Які існують види довіреностей?

Цивільне право - Представництво
88

Які існують види довіреностей?

Залежно від змісту та обсягу повноважень, що надаються по­віреному особою, яку він представляє, розрізняють три види дові­реності:

загальна довіреність;

спеціальна довіреність;

разова довіреність.

Загальна, - ще її називають генеральною довіреністю, уповно­важує представника на здійснення правочинів та інших юридич­них дій різного характеру, тобто видається на вчиення широкого кола угод та юридичних дій (наприклад, генеральною є довіре­ність, яка видається керівникові філії юридичної особи).

Спеціальна довіреність надає повноваження на здійснен­ня юридичних дій або правочинів певного типу, тобто видається представникові на здійснення багатьох однорічних юридичних дій, наприклад, довіреність на придставництво у суді, довіреність, яка видається експедиторові на отримання вантажів від зализниці.

Якщо особа, яку представляють, уповноважує представника на здійснення якого-небудь одного правочину або юридичної дії, то довіреність у цьому випадку буде називатися разовою довіре­ністю. Такою може бути, наприклад, довіреність на отримання зарплати, на підписання певного договору тощо.

Довіреність призначається для третіх осіб, які з її тексту дізна­ються, якими повноваженнями наділений представник. Для само­го повіреного довіреність ніяких самостійних прав на майно, отри­мане для здійснення угоди, не породжує.

Юридична сила довіреності не залежить від отримання згоди на її видачу з боку представника, оскільки повноваження виникає незалежно від згоди останнього. Інша річ, що здійснення цього по­вноваження залежить від представника, бо він сам вирішує, чи ви­користати довіреність для здійснення діяльності на користь іншої особи (довірителя), чи відмовитися в

ід неї.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук