Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти Реєстр i кредитори, або “Не питай, чого в мене заплаканi очi”

Реєстр i кредитори, або “Не питай, чого в мене заплаканi очi”

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
141

Реєстр i кредитори, або “Не питай, чого в мене заплаканi очi”

На вiдмiну вiд пасивної ролi боржника по вiдношенню до Реєстру, кредитори та їхнi вимоги наповнюють Реєстр суттю, активно реалiзують цю суть через його багатоф у н кц iо-нальнiсть для вирiшення своїх завдань у ходi провадження у справi про банкрутство.

З великої рiзноманiтностi завдань видiлимо два:

повернення заборгованостi (усiєї або хоча б якоїсь частини);

отримання контролю над пiдприємством-боржником (або “для власних потреб”, або “на продаж”).

У разi, коли Ваша заборгованiсть мала у загальному об-сязi заборгованостi за Реєстром, сподiватися на щось, крiм повернення заборгованостi, – не розумно. Вiдверто кажучи, у бiльшостi випадкiв, малi кредитори (до трьохсот мiнiмаль-них розмiрiв заробiтної плати) не мають нiяких шансiв от­римати щось за Реєстром. Якщо Ви маєте або можете яки­мось чином консолiдувати бiльше, нiж третину вимог за Реєстром, Вашi шанси отримати хоча б щось зростають. І тiльки у разi, коли Ваша вимога перевищує 50%, Ви маєте реальний шанс отримати максимально можливу суму за Реєстром, й у Вас з’являється можливiсть дiстати контроль над пiдприємством.

Якщо пiдприємство-боржник є Вашим постiйним контр­агентом, сумiжником, безумовно варто боротися за конт­роль над цим пiдприємством для того, щоби “вибудувати повний виробничий цикл” тощо. Якщо нi, але пiдприємство-боржник займає вигiдне положення на рин­ку - перспективне, чимось “цiкаве” (мiсцем розташування, ресурсною базою i т.iн.), – спроба отримати пiдприємство “для продажу” i таким чином повернути заборгованiсть, а по можливостi, й заробити на продажу, є розумною i цiлком реалiстичною.

Тому стратегiя дiй кредитора має бути приблизно такою:

Спробувати збiльшити свої вимоги макси

мально.

Спробувати консолiдувати вимоги iнших кредиторiв або домовитися про узгодженi дiї з кредиторами ( 1/3 чи 1/2 вимог за Реєстром).

Висунути заперечення щодо вимог iнших кредиторiв (з якими неможливi домовленостi).

Домовлятися з арбiтражним керуючим про санацiю та умови санацiї.

Голосувати на засiданнi комiтету кредиторiв за проце­дуру санацiї.

Конкретнi дiї за кожним пунктом Вам пiдкаже фахiвець (арбiтражний керуючий).

Успiх задуманого (контроль над боржником) значною мiрою залежатиме вiд його професiйної придатностi та досвiду i Ваших фiнансових можливостей.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук