Головна Монографії та посібники Виконавче право ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Глава 1.3 Розподіл стягнутих сум та повернення боржнику нереалізованого майна // § 1 Розподіл стягнутих з боржника грошових сум

Глава 1.3 Розподіл стягнутих сум та повернення боржнику нереалізованого майна // § 1 Розподіл стягнутих з боржника грошових сум

Виконавче право - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
174

Глава 1.3 Розподіл стягнутих сум та повернення боржнику нереалізованого майна

§ 1 Розподіл стягнутих з боржника грошових сум

Грошові суми, одержані від реалізації майна боржника, розподіляють­ся в порядку встановленої законодавством черговості:

1. У першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій.

Авансування витрат на виконавче провадження здійснюється на підставі статті 48 ЗУ "Про виконавче провадження", згідно з якою стягувач може за погодженням із державним виконавцем внести на депозитний рахунок відповідного відділу ДВС певну грошову суму для здійснення необхідних витрат або для покриття їх части­ни, якщо інше не передбачено цим Законом.

2. У другу чергу компенсуються витрати ДВС на здійснення вико­навчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб. Відповідно до статті 45 Закону витратами виконавчого провадження є витрати органів ДВС на організацію та проведення виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень. Витрати вико­навчого провадження здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, які викорис­товуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кошти виконавчого провадження складаються з:

а) коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 46 Закону;

б) авансового внеску стягувачів на проведення виконавчих дій згідно із статтею 48 Закону;

в) стягнутих з боржника витрат на проведення виконавчих дій;

г) інших надходжень, що не суперечать законодавству.

До витрат н

а організацію та проведення виконавчих дій належать кошти, витрачені на:

перевезення, зберігання і реалізацію майна боржника;

оплату праці експертів, перекладачів та інших осіб, залучених у встановленому порядку до провадження виконавчих дій;

поштовий переказ стягувачеві стягнених аліментних сум;

розшук боржника, його майна або розшук дитини;

оголошення в засобах масової інформації;

інші необхідні витрати для забезпечення належної організації виконання рішень органами ДВС.

УВАГА. Про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу ДВС. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з ор­ганізацією та проведенням виконавчих дій, може бути оскаржена сторонами до суду в 10-денний строк.

3. У третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується ви­конавчий збір.

Виконавчий збір стягується з боржника постановою державного вико­навця, яка затверджується начальником відповідного відділу ДВС у разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його ви­конання, в розмірі десяти відсотків від належної до стягнення суми або вартості майна боржника, яке підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом, а за невиконання рішення немайнового характеру – в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із боржника-громадянина і в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян – з боржника-юридичної особи.

Виконавчий збір не стягується із страховиків, які здійснюють державне обов'язкове особисте страхування, при виконанні державними виконавцями рішень про стягнення коштів за державним обов'язковим особис­тим страхуванням, та з осіб, звільнених від його сплати відповідно до за­конодавства, а також за виконавчими документами про конфіскацію май­на, стягнення періодичних платежів, стягнення виконавчого збору, накла­дення арешту на майно для забезпечення позовних вимог.

УВАГА. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься ЛИШЕ ПРИ ПЕРШОМУ НАДХОДЖЕННІ виконавчого документа державному вико­навцю, копія постанови направляється боржнику. При наступних пред'явленнях до виконання виконавчого документа державно­му виконавцеві виконавчий збір не стягується!!!

Кошти виконавчого збору спрямовуються у спеціальний фонд виконав­чого провадження. Постанова про стягнення виконавчого збору може бу­ти оскаржена до суду в 10-денний строк. У разі закриття виконавчого провадження у зв'язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню на підставі виконавчого документа, виконавчий збір повертається борж­никові відділами ДВС. Повернення коштів здійснюється в порядку, визна­ченому Міністерством юстиції України.

Про винесення постанови про стягнення виконавчого збору та про суми виконавчого збору, фактично стягнуті за цією постановою, державним ви­конавцем робиться відмітка на зворотному боці виконавчого документа. Ці записи при поверненні виконавчого документа або скеруванні його до іншого відділу ДВС скріпляються підписом начальника відповідного відділу ДВС та печаткою цього відділу. Записи про наступні стягнення сум виконавчого збору або повне його стягнення виконуються відповідними відділами ДВС, куди виконавчий документ надійшов для подальшого ви­конання разом з постановою про стягнення виконавчого збору.

За постановами про стягнення виконавчого збору виконавчі провадження не заводяться, виконавчий збір не береться, поста­нова приєднується до виконавчого провадження, щодо якого ви­несено цю постанову. Виділення постанови про стягнення виконавчо­го збору в окреме виконавче провадження допускається в разі винесен­ня постанови про закінчення виконавчого провадження, щодо якого бу­ло винесено постанову про стягнення виконавчого збору. При виконанні цієї постанови виконавчий збір не береться.

УВАГА. Відповідно до вимог частини першої статті 43 із змінами, внесе­ними згідно із Законом № 1255-IV від 18.11.2003 р., виконавчий збір стя­гується ПРОПОРЦІЙНО фактично задоволеним вимогам стягувача.

Розподіл грошових сум у черговості, вказаній у частині першій цієї статті, здійснюється в міру їх стягнення.

УВАГА. Сума, що залишилася після повного виконання рішення, вико­ристовується на сплату штрафів, накладених на боржника під час вико­навчого провадження. Сума, що залишилася після сплати штрафів, по­вертається боржникові.

ВРАХУЙТЕ. У разі недостатності суми, стягненої з боржника для задово­лення всіх вимог за виконавчими документами, ця сума розподіляється державним виконавцем між стягувачами в порядку черговості, встанов­леної цією статтею.

У першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги про стягнення з вартості заставленого майна.

У другу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника.

У третю чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з тру­довими правовідносинами, після чого задовольняються вимоги щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, вимоги щодо ви­плати наданої адвокатами юридичної допомоги, виплати винагороди, що належить автору за використання його твору, відкриття, винаходу, про­мислового зразка, на які видано відповідні свідоцтва.

Після повного задоволення зазначених вимог задовольняються вимоги громадян із соціального страхування та вимоги громадян про відшкоду­вання збитків, заподіяних їх майну злочином або адміністративним пра­вопорушенням.

У четверту чергу задовольняються вимоги щодо податків і неподаткових платежів до бюджету, вимоги органів страхування з обов'язкового страхуван­ня (крім вимог щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування).

У п'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

УВАГА. Вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог стягувачів попередньої черги.

У разі недостатності стягненої суми для повного задоволення усіх вимог однієї черги ці вимоги задовольняються пропорційно належній кожному стягувачеві сумі. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із за­робітної плати задовольняються в порядку календарного надходження виконавчих документів. Стягнута з боржника сума розподіляється між стягувачами згідно з виконавчими документами, за якими відкрито вико­навчі провадження і закінчився встановлений державним виконавцем строк для добровільного виконання рішення, на день зарахування стяг­нутої суми на депозитний рахунок відділу ДВС.

ВРАХУЙТЕ, що грошові суми, стягнені з боржника як такі, що належать до виплати стягувачам, зараховуються державним виконавцем на депо­зитний рахунок відповідного органу ДВС.

Лише за письмовою заявою стягувача-фізичної особи стягнуті грошові суми можуть бути перераховані державним виконавцем на ра­хунок стягувача в банку або в іншій фінансовій установі чи перераховані на адресу стягувача поштовим переказом. При цьому поштовий переказ стягувачеві стягнених грошових сум здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.

За відсутності такої заяви державний виконавець для видачі стягнутих сум виписує на ім'я стягувача чек, який підписується начальником відповідного органу ДВС та скріплюється печаткою цього органу, за яким стягувач одержує належні йому грошові суми в установі банку. Зазначений чек видається особисто стягувачеві або його представнику під розписку.

Стягувачам-юридичним особам стягнуті суми перераховуються державним виконавцем у встановленому порядку на їх рахунки, вказані у виконавчих документах. За письмовою заявою стягувача-юридичної особи, яка засвідчена у встановленому порядку, стягнуті грошові суми можуть бути перераховані на інші належні стягувачу рахунки.

Грошові суми, стягнуті державним виконавцем до Державного бюдже­ту України або місцевих бюджетів, перераховуються в порядку, встанов­леному Державним казначейством України.

УВАГА ЗАБОРОНА. Виплата стягувачеві стягнутих сум готівкою або ви­плата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 52 ЗУ "Про виконавче провадження"), не допускається.

Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, які підлягають виплаті стягувачам, на інші, ніж встановлені статтею 44-1 За­кону, цілі, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, при примусовому ви­конанні яких ці суми стягнуто.

При цьому відповідно до змін внесених згідно із ЗУ № 1095-IV від 10.07.2003 р., встановлено правило про те, що стягнуті з боржника грошові суми не витребувані стягувачем протягом трьох років з дня їх зарахуван­ня на депозитний рахунок органу ДВС, зараховуються до Державного бюд­жету України у порядку, встановленому Державним казначейством України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук