Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.5. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при наданні юридичної допомоги.

13.5. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при наданні юридичної допомоги.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
302

13.5. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при наданні юридичної допомоги.

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської ор­ганізації чи органу громадської самодіяльності. Протокол не складається у випад­ках, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а попередження фіксується на місці вчинення правопорушення.

Протоколи про правопорушення відповідно до підвідомчості справ мають право складати:

уповноважені на те посадові особи:

органів внутрішніх справ;

органів державного пожежного нагляду;

органів охорони здоров'я; органів державної служби з карантину рослин;

органів охорони пам'яток історії та культури;

органів державного енергонагляду;

органів Державної інспекції з енергозбереження;

органів Міністерства транспорту України;

органів зв'язку;

органів у справах захисту прав споживачів;

фінансових органів;

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі;

підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи;

органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби;

органів державного ветеринарного нагляду;

органів Міністерства праці та соціальної політики України;

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України, ор­ганізацій споживчої кооперації;

державних органів реєстрації актів цивільного стану;

органів Антимонопольного комітету України;

органів управління кінематографією;

органів Державної прикордонної служби України;

Національної ради України з питань телебачення і

радіомовлення, її представ­ники в АРК, областях, містах Києві та Севастополі;

органів Служби безпеки України;

органів державної податкової служби;

органів рибоохорони;

органів мисливського господарства;

органів Міністерства екології та природних ресурсів України;

органів повітряного транспорту;

органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і доро­гоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

державних органів управління племінною справою у тваринництві;

інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;

Національного банку України;

органів державної контрольно-ревізійної служби України;

Рахункової палати;

органів управління архівною справою і діловодством;

служби державної охорони природно-заповідного фонду України;

органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки;

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах Ук­раїни;

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного ек­спортного контролю;

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу;

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масо­вої інформації;

секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

відділу контролю Апарату Верховної Ради України;

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг;

підприємств і організацій, у віданні яких є об'єкти електроенергетики;

посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, се­лищних, міських рад, посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітета­ми селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями;

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган;

посадові особи, уповноважені відповідними міністерствами, іншими цент­ральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать аеро­дроми;

працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій;

державні виконавці;

секретар судового засідання, секретар суду;

слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури;

представники громадських організацій або органів громадської самодіяль­ності;

державні інспектори з питань інтелектуальної власності;

прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури;

державні інспектори з охорони прав на сорти рослин.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопору­шенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається у протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адмі­ністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від підписання про­токолу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розгля­дати справу про адміністративне правопорушення.

У низці передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушен­ня випадків протокол про адміністративне правопорушення не складається. Так, протоколи не складаються у випадках, коли відповідно до закону штраф накла­дається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопо­рушення.

Якщо порушник оспорює стягнення, що на нього накладається за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258, то складається протокол про адміністративне правопорушення.

З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі не­можливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено в міліцію, в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи до орга­ну Державної прикордонної служби України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку працівником міліції, посадовою особою Військо­вої служби правопорядку у Збройних Силах України, військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служби України або членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а при пору­шенні законодавства про державну таємницю — до органів Служби безпеки України її співробітником.

При вчиненні порушень правил користування засобами транспорту, правил щодо охорони порядку і безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схо­ронності вантажів на транспорті, правил пожежної безпеки, санітарно-гігіє­нічних і санітарно-протиепідемічних правил на транспорті порушника може бу­ти доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, якщо у нього немає доку­ментів, що посвідчують особу, і немає свідків, які б могли повідомити необхідні дані про нього.

При вчиненні лісопорушень, порушень правил полювання, правил рибальст­ва і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, якщо особу порушника не може бути встановле­но на місці порушення, працівники державної лісової охорони, а в лісах колек­тивних сільськогосподарських підприємств — працівники лісової охорони зазна­чених підприємств, уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, посадові особи інших органів, які здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного світу, працівники служб охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також працівники міліції можуть достав­ляти осіб, які вчинили ці правопорушення, у міліцію чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради. Доставления порушника може провадитись також членами громадських формувань з охорони громадського порядку і дер­жавного кордону, громадськими інспекторами охорони природи, громадськими мисливськими інспекторами, громадськими інспекторами органів рибоохорони та громадськими лісовими інспекторами.

При вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, інше майно, порушника може бути доставлено працівниками воєнізова­ної охорони у службове приміщення воєнізованої охорони або в міліцію для при­пинення правопорушень, встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.

При вчиненні правопорушень, пов'язаних із незаконним придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'яз­ку, інших засобів негласного отримання інформації, порушника може бути до­ставлено до органів Служби безпеки України її працівником для встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.

Доставления порушника має бути проведено в можливо короткий строк.

Перебування доставленої особи у штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони громадського порядку, приміщенні виконавчого органу сільської, селищної ради не може тривати більш як одну годину, якщо не встановлено інше.

У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час про­ходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконан­ня ними службових обов'язків правопорушень та в разі наявності обставин, зазначених у ч. 1 ст. 259 КпАП, доставления порушника уповноваженими на те посадовими особами здійснюється у підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук