Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 15.21. Вирішення спорів з питань користування надрами і юридична допомога у таких справах. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

15.21. Вирішення спорів з питань користування надрами і юридична допомога у таких справах. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
296

15.21. Вирішення спорів з питань користування надрами і юридична допомога у таких справах. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

Спори з питань користування надрами розглядаються органами державного геологічного контролю, державного гірничого нагляду, охорони навколишнього природного середовища, місцевими радами народних депутатів, судом або тре­тейським судом у порядку, встановленому законодавством України.

Місцеві ради народних депутатів вирішують спори з питань користування надрами, пов'язані з розробкою родовищ корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод.

Позивачі — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Дер­жавний комітет України по нагляду за охороною праці, Міністерство охорони на­вколишнього природного середовища України та їх органи на місцях — звільня­ються від сплати державного мита у справах про стягнення коштів та відшкоду­вання збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра.

Спори з питань користування надрами, які виникають з іншими державами, а також між іноземними юридичними особами і громадянами та власником надр розглядаються відповідно до законодавства України.

Порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з зако­нодавством України.

Відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні у:

самовільному користуванні надрами;

порушенні норм, правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному вивченню надр;

вибірковому виробленні багатих ділянок родовищ, що призводить до над­нормативних втрат запасів ко

рисних копалин;

наднормативних втратах і погіршенні якості корисних копалин при їх видо­буванні;

пошкодженнях родовищ корисних копалин, які виключають повністю або суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації;

порушенні встановленого порядку забудови площ залягання корисних ко­палин;

невиконанні правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

знищенні або пошкодженні геологічних об'єктів, що становлять особливу наукову і культурну цінність, спостережних режимних свердловин, а також марк­шейдерських і геодезичних знаків;

незаконному знищенні маркшейдерської або геологічної документації, а та­кож дублікатів проб корисних копалин, необхідних при подальшому геологічно­му вивченні надр і розробці родовищ;

невиконанні вимог щодо приведення гірничих виробок і свердловин, які ліквідовано або законсервовано, в стан, який гарантує безпеку людей, а також ви­мог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і свердловин на час консервації.

Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність й за інші порушення законодавства про надра.

Самовільне користування надрами та забудова площ залягання корисних ко­палин з порушенням установленого порядку припиняються без відшкодування понесених витрат.

Підприємства та громадяни зобов'язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушень законодавства про надра, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

Іноземним юридичним особам і громадянам надра у користування та право на переробку мінеральної сировини надаються на конкурсній основі на підставі угод (контрактів), що укладаються відповідно до вимог Кодексу про надра та інших законодавчих актів України.

Порядок укладання контрактів на користування надрами та переробку міне­ральної сировини за участю іноземних юридичних осіб та громадян визначається Кабінетом Міністрів України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук