Зразок договору купівлі-продажу

Цивільне право - Договір купівлі-продажу
91

Зразок договору купівлі-продажу

ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУм. _______________________ “___” ___________ 200_р.Громадянин України _______________________________ ,(вказати прізвище, ім’я та по батькові)що проживає за адресою: ____________________________ ,(вказати місце проживання )(надалі іменується «Продавець»), з одного боку,та громадянин України ______________________________ ,(вказати прізвище, ім’я та по батькові)що проживає за адресою: ____________________________ ,(вказати місце проживання )(надалі іменується “Покупець”), з другого боку,(в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”)уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується “Договір”) про таке.1. Продавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується передати у власність Покупцю належний Продавцеві на праві власності_________________________________ (надалі іменується “товар”) за ціною ______- грн., а Покупець зобов’язується прийняти такий товар та оплатити його.2.Продавець зобов’язується передати товар Покупцеві під час підписання цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити передбачену цим Договором ціну одночасно з отриманням товару від Продавця.3.Продавець підтверджує, що товар, визначений у п. 1 цього Договору, на момент укладання цього Договору належить Продавцю на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.4.Витрати, пов’язані із укладенням цього Договору, несе .5.Продавець за цим Договором передає товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.6.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний сп

ір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.7._________________________________________________ Додаткові умови:  __________________________________________________ __________________________________________________ 8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін. 10.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами11.Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 9 цього Договору та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.Продавець: Покупець:________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Продавець: __________ Покупець: _______ (підпис) (підпис)Як бачимо, законодавство передбачає порівняно небагато випадків обов’язкового оформлення договору купівлі-продажу у письмовому вигляді тому переважну більшість договорів купівлі-продажу Ви можете укладати в усній формі.Практично кожного дня Ви укладаєте договори купівлі-продажу. Саме тому, коли Ви виступаєте однією чи іншою стороною у договорі купівлі-продажу, тобто продавцем чи покупцем, Вам слід детально ознайомитись з найважливішими аспектами даного договору.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук