Головна Науково-практичні коментарі Бюджетний кодекс Глава 5 (ст.29-31) Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

Бюджетний кодекс - Глава 5 (ст.29-31)
157

Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

1. Видатки та кредитування Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтею 87 цього Кодексу.2. Джерелами формування загального фонду Державного бюджету України у частині кредитування є:1). надходження внаслідок стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, кредитами з державного бюджету, якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України;2). повернення кредитів, наданих з державного бюджету, що не мають цільового призначення;3). повернення кредитів до державного бюджету, наданих для реалізації інвестиційних програм (проектів) за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій.3. Джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України у частині кредитування визначаються законом про Державний бюджет України.

Видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.За загальноприйнятим твердженням, видатки – це прямі цільові витрати держави, що забезпечують її постійне існування і відображають економічні відносини, що пов’язані з розподілом і перерозподілом частини національного доходу, яка концентрується у бюджеті. Кредитування бюджету – операції з надання коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок чого виникають зобов'язання пер

ед бюджетом (надання кредитів з бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення кредитів до бюджету). Для цілей цього Кодексу до кредитів з бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі.При прогнозуванні, плануванні чи екстраполяції макроекономічних показників (у тому числі й при розробці Державного бюджету на наступний рік) проводиться оцінка попередньо досягнутого результату, а також аналіз динаміки цього результату. Як бачимо з табл. 2.1, темпи росту бюджетних видатків 2009 р. становили 100,4% порівняно до обсягу видатків 2008 р.Обсяг кредитування Державного бюджету України у 2009 р. теж зріс несуттєво – на 103,7%.Для наочності на рис. 2.2 показано графік зміни обсягів видатків і кредитування Державного бюджету України протягом 2007–2009 років. 

Рис. 2.2. Графік зміни обсягів видатків і кредитування Державного бюджету України протягом 2007 – 2009 років, млрд. грн.На рис. 2.3 показано структуру видатків Державного бюджету України у 2009 році.

Рис. 2.3. Структура видатків Державного бюджету України у 2009 році. На рис. 2.4 відображено динаміку темпів росту видатків і кредитування Державного бюджету України протягом 2007–2009 років. 

Рис. 2.4. Порівняння темпів росту видатків і кредитування Державного бюджету України у 2007 – 2009 роках, %.Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» затверджено видатки державного бюджету на 2010 р. у сумі 305 млрд. 632 млн. гривень.Заплановано також надання кредитів з державного бюджету у сумі 6860672,4 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету – у сумі 809847,5 тис. гривень та надання кредитів зі спеціального фонду Державного бюджету у сумі 6050824,9 тис. гривень. Частина 2 ст. 30 конкретизує джерела формування загального фонду Державного бюджету України щодо кредитування з державного бюджету. Зокрема, конкретизуються джерела формування загального фонду Державного бюджету у частині кредитування за рахунок надходження внаслідок стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, кредитами з державного бюджету, якщо інше не встановлено Законом про Державний бюджет УкраїниПри цьому передбачається можливість провадження інвестиційної діяльності, пов'язаної з відтворенням основних засобів виробництва, капіталізацією активів держави, державною підтримкою інноваційних та інвестиційних проектів.Метою є розробка та здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок бюджетних коштів, коштів, залучених під державні гарантії, коштів суб'єктів господарювання, іноземних інвестицій і кредитів та інших запозичень від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій.Кредити, надані з державного бюджету, що не мають цільового призначення, підлягають поверненню. Відповідно до Закону про Державний бюджет на 2010 рік затверджено Повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5679781,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету – у сумі 1367627,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду – у сумі 4312153,8 тис. гривень.Частина 3 ст. 30 передбачає, що джерела формування спеціального фонду бюджету у частині кредитування визначаються відповідними законами про Державний бюджет України.Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», ст. 32 встановлено, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету у частині кредитування є: 1. Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам. Під час складання проектів державного та місцевих бюджетів фонди визначають потребу у коштах для пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.Пропозиції фондів щодо обсягу коштів, необхідних для цього виду кредитування у державному бюджеті, в установленому порядку подаються Мінагрополітики, а стосовно місцевих бюджетів – Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям.Узагальнені дані щодо обсягу коштів, необхідних для пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі у державному бюджеті, з пропозиціями про їх розподіл між Автономною Республікою Крим, областями і м. Севастополем та з відповідними розрахунками Мінагрополітики подає Мінфіну та Мінекономіки.Мінфін, Мінекономіки під час складання проекту державного бюджету на основі розрахунків, поданих Мінагрополітики, передбачають обсяги кредитування індивідуального житлового будівництва на селі (програма "Власний дім") з виділенням їх у бюджетній класифікації окремим рядком.2. Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня. Кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.Під час формування показників державного бюджету на відповідний рік на підставі узагальненої інформації проводяться розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів та їх обслуговування за рахунок державного бюджету. Зазначені розрахунки в установленому порядку головний розпорядник коштів державного бюджету подає Мінфіну для врахування їх під час складання проекту державного бюджету.3. Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр. Застосовані механізми надання та погашення товарних позичок стали причиною значних втрат державного бюджету через штучну реструктуризацію заборгованості, яка, у багатьох випадках, проводилася з порушенням закону.4. Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу. Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та переробних підприємств необхідною технікою за рахунок коштів державного бюджету здійснюється на умовах фінансового лізингу на підставі відповідних договорів, укладених між «Украгролізингом», лізингодавцйями та лізингоодержувачами та за погодженням із Мінагрополітики.5. Кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання.6. Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам.7. Повернення коштів, наданих Мінагрополітики на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників.8. Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 р. підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 р. підприємствам й організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;9. Повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій.10. Повернення коштів, наданих за рахунок коштів державного бюджету підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних зі збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу.11. Повернення кредитів, наданих у 2007 р. з державного бюджету на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед з упровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива.12. Повернення коштів, наданих для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня.13. Повернення коштів, наданих зі Стабілізаційного фонду на поворотній основі.14. Повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук