Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти Реєстр вимог кредиторiв “з погляду” учасникiв провадження у справi про банкрутство // Реєстр i боржник, або “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Реєстр вимог кредиторiв “з погляду” учасникiв провадження у справi про банкрутство // Реєстр i боржник, або “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
185

Реєстр вимог кредиторiв “з погляду” учасникiв провадження у справi про банкрутство

Реєстр i боржник, або “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Реєстр для боржника, конкретнiше - для органу уп-равлiння боржника, якщо члени керiвного органу не є влас­никами пiдприємства, рiч абсолютно нейтральна. Розмiр та склад Реєстру нiяк не впливають на долю керiвника, во­на, як правило, вирiшена самим фактом порушення справи про банкрутство. Якщо Ви керiвник – шукайте роботу, до­помагайте розпоряднику майна в мiру своїх сил та дякуйте долi (державi, богу, людям – в залежностi вiд Вашого свiто-гляду), що дала Вам шанс спробувати себе на iншiй нивi.

Реєстр для боржника як юридичної особи, навпаки, повнiстю визначає його подальшу долю в залежностi вiд то­го, яку процедуру оберуть кредитори: санацiю чи лiквiдацiю. Щоправда, активна позицiя пiдприємства закiнчи-лася на етапi створення боргiв, так би мовити, попередньо­го формування боргiв.

Вiдношення працiвникiв боржника до Реєстру – це вiдношення кредиторiв, частково, першої, а, в основному, другої черги до Реєстру. За одним винятком. Частиною 14 статтi 17 Закону передбачено: “Якщо порушено провадження у справi про банкрутство державного пiдприємства, його трудовий колектив має переважне право вимагати передачi йому цiлiсного майнового комплексу пiдприємства-боржника в оренду за умови взяття на себе грошових зобов’язань боржника i за наявностi згоди на це кредиторiв.” Згiдно ж з частиною 4 статтi 14 Закону у редакцiї вiд 7 бе­резня 2002 року “...кредитор має право подати боржнику та господарському суду заперечення щодо визнання вимог iнших кредиторiв.” Тому для працiвникiв боржника пiсля опублiкування оголошення в офiцiйному друкованому ор-ганi про початок провадження у справi про банкрутство не-обхiдно (бажано) здiйснити такi заходи

:

Провести загальнi збори працiвникiв, на яких кон-солiдувати свої грошовi вимоги до голосуючої вимоги на одного представника (бiльше одної тисячi гривень – один голос) так, щоб кiлькiсть представникiв була ма­ксимальною.

Отримати у розпорядника майна Реєстр.

Провести переговори з кредиторами, якi мають великi вимоги, щодо узгодження з ними питання оренди цiлiсного майнового комплексу трудовим колективом та умов пiслясудового функцiонування пiдприємства.

Висунути заперечення по вимогах тих кредиторiв, якi не згоднi на оренду, затягнути процедуру визнання їхнiх вимог максимально у часi.

Погодити з рештою кредиторiв факт оренди.

Звернутися до суду з клопотанням про винесення ух­вали про передачу трудовому колективу цiлiсного майнового комплексу за умови взяття на себе грошо­вих зобов’язань боржника.

Скорiше за все, суд задовольнить таке клопотання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук