Головна Монографії та посібники Цивільне право Представництво ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА ДОГОВОРОМ // Що таке довіреність?

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА ДОГОВОРОМ // Що таке довіреність?

Цивільне право - Представництво
84

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА ДОГОВОРОМ

Що таке довіреність?

Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійсню­ватися за довіреністю. Згідно ч. 3 ст. 244 довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представ­ництва перед третіми особами.

За своєю юридичною природою довіреність являє собою одно­сторонню угоду, яка визначає повноваження представника. Тому її видача не вимагає згоди представника, а прийняття довіреності або відмова від неї є правом представника. Довіреність адресова­на третім особам та засвідчує повноваження представника перед третіми особами. Зміст довіреності визначається межами право­здатності особи, яку представляють. За загальним правилом, до­віреність може видаватися тільки дієздатними громадянами. Не­повнолітні громадяни можуть самостійно видавати довіреності в обсязі тих прав, які вони можуть здійснювати самостійно.

Довіреність юридичній особі може бути видана тільки на укла­дання угод, які не суперечать її статутові (положенню) або загаль­ному положенню про організації даного виду.

Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті ор­гану юридичної особи. Такий акт має бути оформлений належним чином (підписаний керівником, завірений печаткою юридично ї особи тощо).

Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі. Таке положення випливає з того, що довіреність як документ, що підтверджує повноваження представника, адресо­вана тим особам, з ким можливе укладення правочинів від імені особи, яка видала довіреність. Оскільки йдеться про врахування саме їх інтересів, то й право на ознайомлення з довіреністю існує насамперед у них.

Узагальнюючи з

азначене вище, випливає низка вимог до дові­реності:

вона може бути вчинена лише у письмовій формі;

як кожен документ, має містити необхідні реквізити: вказів­ку на суб'єктів, місце, дату видачі тощо;

у довіреності має бути зазначений обсяг повноважень, нада­ний представникові особою, яку представляють;

може бути видана без зазначення строку і зберігати чин­ність до її припинення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук