Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 15.17. Відповідальність за порушення водного законодавства. Юридична допомога у цій категорії справ.

15.17. Відповідальність за порушення водного законодавства. Юридична допомога у цій категорії справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
215

15.17. Відповідальність за порушення водного законодав­ства. Юридична допомога у цій категорії справ.

Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністра­тивну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавст­вом України.

Водокористувачі звільняються від відповідальності за порушення водного за­конодавства, якщо вони виникли внаслідок дії непереборних сил природи чи воєнних дій.

Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи, винні у:

самовільному захопленні водних об'єктів;

забрудненні та засміченні вод;

порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду;

руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;

введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності;

недотриманні умов дозволу або порушенні правил спеціального водокори­стування;

самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин);

порушенні правил ведення державного обліку вод або перекрученні чи вне­сенні недостовірних відомостей в документи державної статистичної звітності;

пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушенні правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи;

незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому ски­данні зворотних вод;

використанні земель водного фонду не за призначенням;

неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на во

дних об'єктах;

відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть вплива­ти на стан вод, а також актів і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуа­тацію;

порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші пра­вопорушення щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Підприємства і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні осо­би та особи без громадянства зобов'язані відшкодувати збитки, завдані ними вна­слідок порушень водного законодавства, в розмірах і порядку, встановлених зако­нодавством України.

Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства, не звільняє винних від збору за спеціальне водокористування, а також від не­обхідності здійснення заходів щодо ліквідації шкідливих наслідків.

Притягнення винних у порушенні водного законодавства до відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування збитків, завданих ними внаслідок по­рушення водного законодавства.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук