипендія — це вид соціальної виплати, який встановлюється студентам, аспірантам, учням навчальних закладів, а також деяким іншим категоріям громадян з метою їхнього матеріального забезпечення та соціального захис­ту. Відповідальність за ст. 175 КК тягне невиплата будь-якого виду сти­пендії.

Під іншою встановленою законом виплатою слід розуміти будь-які інші, крім заробітної плати, стипендії та пенсії виплати громадянам, що здійсню­ються на регулярній основі (щомісячно), наприклад, соціальна допомога по догляду за дитиною, доплати і компенсації громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.

4. Злочин вважається закінченим з моменту, коли після спливання строків, вказаних в законі, заробітна плата, стипендія, пенсія або інший вид грошового утримання не були виплачені громадянам, і невиплата становить строк більше, ніж за один місяць.

5. Суб'єктивна сторона даного злочину характеризується прямим умис­лом.

6. Суб'єкт злочину спеціальний: керівник (власник) підприємства, уста­нови, організації незалежно від форми власності.

7. Частина 2 ст. 175 КК передбачає відповідальність за те саме діяння, як­що воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призна­чених для цих виплат. Під нецільовим використанням коштів розуміють ви­користання коштів, що призначалися на виплату заробітної плати, пенсії, стипендії та на інші заходи, які не пов'язані із зазначеними виплатами, на­приклад, використання коштів з фондів зарплати для придбання обладнан­ня, для ремонту приміщення, оплати оренди, послуг тощо.

8. Якщо нецільове використання зазначених коштів було пов'язане із вчи­ненням іншого злочину, наприклад, привласненням чужого майна, зловживан­ням владою чи службовим становищем, службовим підробленням, то вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів: статтями 175, 191, 364, 366 КК.

9. У тих випадках, коли предметом нецільового використання були бюд­жетні кошти, вчинене утворює ідеальну сукупність злочинів і потребує кваліфікації за ч. 2 ст. 175 і ст. 210 КК.

10. Частина 3 ст. 175 КК містить заохочувальну норму і передбачає мож­ливість звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила да­ний злочин. Звільнення від кримінальної відповідальності в даному випад­ку можливе за наявності двох умов: а) особа здійснила виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам;

б) це було зроблено до притягнення її до кримінальної відповідальності.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук