§ 3 Опис та вилучення майна боржника

Виконавче право - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
97

§ 3 Опис та вилучення майна боржника

Загалом арешт майна боржника, на яке державний виконавець має намір звернути стягнення, полягає у проведенні його опису, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а у разі потреби – в обмеженні права ко­ристування майном або його вилученні у боржника та передачі на зберігання іншим особам. При цьому види, обсяги і строк обмеження встановлюються державним виконавцем з урахуванням у кожному кон­кретному випадку властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.

Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або ко­ристуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою відповідальність зберігача майна, передбачену законом.

Арешт застосовується:

для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає по­дальшій передачі стягувачеві або реалізації;

для виконання рішення про конфіскацію майна боржника;

при виконанні ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього чи в інших осіб (ст. 55 ЗУ "Про виконавче провадження").

Опис майна боржника. Під час опису рухомого майна перед дер­жавним виконавцем постають питання про те, що описувати, та яку вартість цього майна вказати в акті опису.

УВАГА. По-перше, слід пам'ятати, що законодавчо визначено майно, на яке не може бути звернене стягнення. Стаття 54 ЗУ "Про виконавче прова­дження" встановлює, що не допускається звернення стягнення на майно, зазначене в Переліку видів майна громадян, на яке не може бути зверне­но стягнення за виконавчими документами. Перелік є додатком до Зако­ну. Таким чином, опису підлягає будь-яке майно не вказане в Переліку.

Досить часто постає питання про опис холодильників

, коли їх виявле­но більше одного. Справді, згідно з п. "е" ч. 1 ст. 1 Переліку стягнення за виконавчими документами не може бути звернене на "один холодильник на сім'ю". Тобто, якщо державним виконавцем під час перевірки майно­вого стану боржника за місцем проживання виявлено, наприклад, два холодильника або більше, опису підлягають усі холодильники крім одно­го, який залишається боржнику.

ПОРАДА. В акті опису при цьому важливо зазначити, скільки холодиль­ників виявлено, описати кожен з них та зробити позначку в акті про те, що один холодильник залишено боржнику, вказавши який саме.

Законодавством про виконавче провадження боржнику надано право на визначення першочерговості звернення стягнення на предмети (види майна). Відповідно до цього під час проведення опису боржник може вказати на ті види майна або предмети, на які слід звернути стягнення в першу чер­гу. Але при цьому слід пам'ятати, що державний виконавець зобов'язаний задовольнити вимоги боржника лише в тому випадку, коли вони не пору­шують інтересів стягувача і не ускладнюють виконання рішення.

Деякі відмінності має порядок звернення стягнення на рухоме майно боржника-юридичної особи. По виконавчому провадженню, в якому боржником є юридична особа, важливо ще до виходу за адресою вста­новити – чи зможе держаний виконавець самостійно визначити майно, яке доцільніше описати та встановити його вартість.

На практиці опис майна буде ефективнішим у разі залучення для про­ведення цієї виконавчої дії експерта.

По-перше, потім експерту все одно доведеться оглядати це майно при складанні висновків.

По-друге, експерт допоможе визначити майно, яке можна швидко ре­алізувати.

По-третє, експерт допоможе визначити вартість майна, яку державний виконавець укаже в акті.

Законодавчо визначено, що вилучення арештованого майна з переда­чею його для реалізації провадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше, ніж через п'ять днів після накладення ареш­ту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передають­ся для продажу негайно після накладення арешту.

УВАГА. В разі накладення арешту при відкритті виконавчого проваджен­ня майно передається на реалізацію не раніше ніж через 10 днів, тобто, після закінчення строку для оскарження постанови державного виконав­ця про відкриття виконавчого провадження.

При цьому цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів та перлів, а також брухт і окремі частини таких виявлених під час опису ви­робів, на які накладено арешт, підлягають обов'язковому вилученню та негайно передаються на зберігання установам Національного банку України (НБУ). Арешт на цінні папери накладається в порядку, визначено­му Кабінетом Міністрів України.

ВРАХУЙТЕ. Державний виконавець зобов'язаний подбати про забезпе­чення умов реалізації майна боржника, які не порушують його законних інтересів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук