Головна Монографії та посібники Виконавче право ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ § 2 Підготовка та проведення торгів по реалізації рухомого майна

§ 2 Підготовка та проведення торгів по реалізації рухомого майна

Виконавче право - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
150

§ 2 Підготовка та проведення торгів по реалізації рухомого майна

Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу та зазначеного в частині восьмій ст. 55 ЗУ "Про виконав­че провадження", здійснюється спеціалізованими організаціями, які залу­чаються на тендерній (конкурсній) основі, на підставі договорів між ДВС та спеціалізованими організаціями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах. Порядок реалізації майна, зазначеного в частині восьмій статті 55 Закону, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з НБУ, а іншого майна – Кабінетом Міністрів України.

При цьому боржник має право визначити, в якій послідовності слід продавати майно. А в разі коли за продану частину майна буде отримано суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, витрат на здійснення виконавчих дій та штрафу, подальший про­даж арештованого майна припиняється.

УВАГА. Вимоги боржника щодо черговості продажу майна не прийма­ються державним виконавцем, якщо внаслідок їх задоволення виник­нуть перешкоди чи додаткові труднощі для виконання або подовжить­ся його строк.

Якщо вартість майна перевищує 20000 грн., то документи на ре­алізацію такого майна передаються державним виконавцем до спеціалізова­ної торговельної організації через відповідний відділ ДВС Головного управ­ління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, об­ласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

Державний виконавець подає до відповідного відділу ДВС усі необхідні документи на реалізацію майна. Вказаний відділ ДВС у 3-денний термін з моменту надходження зазначених документів, у разі відповідності їх чинному законодавству України, надсилає їх до відповідної спеціалізованої торговельної організац

ії для укладення з відділом ДВС договору про на­дання послуг з реалізації арештованого майна.

У разі виявлення невідповідності матеріалів вимогам чинного законо­давства України відповідний відділ ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського управління юстиції у 3-денний термін повертає ці документи до відділу ДВС, що їх надав, для приведен­ня їх у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Якщо вартість майна перевищує 200 000 грн., то документи на ре­алізацію такого майна передаються державним виконавцем до спеціалізованої торговельної організації після погодження з Міністер­ством юстиції України у такому порядку:

а) державний виконавець подає до відповідного відділу ДВС Голов­ного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції всі необхідні документи на реалізацію арештованого майна;

б) указаний відділ ДВС у 3-денний термін з моменту надходження за­значених документів, у разі відповідності їх чинному законодав­ству України, надсилає їх копії до Департаменту ДВС Міністерства юстиції України;

в) Мін'юст України в 5-денний термін з моменту надходження зазна­чених документів, у разі відповідності їх чинному законодавству України, надає погодження на укладення договору про надання послуг з реалізації арештованого майна, про що письмово повідо­мляє відповідний відділ ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, облас­них, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;

г) відповідний відділ ДВС у 3-денний термін з моменту їх надходжен­ня надсилає зазначені документи до спеціалізованої торговельної організації для укладення з відділом ДВС договору про надання послуг з реалізації арештованого майна;

д) у разі виявлення невідповідності матеріалів вимогам чинного зако­нодавства України відповідний відділ ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юс­тиції у 3-денний термін повертає вказані документи до відділу ДВС, що їх надав, а Мінюст України у 5-денний термін – до відділу ДВС Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Авто­номній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольсько­го міських управлінь юстиції для приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України.

УВАГА. Продукти та інші речі, що швидко псуються, передаються на реалізацію негайно після накладення на них арешту.

Між спеціалізованою торговельною організацією та відділом ДВС, від імені якого договір підписує начальник цього відділу ДВС, укладається договір про надання послуг з реалізації арештованого майна. При пере­дачі арештованого майна (за винятком нерухомого) складається акт приймання-передавання, який є невід'ємною частиною договору про надання послуг з реалізації арештованого майна.

Кошти, отримані від реалізації арештованого майна, вносяться на депо­зитний рахунок відділу, після чого державним виконавцем здійснюється їх розподіл у відповідності до вимог Закону2.

Після реалізації арештованого майна або закінчення терміну ре­алізації майна після його переоцінки, спеціалізованою торговельною ор­ганізацією складається акт про виконання робіт, в якому вказуються по­несені цією організацією витрати, що підлягають відшкодуванню, з до­данням копій підтверджувальних документів. Акт про виконання робіт у 3-денний строк з дня надходження коштів від покупця майна або закін­чення терміну реалізації майна після його переоцінки (разом із копіями підтверджувальних документів) передається на затвердження начальнику відповідного відділу ДВС.

Не пізніше наступного дня після надходження акта виконаних робіт він підписується державним виконавцем, затверджується начальником відповідного відділу ДВС і повертається спеціалізованій торговельній ор­ганізації.

Якщо майно не було реалізоване спеціалізованою торгівельною ор­ганізацією, то витрати відшкодовуються у термін не пізніше чотирьох банківських днів з моменту підписання акта виконаних робіт на підставі виставленого рахунку.

ВРАХУЙТЕ. У випадку, коли майно не реалізоване у встановленому по­рядку, і в разі потреби його подальшого зберігання державний виконавець не пізніше п'яти днів з моменту закінчення строку реалізації майна після його переоцінки повинен укласти договір відповідального зберігання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук