Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 12.21. Реєстрація актів громадянського стану та правове становище органів, які її проводять. Ведення адвокатом справ, пов'язаних з актами громадянського стану.

12.21. Реєстрація актів громадянського стану та правове становище органів, які її проводять. Ведення адвокатом справ, пов'язаних з актами громадянського стану.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
322

12.21. Реєстрація актів громадянського стану та правове становище органів, які її проводять. Ведення адво­катом справ, пов'язаних з актами громадянського стану.

Порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні затверджений відповідним наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5.

Відповідно до СК України та Закону України «Про органи реєстрації актів гро­мадянського стану», народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені підлягають державній реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану. За­явник повинен бути ознайомлений з даними, внесеними до актового запису, який засвідчується печаткою і підписом керівника органу реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка провела реєстрацію акта цивільного ста­ну. На підставі вчиненого актового запису цивільного стану в повній відпо­відності до нього видається свідоцтво. На бажання усиновлювача державний ор­ган реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду видає свідоцтво про усиновлення.

Реєстрація акта цивільного стану провадиться у присутності заявника.

Акти цивільного стану реєструються у державних відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значен­ня) управлінь юстиції, у виконавчих органах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад. Інформація, яка міститься в акті цивільного стану, є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає.

Державні відділи реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєст­рацію народження з одночасним визначенням походження дитини, смерті, шлю­бу розірвання шлюбу, зміни імені, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень,

виправлень, поновлення, а також анулювання актових записів цивільного стану та в установленому порядку зберігають актові книги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значен­ня) рад проводять реєстрацію народження з одночасним визначенням походжен­ня дитини, а також реєстрацію смерті, шлюбу.

При державній реєстрації актів цивільного стану подаються документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану, а також пред'являються паспорти або паспортні документи, які посвідчують особи заявників.

Документи, складені іноземною мовою, подаються для реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в уста­новленому порядку.

Особи, які не досягай 16 років, пред'являють свідоцтво про народження та довідку з місця проживання.

Якщо надалі до актового запису вносяться зміни, доповнення, виправлення або здійснюються інші відмітки (про розірвання шлюбу, усиновлення, зміну прізвища тощо), то на лицьовому боці актового запису зазначається, на підставі чого вони зроблені: актового запису, рішення суду, розпорядження голови район­ної державної адміністрації або рішення виконавчого комітету міської, районної в місті ради про присвоєння або зміну прізвища або імені неповнолітньої дитини, висновку відділу реєстрації актів цивільного стану або іншого документа, який є підставою для внесення змін. Записи щодо внесених у актовий запис цивільного стану змін, доповнень та виправлень засвідчуються підписом посадової особи та печаткою відділу реєстрації актів цивільного стану.

За реєстрацію актів цивільного стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, виданих у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, справляється державне мито в розмірах і порядку, установлених чинним за­конодавством України.

За надання працівниками відділів реєстрації актів цивільного стану додатко­вих послуг правового й технічного характеру, не передбачених Законом України «Про органи реєстрації актів громадянського стану», справляється окрема плата в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юс­тиції України в АРК, обласними, Київським та Севастопольським міськими уп­равліннями юстиції.

Працівники державних органів реєстрації актів цивільного стану не мають права реєструвати акти цивільного стану, а також уносити зміни, доповнення, виправлення в актові записи цивільного стану, поновлювати, анулювати актові записи цивільного стану щодо себе, другого з подружжя, своїх дітей та близьких родичів. У цих випадках реєстрація може бути проведена іншим працівником відділу або в іншому відділі реєстрації актів цивільного стану за погодженням з відповідним відділом реєстрації актів цивільного стану Головного управління юс­тиції Міністерства юстиції України в АРК, обласних, Київського чи Севасто­польського міських управлінь юстиції. Про таку реєстрацію у складеному актово­му записі провадиться відповідна відмітка.

На всі види актових записів цивільного стану відділи реєстрації актів цивіль­ного стану ведуть алфавітні книги, а за наявності автоматизованої системи дані актових записів також уводяться до комп'ютера.

Реєстрація актів цивільного стану за заявами іноземців, осіб без громадянства провадиться за законодавством України.

Реєстрацію народження з одночасним визначенням походження дитини, а та­кож реєстрацію смерті, шлюбу розірвання шлюбу зміни імені громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, виправлень, понов­лення та анулювання актових записів цивільного стану, зареєстрованих в Україні.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчен­ня актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності консульської легалізації, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Слід також згадати про Закон України «Про органи реєстрації актів грома­дянського стану» від 24 грудня 1993 р. № 3807-XII, який визначає правові та орга­нізаційні основи діяльності органів реєстрації актів громадянського стану.

Цей Закон визначає акти громадянського стану як засвідчені державою факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними фактами, з якими за­кон пов'язує виникнення, зміну або припинення відповідних прав та обов'язків.

Акти громадянського стану підлягають обов'язковій реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану.

Систему органів реєстрації актів громадянського стану складають:

відділи реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, обласних, Київського та Севастопольсько­го міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) уп­равлінь юстиції;

виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного зна­чення) рад.

Діяльність органів реєстрації актів громадянського стану ґрунтується на прин­ципах додержання законності, захисту прав і законних інтересів громадян та дер­жави, додержання таємниці реєстрації актів громадянського стану, своєчасного і належного документального оформлення проведеної реєстрації.

Інформація, яка міститься в акті громадянського стану, є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає.

Завданнями органів реєстрації актів громадянського стану є:

забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів громадянсь­кого стану;

внесення до актових записів необхідних змін, доповнень та виправлень;

поновлення втрачених та анулювання повторно складених актових записів;

видача громадянам свідоцтв про реєстрацію;

збереження архівного фонду.

Керівництво відділами реєстрації актів громадянського стану здійснюють Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Органи реєстрації актів громадянського стану мають право безкоштовно одер­жувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван­ня, підприємств, установ та організацій необхідні документи і відомості, пов'язані з реєстрацією актів громадянського стану.

У реєстрації акта громадянського стану може бути відмовлено, якщо:

реєстрація суперечить законові;

реєстрація повинна провадитися в іншому органі реєстрації актів грома­дянського стану;

з проханням про реєстрацію звернулася недієздатна особа або представник, який не має на це необхідних повноважень.

Зміст актів громадянського стану, а також відмова в реєстрації актів грома­дянського стану, в тому числі у переміні прізвища, імені та по батькові, внесенні змін, доповнень, виправлень до записів актів громадянського стану, їх понов­ленні та анулюванні, можуть бути оскаржені до вищестоящого органу та до суду.

Керівником та спеціалістом відділу реєстрації актів громадянського стану може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту і рекомендований кваліфікаційною комісією для роботи у відділах реєстрації актів громадянського стану.

Працівники органів реєстрації актів громадянського стану не мають права реєструвати акти громадянського стану щодо себе, другого з подружжя, своїх дітей та родичів.

Керівник та спеціалісти відділів реєстрації актів громадянського стану не можуть перебувати у штаті інших підприємств будь-якої форми власності та об'єднань громадян, а також безпосередньо займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької та наукової у вільний від роботи час.

Для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працюва­ти у відділах реєстрації актів громадянського стану на посадах керівника та спеціалістів, у Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в АРК, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції утворюється кваліфікаційна комісія, Положення про яку затверджується Міністерством юстиції України.

Відділ реєстрації актів громадянського стану є юридичною особою, має печат­ку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Фінансування відділів реєстрації актів громадянського стану здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Порядок ведення діловодства у відділах реєстрації актів громадянського стану встановлюється Міністерством юстиції України за погодженням з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

Відділи реєстрації актів громадянського стану ведуть статистичну звітність, встановлену спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики та Міністерством юстиції України, і складають адміністра­тивні дані.

Діловодство в органах реєстрації актів громадянського стану ведеться мовою, визначеною законодавством України про мови.

За реєстрацію актів громадянського стану, а також за видачу громадянам по­вторних свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану і свідоцтв у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів громадянсь­кого стану справляється державне мито у розмірах, встановлених чинним законо­давством.

За надання працівниками відділів реєстрації актів громадянського стану додат­кових послуг правового і технічного характеру, не передбачених цим Законом, справляється окрема плата в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в АРК, обласними, Київським та Севасто­польським міськими управліннями юстиції. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.

Відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію наро­дження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, пе­реміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значен­ня) рад проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства.

Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які прожи­вають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представ­ництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення та ану­лювання записів актів громадянського стану.

Реєстрація народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені та по батькові провадиться органами реєст­рації актів громадянського стану в книгах спеціального зразка, які є єдиними доказами засвідчених у них фактів. Зразки книг реєстрації актів громадянського стану затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Порядок реєстрації актів громадянського стану встановлюється цим Законом і Правилами, що затверджуються Міністерством юстиції України.

Порядок реєстрації актів громадянського стану дипломатичними представ­ництвами і консульськими установами визначається Консульським статутом та Інструкцією про реєстрацію актів громадянського стану, яка затверджується Міністерством юстиції України за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

При реєстрації актів громадянського стану подається паспорт або паспортний документ заявника, а також документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації. Перелік цих документів визначається правилами реєстрації відповід­них актів громадянського стану.

Про кожний факт реєстрації акта громадянського стану органами реєстрації актів громадянського стану видаються відповідні свідоцтва про народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміну пріз­вища, імені та по батькові на бланках суворої звітності, виготовлених за єдиними зразками.

Забезпечення бланками свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану провадиться Міністерством юстиції України. Порядок обліку, зберігання та звітності про використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянсько­го стану встановлюється Міністерством юстиції України.

Повторне свідоцтво видається відділами реєстрації актів громадянського ста­ну районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та Головного управ­ління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, а також консульськими уста­новами та дипломатичними представництвами України на підставі запису акта громадянського стану за заявами громадян, щодо яких складено запис.

Повторне свідоцтво про народження може бути видане також батькам, опіку­ну, піклувальнику, представникові дитячого (навчального) закладу, в якому пере­буває дитина, і органу опіки та піклування. Повторне свідоцтво про смерть ви­дається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі їх заяви.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук