§ 3 Порядок реалізації нерухомого майна

Виконавче право - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
104

§ 3 Порядок реалізації нерухомого майна

Звернення стягнення на нерухоме майно (наприклад, будинок, квартиру, інше приміщення, земельну ділянку) провадиться у разі відсут­ності у боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в пер­шу чергу провадиться звернення стягнення на окрему від будинку зе­мельну ділянку, або інше приміщення, що належать боржникові.

В останню чергу звертається стягнення на жилий будинок чи квартиру. Пов'язано це з необхідністю захисту конституційного права громадян на житло та його недоторканість.

ВРАХУЙТЕ. Разом з жилим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржникові.

У разі звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земель­ну ділянку державний виконавець запитує відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (БТІ) про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та його вартість, а та­кож запитує нотаріальний орган, чи не перебуває це майно під арештом3.

Одержавши документальне підтвердження належності боржникові на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна, державний вико­навець накладає на них арешт шляхом опису і оцінки за їх вартістю на момент арешту та надсилає нотаріальному органу за місцем знаходжен­ня майна вимогу про реєстрацію даного факту. Про накладення арешту на будинок чи інше нерухоме майно, заставлене третім особам, держав­ний виконавець невідкладно повідомляє цих осіб.

У разі відсутності документів, що характеризують об'єкт нерухомості, у зв'язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення та­ких документів здійснюється у встановленому порядку коштом стягувача. Якщо стягувач у 20-денний строк, від дня одержання відповідного повідо­млення державн

ого виконавця, не авансує витрати на виготовлення доку­ментів, що характеризують об'єкт нерухомості, арешт з нього знімається.

Реалізація належних боржникові будинку, квартири та іншого нерухо­мого майна провадиться відповідно до закону шляхом продажу з при­людних торгів.

Звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для за­доволення вимог іпотекодержателя здійснюються відповідно до умов іпотечного договору.

УВАГА. На майно, щодо якого встановлено іпотеку чи накладено заборону на відчуження, не може бути звернено стягнення для задоволення вимог стягувачів, які не є іпотекодержателями згідно із ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати".

У разі звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса на нотаріально посвідчених примірниках іпотечного до­говору та договору про іпотечний кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документів або за рішенням суду орган ДВС здійснює ре­алізацію предмета іпотеки в порядку, встановленому іпотечним догово­ром. Відчуження предмета іпотеки здійснюють органи ДВС.

Після повного розрахунку покупця за придбану нерухомість на підставі протоколу про реалізацію предмета іпотеки та документів, що підтверд­жують розрахунок за придбану нерухомість, державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки.

В акті зазначається:

ким, коли і де провадилася реалізація предмета іпотеки;

коротка характеристика реалізованої нерухомості;

прізвище, ім'я та по батькові (найменування юридичної особи), ад­реса покупця;

сума коштів, внесена за придбану нерухомість;

прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують пра­во власності на предмет іпотеки.

Цей акт державний виконавець подає на затвердження начальнику (за­ступнику начальника) відповідного відділу ДВС.

Затверджений начальником (заступником начальника) відділу ДВС акт державний виконавець видає покупцеві, а копії акта надсилає стягувачеві та боржникові. На підставі копії цього акта нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна.

Прилюдні торги, за заявкою державного виконавця, в якій зазна­чається початкова вартість майна, що виставляється на торги, за експерт­ною оцінкою, проводить спеціалізована організація.

До заявки додаються:

копія виконавчого документа;

копія акта арешту майна;

документи, що характеризують об'єкт нерухомості;

копії документів, що підтверджують право власності або право ко­ристування нерухомим майном;

копія рішення про відведення земельної ділянки.

Акт про проведення прилюдних торгів затверджується начальником відповідного відділу ДВС і є підставою для видачі відповідним органом свідоцтва про право власності, яке є підставою для видачі відповідним органом акта про право власності на земельну ділянку в порядку, перед­баченому законодавством.

ВРАХУЙТЕ. Порядок проведення прилюдних торгів з продажу арешто­ваного державними виконавцями нерухомого майна боржників визна­чається Тимчасовим положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Положення затверд­жене Наказом Міністерства юстиції України 27.10.99 № 68/5 (зареєстро­ване в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за № 745/4038), із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук