Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 14.12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Ведення адвокатом таких справ.

14.12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
205

14.12. Відповідальність за порушення податкового зако­нодавства. Ведення адвокатом таких справ.

Законодавство України передбачає, що за порушення податкового законодав­ства може наставати кримінальна відповідальність та відповідальність за адмі­ністративні правопорушення.

Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за такі види пору­шень податкового законодавства:

умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, — карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або поз­бавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, — караються штрафом від п'ятисот до двох ти­сяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо перераховані вище діяння вчинені особою, раніше судимою за ухилен­ня від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони при­звели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо

великих розмірах, — такі діяння караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Особа, яка вперше вчинила діяння звільняється від кримінальної відповідаль­ності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила по­датки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установле­ний законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових пла­тежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподат­ковуваний мінімум доходів громадян;

шахрайство з фінансовими ресурсами — надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також служ­бовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інфор­мації органам державної влади, органам влади АРК чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності — карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з поз­бавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, — караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбав­ленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Адміністративні правопорушення кваліфікуються за такими видами діянь, як:

порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків, яке може проявлятись у відсутності податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановлено­го законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або не­своєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, — тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти нео­податковуваних мінімумів доходів громадян;

неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), — тягне за собою накладення штрафу на посадо­вих осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян;

невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів держав­ної податкової служби, — тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків, або неподання чи несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування на­лежних до сплати податків та зборів, або невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби вчинені особою, яку протягом року бу­ло піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — то вони тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян;

порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи, яке може проявлятись у неутриманні або неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахуванні податку на доходи фізичних осіб за раху­нок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перера­хування дозволено законодавством), неповідомленні або несвоєчасному повідо­мленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, — тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковува­них мінімумів доходів громадян.

Якщо такі дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністратив­ному стягненню за те ж порушення, — вони тягнуть за собою накладення штра­фу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п'яти неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян;

порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і ви­трат, що може проявитись у неподанні або несвоєчасному поданні громадянами декларацій про доходи чи включенні до декларацій перекручених даних, неведенні обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, — тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо вказані дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністра­тивному стягненню за те ж порушення, — вони тягнуть за собою накладення штра­фу у розмірі від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук