Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти Реєстр i розпорядник майна, або “за двома зайцями”

Реєстр i розпорядник майна, або “за двома зайцями”

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
125

Реєстр i розпорядник майна, або “за двома зайцями”

У процесi складання Реєстру роль розпорядника майна найбiльш вiдповiдальна. За абзацом 1 частини 6 статтi 14 Закону (у редакцiї вiд 7 березня 2002 року) саме розпоряд­ник майна складає Реєстр та подає його до суду. Саме роз­порядник майна може i повинен активно впливати на про­цес визнання того чи iншого кредитора. Фактично, на ньо­го покладено мiсiю первинної перевiрки щодо вiдповiдностi заяви кредитора дiйсностi кредиторської вимоги.

Таким чином, розпорядник майна вiдповiдає за за-коннiсть внесення вимог кредиторiв до Реєстру; бiльш того, у майбутньому вiн сподiвається отримати додаткову вина­городу вiд кредитора, тож: бiльше кредиторiв – бiльша очiкувана винагорода. З iншого боку, для реалiзацiї сутi За­кону, спрямованої на в iдно влення платосп ро мо жно с тi боржника, для розпорядника майна важливо, щоб сумарна заборгованiсть була як найменшою - у такому разi привабливiсть пiдпри-ємства-боржника для потенцiйних санаторiв (iнвесторiв) зростає, ймовiрнiсть вiдновлення платоспроможностi збiльшується. В результатi розпорядник майна може спо-дiватися на додаткову винагороду вiд iнвестора.

Тому розпоряднику майна при складаннi Реєстру можна рекомендувати таку послiдовнiсть дiй:

1. Витребувати вiд керiвника пiдприємства-боржника баланси пiдприємства за останнi три роки (строк по­зовної давностi) з повною розшифровкою кредиторсь­кої заборгованостi (перед ким, у якому розмiрi – тiло заборгованостi та проценти, пенi, штрафи, неустой­ки; з якого часу).

Витребувати вiд керiвника боржника повний пакет документацiї щодо взаємовiдносин iз кредиторами (угоди, доповнення до них, листи, акти, претензiї, по­зови, рiшення судiв тощо).

Витребувати вiд керiвника боржника вiдомостi

про активи (з повною розшифровкою та характеристи­кою кожного активу) та вiдомостi про майно у заставi.

Внести до Реєстру вiдомостi щодо заборгованостi по заробiтнiй платi, заподiянню шкоди здоров’ю та жит­тю працiвникiв.

Згрупувати (поки що без внесення до Реєстру) креди-торiв вiдповiдно до даних балансу боржника за кате-горiями:

а) сумiжники, постiйнi постачальники, постiйнi покупцi чи споживачi;

б) iншi великi кредитори;

в) бюджетнi та прирiвнянi до них кредитори,

г) працiвники.

Розробити свої варiанти процедури санацiї та лiквi-дацiйної процедури, тобто – пiдготувати листи про са-нацiю, обрахувати витрати на санацiю (санацiйний бюджет), сформулювати цiлi судового процесу та своє мiсце в ньому.

Провести переговори тiльки з потенцiйним санато-ром, уникаючи якомога довше будь-яких конкретних домовленостей iз кредиторами.

У разi позитивного результату домовленостi з iнвесто-ром розпочинати переговори iз кредиторами з метою зондування кредиторiв, виявлення кредиторiв, якi згiднi на введення процедури санацiї; Бажано, щоби сума вимог такої групи та вимоги працiвникiв по заробiтнiй платi разом з вимогами бюджету становили бiльше 50% - це фундамент успiху! 9. Узгодити основнi риси санацiї з групою кредиторiв, якi згiднi на санацiю (п.8).

Опротестувати вимоги тих кредиторiв, якi не згiднi на санацiю; з будь-яких причин i поводiв максимально за­тягнути процедуру визнання вимог таких кредиторiв.

Провести збори та комiтет кредиторiв з тими креди­торами, хто погоджується на введення санацiї та має понад 50% вимог за Реєстром.

Пройде три-чотири мiсяцi, поки наступного разу Вам дове­деться звернутися до Реєстру: при затвердженi плану санацiї, але це, як то кажуть, - “друга частина марлезонського балету”.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук