Головна Науково-практичні коментарі Кримінально-виконавчий кодекс Глава 21 (ст.141-149) Стаття 147. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії

Стаття 147. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії

Кримінально-виконавчий кодекс - Глава 21 (ст.141-149)
169

Стаття 147. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії

1. Засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання до виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. 2. Питання про переведення засудженого, який досяг вісімнадцятирічного віку, з виховної колонії до виправної колонії вирішується Державним департаментом України з питань виконання покарань за рішенням педагогічної ради і поданням начальника виховної колонії, погодженим із службою у справах неповнолітніх.

1. Законом встановлено, що засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання лише до виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.2. Питання про переведення засуджених які досягли вісімнадцятирічного віку, вирішується відповідною комісією виховної колонії на підставі рішення педагогічної ради виховної колонії, за згодою територіальної служби у справах неповнолітніх.Педагогічні ради представляють собою постійно діючий колегіальний орган виховної колонії, головним завданням якого є розгляд питань та надання пропозицій адміністрації виховної колонії щодо організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, удосконалення навчально-виховного процесу.Персональний склад педагогічної ради затверджується наказом начальника виховної колонії терміном на один рік. Педагогічна рада розглядає відповідні матеріали та вносить пропозиції начальнику виховної колонії з питань: організації навчально-виховного процесу у виховній колонії; узагальнення досвіду організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, підготовки відповідних рекомендацій; підготовки та проведення культурно-масових заходів серед засуджених; надання методичної та практичної допомоги старшим вихователям, вихователям та іншим працівникам со

ціально-психологічної служби; організації підвищення психолого-педагогічної майстерності персоналу виховної колонії; взаємодії з громадськими та державними організаціями у питаннях ресоціалізації засуджених; переведення засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку, з виховної колонії до виправної колонії та залишення таких засуджених для подаль­шого відбування покарання у виховній колонії у порядку, установленому ст. 147,148 КВК України; застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання; взяття на профілактичний облік злісних порушників установленого порядку відбування покарання та організації індивідуально-профі­лактичної роботи з ними; зняття з профілактичного обліку засуджених, які були взяті на облік як злісні порушники встановленого порядку відбування покарання; переведення засуджених до дільниці соціальної адаптації в порядку, установленому ст. 94 КВК України; переведення до дільниці ресоціалізації осіб, які після пе­реведення до дільниці соціальної адаптації припустилися порушення встановленого режиму тримання; застосування до засуджених заходів заохочення або стягнення; надання засудженим права відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі працівників колонії в порядку, установленому ст. 144 КВК України; заохочення представників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, навчальних закладів, об'єднань громадян та окремих громадян, осіб з числа персоналу виховної колонії за активну участь у забезпеченні навчально-виховного процесу.Педагогічну раду очолює її голова — заступник начальника виховної колонії із соціально-виховної та психологічної роботи. З числа членів педагогічної ради шляхом голосування на її засіданні обирається заступник голови. До складу педагогічної ради входять заступники начальника установи, начальники відділів, частин та служб, директор загальноосвітньої школи, директор професійно-технічного училища, старший інспектор відділу соціально-виховної та психологічної роботи (він же секретар педагогічної ради), старші вихователі, методист виховної колонії, психолог, завідувач клубу.За попереднім погодженням з головою педагогічної ради в її засіданнях з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники підприємств, установ і організацій усіх форм власності, навчальних закладів, об'єднань громадян та окремі громадяни. При потребі на засідання педагогічної ради запрошуються працівники виховної колонії, які не входять до складу педагогічної ради, але до компетенції яких належать питання, що розглядаються педагогічною радою.Основною формою роботи педагогічної ради є її засідання. Засідання педагогічної ради проводяться у разі необхідності, але не рідше двох разів на місяць. Рішення педагогічної ради, погоджені з начальником виховної колонії, є обов'язковими до виконання працівниками колонії.Згідно зі ст.1 Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх покладається на служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад. Окрім іншого, їх завданням є здійснення контролю за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх. Для цього служби у справах неповнолітніх мають право: перевіряти умови утримання і виховання осіб, які не досягли повноліття, у спеціальних установах; приймати з питань, віднесених до їх компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами і громадянами; звертатися у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх, а також з питань працевлаштування, подання їм іншої допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.3. У разі прийняття комісією установи позитивного рішення щодо зміни умов тримання засуджених шляхом переведення їх до виправних колоній іншого рівня безпеки у тижневий термін до Регіональної комісії направляються наступні матеріали: а) подання начальника установи, складене за рішенням педагогічної ради, погоджене із службою у справах неповнолітніх; б) довідка з особової справи засудженого, в якій обов'язково зазначається наявність соціально-корисних зв'язків; в) характеристика на засудженого; г) довідка про заохочення та стягнення; д) медична довідка; є) заява засудженого, який стає на шлях виправлення; ж) довідка з облікової справи у разі, якщо засуджений перебуває на профілактичному обліку як схильний до правопорушень.Регіональна комісія перевіряє обґрунтованість поданих матеріалів та причини відмови засудженому у залишенні у виховній колонії до досягнення двадцяти двох років.За результатами розгляду матеріалів Регіональна комісія готує подання, що направляється до Апеляційної комісії Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, в компетенції якої і є вирішення питання подібного переводу.4. Переведення засуджених відбувається у двох формах: а) за встановленим порядком; б) за відповідними персональними нарядами.Згідно з Інструкцією про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, з метою удосконалення порядку розподілу засуджених, які досягли 18-річного віку й у порядку ст. 147 КВК України переведені з виховної колонії до виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, у разі якщо вони не мають співучасників з вчиненого злочину, яким визначено відбування покарання у виховних колоніях або колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, направляються без нарядів з урахуванням їх постійного місця проживання до засудження:I. Засуджені жіночої статі, які досягли 18-річного віку:— Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області — до Чорноморської виправної колонії управління Департаменту в Одеській області (№ 74);— Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська області — до Качанівської виправної колонії управління Департаменту у Харківській області (№ 54);— Дніпропетровська, Запорізька області — до Дніпродзержин-ської виправної колонії управління Департаменту в Дніпропетровській області (№ 34);— Автономна Республіка Крим, Донецька, Херсонська області — до Приазовської виправної колонії управління Департаменту в Донецькій області (№ 107);— Луганська область — до Червонопартизанської виправної колонії управління Департаменту у Луганській області (№ 68);— Волинська, Житомирська, м. Київ, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Черкаська області, — до Уманської виправної колонії управління Департаменту у Черкаській області (№ 129).II. Засуджені чоловічої статі, які досягли 18-річного віку :— Вінницька Кіровоградська та Одеська області — до Піщан-ської виправної колонії управління Департаменту у Вінницькій області (№ 59);— Дніпропетровська та Запорізька область — до Бердянської виправної колонії управління Департаменту у Запорізькій області (№ 77);— Донецька та Луганська області — до Петровської виправної колонії управління Департаменту у Луганській області (№ 24);— Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Херсонська області, — до Білозерської виправної колонії управління Департаменту у Херсонській області (№ 105);— Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська області — до Миколаївської виправної колонії управління Департаменту у Львівській області (№ 50);— Полтавська, Черкаська області, — до Божковської виправної колонії управління Департаменту у Полтавській області (№ 16);— Харківська, Сумська, Чернігівська області — до Первомай-ської виправної колонії управління Департаменту у Харківській області (№ 117);— м. Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Чернівецька області — до Ізяславської виправної колонії управління Департаменту в Хмельницькій області (№ 31).Всі інші особи розподіляються за нарядами Державного департаменту України з питань виконання покарань.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук