Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.6. Адміністративне затримання: органи, які право­мочні його здійснювати, строки, відмежування від адміністративного арешту та затримання й арешту за кримінально-процесуальним законодавством. Ведення адвокатом справ, пов'язаних з адміністративним затрим

13.6. Адміністративне затримання: органи, які право­мочні його здійснювати, строки, відмежування від адміністративного арешту та затримання й арешту за кримінально-процесуальним законодавством. Ведення адвокатом справ, пов'язаних з адміністративним затрим

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
518

13.6. Адміністративне затримання: органи, які право­мочні його здійснювати, строки, відмежування від адміні­стративного арешту та затримання й арешту за криміна­льно-процесуальним законодавством. Ведення адвокатом справ, пов'язаних з адміністративним затриманням.

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встанов­лення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо скла­дення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопору­шення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд ре­чей і вилучення речей та документів.

Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і ви­лучення речей та документів з метою, передбаченою ст. 260, визначається КпАП та іншими законами України.

Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка скла­ла протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлен­ня затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопору­шення, може провадитися лише органами (посадовими особами), уповноваже­ними на те законами Укра

їни.

Адміністративне затримання провадиться:

органами внутрішніх справ — при вчиненні дрібного хуліганства, порушен­ня порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонст­рацій, при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні злісної непокори закон­ному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена громадського форму­вання з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, при прояві неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, порушення правил про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконного продажу то­варів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у гро­мадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мо­раль, у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією, при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охоро­ни рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, при порушенні правил перебування іноземців та осіб без грома­дянства в Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України;

органами прикордонної служби — у разі незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України, порушення при­кордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, вчинення злісної непокори законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, порушення правил використання об'єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіаль­ному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України, порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України;

старшою у місці розташування охоронюваного об'єкта посадовою особою воєнізованої охорони — при вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, інше майно;

посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час ви­конання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори за­конному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопо­рядку у Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, хо­лодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного розкрадання держав­ного або колективного майна, у разі вживання спиртних напоїв у громадських місцях, появи в громадських місцях у п'яному вигляді, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами;

органами Служби безпеки України — при порушенні законодавства про дер­жавну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизо­ваних системах, придбанні або зберіганні спеціальних технічних засобів для знят­тя інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопору­шення, може тривати не більш як три години. У виняткових випадках у зв'язку з особливою потребою законами України може бути встановлено інші строки адміністративного затримання.

Осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з'ясуван­ня обставин правопорушення — до трьох діб з повідомлення про це письмово прокурора протягом 24 годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу, а в не­обхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясу­вання обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речо­вин та їх дослідження — до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції про­курора, якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.

Осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпоряд­женню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи об­разу їх, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, може бути за­тримано до розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ. До розгляду суддею справи може бути затримано також осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути держав­ний кордон України, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби Ук­раїни або члена громадського формування з охорони громадського порядку і дер­жавного кордону, порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій або проявили неповагу до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях. Іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, може бути затримано до розгляду справи суддею або посадовою особою органу Державної прикордонної служби України.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставления порушника для складання протоколу, а особи, яка була у стані сп'яніння, — з ча­су її витвереження.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук