Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 12.3. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів. Провадження адвокатом справ, що випливають із сімейних відносин.

12.3. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів. Провадження адвокатом справ, що випливають із сімейних відносин.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
330

12.3. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів. Проваджен­ня адвокатом справ, що випливають із сімейних відносин.

Сімейні права і обов'язки є такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не мо­жуть бути передані іншій особі.

Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника.

Сімейні права недієздатної особи здійснює її опікун. Якщо особа визнана недієздатною, її сімейний обов'язок особистого немайнового характеру припи­няється у зв'язку з неможливістю його виконання. Майновий обов'язок недіє­здатної особи за її рахунок виконує опікун.

Якщо в результаті психічного розладу, тяжкої хвороби або іншої поважної причини особа не може виконувати сімейного обов'язку, вона не вважається та­кою, що ухиляється від його виконання.

Якщо мати, батько дитини є неповнолітніми, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто є неповнолітнім, зобов'язані надавати йому допомогу у здійсненні ним батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків.

Орган опіки та піклування надає допомогу особі у здійсненні нею своїх сімей­них прав та виконанні сімейних обов'язків в обсязі та в порядку, встановлених СК України та іншими нормативно-правовими актами.

СК України встановлює гарантії захисту сімейних прав та інтересів. Кожен учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, має право на безпо­середнє звернення до суду за захистом свого права або інтересу.

Суд застосовує способи захисту, які встановлені законом або домовленістю (договором) сторін. Способами захисту сімейних прав та

інтересів зокрема є:

встановлення правовідношення;

примусове виконання добровільно не виконаного обов'язку;

припинення правовідношення, а також його анулювання;

припинення дій, які порушують сімейні права;

відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права;

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, якщо це передбачено СК України або договором.

У випадках, передбачених СК України, особа має право на попереднє звер­нення за захистом своїх сімейних прав та інтересів до органу опіки та піклування. Рішення органу опіки та піклування є обов'язковим до виконання, якщо протя­гом десяти днів від часу його винесення заінтересована особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду, крім випадку коли при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків. У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити проку­рора та у семиденний строк після постановления рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав. З таким позовом до суду має право звернутися прокурор.

Звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення до суду. У разі звернення з позовом до суду орган опіки та піклування при­пиняє розгляд поданої йому заяви, а якщо звернення до суду відбулося вже після ви­несення рішення органом опіки і піклування — виконання рішення припиняється.

При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, її місця проживання, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов'язковою є участь органу опіки та піклування.

Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживан­ня дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи. Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недо­статньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук