Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.4. Поняття провадження у справах про адміністра­тивне правопорушення та його стадії.

13.4. Поняття провадження у справах про адміністра­тивне правопорушення та його стадії.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
190

13.4. Поняття провадження у справах про адміністра­тивне правопорушення та його стадії.

Завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирі­шення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення в орга­нах (посадовими особами), уповноважених розглядати справи про адміністра­тивні правопорушення, визначається КпАП та іншими законами України.

Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах визначається КпАП та іншими законами України.

Провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопору­шення шістнадцятирічного віку;

неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

вчинення дії особою у стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушен­ня строків;

наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адмі­ністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової осо­би) про накладення адмініс

тративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;

смерть особи, щодо якої було розпочато провадження у справі.

Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці. З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження у справах про адміністра­тивні правопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в трудо­вих колективах, за місцем навчання або проживання порушника.

Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і пра­вильним застосуванням законів при провадженні у справах про адміністративне правопорушення має право: порушувати провадження у справі про адміністра­тивне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; перевіряти закон­ність дій органів (посадових осіб) при провадженні у справі; брати участь у роз­гляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність застосування відповідними органа­ми (посадовими особами) заходів впливу за адміністративні правопорушення; опротестувати постанову і рішення по скарзі у справі про адміністративне право­порушення; зупиняти виконання постанови, а також вчиняти інші передбачені законом дії.

Доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) вста­новлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність да­ної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів, які використовуються при нагляді за виконан­ням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) дійде висновку, що в пору­шенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового слідства або дізнання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук