Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 12.22. Допомога адвоката громадянам, які бажають змінити прізвище, ім'я та по батькові.

12.22. Допомога адвоката громадянам, які бажають змінити прізвище, ім'я та по батькові.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
185

12.22. Допомога адвоката громадянам, які бажають змінити прізвище, ім'я та по батькові.

Реєстрація зміни імені громадян України провадиться за їх заявою відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем їх постійного проживання. Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Зміна прізвища та імені фізичними особами, які є громадянами України, доз­воляється після досягнення ними 16-річного віку.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника змінити своє прізви­ще та ім'я.

По батькові фізичної особи може бути змінено в разі зміни її батьком свого власного імені.

У разі, якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини, яка досягла чотир­надцяти років, змінюється за її згодою.

При поданні заяви про зміну імені громадяни пред'являють паспорт, особа, яка досягла 16-річного віку, — паспорт або свідоцтво про народження, а особа, яка досягла 14-річного віку, — свідоцтво про народження, а також квитанцію про сплату державного мита.

До заяви про зміну імені додаються:

а) свідоцтво про народження заявника;

б) свідоцтво про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі),

в) свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);

г) свідоцтво про народження неповнолітніх дітей;

ґ) документ, що підтверджує зміну власного імені батька;

д) фотокартка.

Відділ звіряє вказані у клопотанні відомості з документами заявника, попере­джає його про адміністративну відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей і роз'яснює заявникові наслідки, пов'язані зі зміною імені, зокрема про необхідність обміну паспорта та інших документів.

Розгляд клопотань про зміну імені провадиться лише за наявності у відділах реєстрації актів цивільного стану України актових записів про народження, одру­ження, розірвання шлюбу особи (якщо заявник перебуває у шлюбі або розлучив­ся), яка бажає змінити ім'я. їх копії додаються до справи. У тих випадках, коли вищезазначені актові записи втрачені, клопотання може бути розглянуто лише після їх поновлення в установленому порядку.

Зібрані документи відділ надсилає до органів внутрішніх справ за місцем про­живання заявника для встановлення особи заявника та запобігання можливості використання зміни імені з метою ухилення від слідства, суду, виплати аліментів та з іншою корисливою метою.

Органи внутрішніх справ безкоштовно проводять відповідну перевірку та в місячний термін повертають до відділу всі надіслані їм матеріали з висновком про можливість зміни імені заявника або відмову в цьому.

Розгляд клопотань про зміну імені повинен бути закінчений не пізніше тримі­сячного терміну з дня подачі клопотання. Указаний термін зупиняється у разі не­обхідності поновлення відповідного актового запису.

Реєстрація зміни імені провадиться відділом, який задовольнив клопотання.

У разі відмови у зміні імені відділ видає заявникові копію висновку про відмо­ву, який може бути в установленому порядку оскаржений до суду.

При задоволенні клопотання у повідомленні заявникові роз'яснюється, що він повинен у тримісячний термін зареєструвати зміну імені. У разі порушення цього терміну без поважних причин дозвіл на зміну імені втрачає силу.

У разі порушення тримісячного терміну реєстрації зміни імені з поважних причин (хвороба, відрядження, перебування за межами України тощо), підтвер­джених документально, термін реєстрації може бути продовжений керівником відділу реєстрації актів цивільного стану до кінця року з дня надіслання повідо­млення.

Після реєстрації зміни імені відділ реєстрації актів цивільного стану на першій сторінці паспорта або паспортного документа заявника проставляє штамп з відміткою про те, що він підлягає обміну впродовж місячного строку.

На підставі складеного актового запису про зміну імені відділ реєстрації актів цивільного стану вносить необхідні зміни до актових записів цивільного стану за­явника і його неповнолітніх дітей, які зберігаються в органах реєстрації актів цивільного стану України. Актовий запис про зміну імені є підставою для видачі повторних свідоцтв.

Зміни щодо даних про батьків в актових записах про народження повнолітніх дітей заявника вносяться в разі їх письмового клопотання про це. Після цього надсилаються відповідні повідомлення до відділу реєстрації актів цивільного ста­ну Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, обласних, Київського чи Севастопольського міських управлінь юстиції для внесення ана­логічних змін до других примірників актових записів цивільного стану.

Раніше видані свідоцтва вилучаються і знищуються в порядку, передбаченому Інструкцією з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану в Україні.

Якщо актові записи цивільного стану, у які необхідно внести дані, пов'язані з реєстрацією зміни імені, містяться в інших органах реєстрації актів цивільного стану України, то за їхнім місцезнаходженням протягом десяти днів надсилають­ся повідомлення про внесення відповідних змін. На підставі цього повідомлення відділ реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням відповідного акто­вого запису вносить до першого примірника необхідні зміни, надсилає нове свідоцтво до відділу реєстрації актів цивільного стану для вручення заявнику за місцем його проживання, після чого надсилає повідомлення до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану для внесення аналогічних змін до друго­го примірника цього актового запису.

До компетентних органів іноземних держав надсилаються повідомлення про внесення змін до записів актів цивільного стану у зв'язку з реєстрацією зміни імені тільки в тих випадках, коли це передбачено міжнародним договором Украї­ни, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Про це ро­биться відповідна відмітка у графі «Для відміток» актового запису про зміну імені.

Про проведену реєстрацію зміни імені призовника і військовозобов'язаного відділ реєстрації актів цивільного стану в семиденний строк надсилає повідо­млення до районного (міського) військового комісаріату, у якому він перебуває на обліку, а також до відділу внутрішніх справ за місцем проживання заявника.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук