Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

13.3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
369

13.3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністра­тивні правопорушення.

Визначення підвідомчості справ про адміністративні правопорушення поля­гає у встановленні категорій справ, які уповноважений розглядати той чи інший уповноважений орган. Серед органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, КпАП називає такі:

1) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад;

2) районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді);

3) органи внутрішніх справ (міліція) (розглядають справи про такі адміністра­тивні правопорушення: про порушення громадського порядку, порушення пра­вил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастиль­них матеріалів).

У межах підвідомчості, встановленої для органів внутрішніх справ, існує поділ на такі категорії: справи, які від імені органів внутрішніх справ (міліції) уповноважені розглядати і накладати адміністративні стягнення начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ; справи, які розглядають інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил; справи, які роз­глядають начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівнених до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а також дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції; справи, які розглядають н

ачальник або за­ступник начальника відділення (відділу, управління, Головного управління) Дер­жавної автомобільної інспекції, начальник або заступник начальника відділу (управління, Головного управління) дорожньої міліції, командир або заступник командира окремого підрозділу дорожньо-патрульної служби. У разі відсутності у районному, міському, районному у місті відділі внутрішніх справ відділення (відділу) Державної автомобільної інспекції зазначені справи розглядаються на­чальником або заступником начальника відділу внутрішніх справ; справи, які розглядають працівники Державної автомобільної інспекції, які мають спеціальні звання;

4) органи Державної прикордонної служби України (розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режи­му або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, порушен­ням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а також з неповерненням капітаном іно­земного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу).

Від імені органів Державної прикордонної служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення ма­ють право: начальники органів охорони державного кордону та Морської охоро­ни Державної прикордонної служби України та їх заступники; керівники підроз­ділів органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної при­кордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України;

5) органи державного пожежного нагляду (розглядають справи про адмініст­ративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду).

Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: головні державні інспектори з пожежного нагляду центрального та тери­торіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступники — штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; старші держав­ні інспектори з пожежного нагляду — штраф на громадян до шести неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — до дев'яти неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян; головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожеж­ного нагляду — штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; державні інспектори з пожежного нагляду — штраф на грома­дян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) органи залізничного транспорту (розглядають справи про такі адміністра­тивні правопорушення: про порушення правил користування засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил по­жежної безпеки на залізничному транспорті).

Від імені органів залізничного транспорту розглядати справи про адміністра­тивні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: начальники станцій та їх заступники, начальники вокзалів та їх заступники, на­чальники локомотивних (вагонних) депо, начальники пасажирських поїздів (механіки-бригадири пасажирських поїздів); контролери-ревізори пасажирських поїздів, ревізори-інструктори пасажирських поїздів, ревізори по контролю до­ходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, начальники дистанцій сиг­налізації та зв'язку; начальник відділу Управління воєнізованої охорони Міністерства транспорту України та його заступник, начальники відділів (заго­нів, команд, пожежних поїздів) та їх заступники, старші інструктори та інструк­тори по протипожежній профілактиці, начальники відділень (караулів) команд, пожежних поїздів воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, старші в місці розташування станцій посадові особи воєнізованої охорони.

Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, на­чальниками відділень (караулів) команд, пожежних поїздів воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може перевищувати чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

7) органи морського і річкового транспорту (розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті, правил користування засобами морсько­го транспорту, правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних судках, правил випуску судна в плавання або допуск до керування

судном осіб, які не мають відповідного документа, правил, що забезпечують без­пеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах, правил реєстрації торго­вельних суден, правил користування річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден, правил пожежної безпе­ки на морському і річковому транспорті, допуск до керування річковим або ма­ломірним судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, передачу керування судном особі, яка перебуває у стані сп'яніння, керування річковими або ма­ломірними суднами судноводіями у стані сп'яніння, у тому числі вчинене особа­ми, які не мають права керування плавучими засобами, ухилення від проходжен­ня огляду на стан сп'яніння, порушення правил перевезення небезпечних речо­вин або предметів на морському і річковому транспорті, перевезення ручної кладі понад установлені норми на морському і річковому транспорті, безквитко­вий проїзд на суднах водного транспорту, порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на морському і річковому транспорті, неви­конання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транс­ порту).

Від імені органів морського і річкового транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: начальник Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники, капітан морського порту; капітан судна; капітан річкового порту; Головний державний реєстратор флоту України та його заступники; на­чальник пристані і вокзалу тощо;

8) органи повітряного транспорту (розглядають справи про такі адміністра­тивні правопорушення: про порушення правил користування засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки авіації, правил, спрямо­ваних на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті, правил пожежної безпеки на повітряному транспорті, правил про міжнародні польоти, крім порушень, вчинених на аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчи­ках).

Від імені органів повітряного транспорту розглядати справи про адміністра­тивні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі цивільної авіації України та його заступники, начальник інспекції спеціально уповноваже­ного органу виконавчої влади у галузі цивільної авіації України та його заступ­ник, інспектори та регіональні інспектори спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі цивільної авіації України, керівники авіапідприємств та аеропортів або їх заступники, начальники служб організації перевезень авіапід­приємств та аеропортів, командири повітряних суден; посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, що виконують контрольно-ревізійні функції; начальники загонів і окремих команд воєнізованої охорони авіапідприємств (аеропортів).

Розмір штрафу, що накладається посадовими особами спеціально уповнова­женого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, що виконують контрольно-ревізійні функції, начальниками служби організації перевезень авіапідприємств (аеропортів), начальниками окремих команд воєнізованої охорони авіапідприємств (аеропортів), не може перевищувати чотирьох неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

9) органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трам­вай) (розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв'язані з пору­шенням правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом).

Від імені органів автомобільного транспорту та електротранспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стяг­нення мають право: 1) на автомобільному транспорті — директор Державного департаменту автомобільного транспорту — штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники директора Державного департаменту автомобільного транспорту, начальники автотранспортних управлінь Міністерст­ва транспорту України в АРК та областях — штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники начальників автотранспортних уп­равлінь Міністерства транспорту України в АРК та областях — штраф до двадця­ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; контролери автотранспорт­них управлінь Міністерства транспорту України в АРК та областях — штраф до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) — начальники трамвайно-тролейбусних управлінь, начальники трамвайно-тролейбусних депо, начальники служб руху і районів руху трамвайно-тролейбусних управлінь, контролери трамвайно-тролей­бусних управлінь;

10) органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю (розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з невиконанням законних вимог по­садових осіб цих органів або створенням перешкод для діяльності цих органів).

Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з дер­жавного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення ма­ють право: державні інспектори праці територіальних органів — штраф до два­надцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; Головний державний інспектор праці України, його заступники; головні державні інспектори праці те­риторіальних органів, їх заступники; державні інспектори праці спеціально упов­новаженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням зако­нодавства про працю — штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядають справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрально­го органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, а також невиконання за­конних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконав­чої влади з нагляду за охороною праці;

11) органи державного геологічного контролю (розглядають справи про пору­шення законодавчих та інших нормативних актів, які встановлюють порядок, правила і вимоги щодо проведення робіт по геологічному вивченню надр України).

Від імені органів державного геологічного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право: державні інспектори — штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян; головний державний інспектор державного геологічного контро­лю та його заступники — штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

12) органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні (розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законо­давства з фінансових питань, порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи).

Від імені державної контрольно-ревізійної служби в Україні розглядати спра­ви про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: начальник Головного контрольно-ревізійного управління в Україні та його заступники, начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники;

13) органи державної податкової служби України (розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від подання декларації про доходи, порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бух­галтерського обліку при ліквідації юридичної особи).

Від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: начальник Головної державної податкової інспекції України та його за­ступники, начальники державних податкових інспекцій АРК, областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники;

14) Національний банк України (розглядає справи про адміністративні право­ порушення, пов'язані з порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи).

Від імені Національного банку України розглядати справи про адміністра­тивні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Голо­ва Національного банку України та його заступники, керівники територіальних управлінь Національного банку України та їх заступники;

15) військові комісаріати (які розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення військовозобов'язаними чи призовниками за­конодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу, про пору­шення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрату їх з необережності, про неяв­ку на виклик у військовий комісаріат, про неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, про прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військово­му обліку, про незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, про несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати, про неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників.

Від імені військових комісаріатів розглядати справи про адміністративні пра­вопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право районні, районні у місті, міські чи міськрайонні військові комісари.

16) військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопо­рядку у Збройних Силах України (розглядає справи про вчинені водіями військо­вих транспортних засобів — військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення).

Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи військової інспекції безпеки до­рожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, розглянувши справу про право­порушення, може накласти на винних адміністративне стягнення у вигляді попе­редження або передати матеріали про ці правопорушення відповідним команди­рам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Протоколи про вчинені водіями військових транспортних засобів — військо­вослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено адмі­ністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним за­собом, передаються військовим інспектором безпеки дорожнього руху Військо­вої служби правопорядку у Збройних Силах України до суду;

17) органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби (розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням державних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, тощо).

Від імені органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об'єктів нагляду, визначених за­конодавством, мають право: головний державний санітарний лікар України та його заступники, головні державні санітарні лікарі АРК, областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітря­ного транспорту, водних басейнів, залізниць та їх заступники, головні державні санітарні лікарі районів, міст, районів у містах, лінійних підрозділів та об'єктів водного, залізничного, повітряного транспорту, об'єктів, що мають особливий режим роботи, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, з'єднань, частин та підрозділів і їх заступники та ін.;

18) органи державного ветеринарного контролю (розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями правил щодо каран­тину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог).

Від імені органів державного ветеринарного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення: головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його заступ­ники — штраф на громадян до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, на посадових осіб — до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та ін.;

19) органи земельних ресурсів (розглядають справи про адміністративні пра­вопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі використання і охорони земель та порядку регулювання земельних відносин).

Від імені органів земельних ресурсів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Голова Державного комітету України по земельних ресурсах та його заступники, Голова Республіканського комітету по земельних ресурсах АРК та його заступники, начальники обласних, Київського та Севастопольського міських головних управлінь та їх заступники, начальники міських (міст обласного та районного підпорядкування), районних управлінь (відділів) земельних ресурсів та їх заступ­ники, інженери-землевпорядники сіл і селищ;

20) органи державної служби з карантину рослин України (розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил щодо бо­ротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також ви­везенням матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку).

Від імені органів, зазначених вище, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: начальник Головної державної інспекції з карантину рослин України — Головний державний інспектор з карантину рослин України та його заступники — штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук