Право на ім’я та громадянство.

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
88

Право на ім’я та громадянство.

Пам’ятайте! Кожна дитина з моменту народження має право на ім’я та громадянство.

Необхідно знати:

дитина, у якої батьки або один з батьків на момент її на­родження були громадянами України, також є громадянином України;

якщо дитина народилася на території України від осіб без громадянства, але які на законних підставах проживають на тери­торії України, то така дитина є громадянином України;

якщо дитина народилася за межами України від осіб без громадянства, але які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства ін­шої держави, то вона є громадянином України;

якщо дитина, яка народилася на території України від іно­земців, які постійно на законних підставах проживають на терито­рії України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, вона є громадянином України;

якщо одному з батьків дитина, яка народилася на території України надано статус біженця чи притулок в Україні і ця дитина не набула за народженням громадянства жодного з батьків або на­була громадянства того з батьків, якому надано статус біженця чи притулок в Україні, то така дитина є громадянином України;

якщо дитина, яка народилася на території України від іно­земця і особи без громадянства, які постійно на законних підста­вах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, вона є громадяни­ном України;

новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином України.

Дитина з моменту народження має право на ім’я. Насамперед воно означає право кожної людини з моменту її народження бути названою.

Увага! Дитина повинна отримати ім’я про

тягом одного місяця з дня народження.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право, за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклуваль­ника змінити своє прізвище та ім’я.

Особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на змінити свого прізвище та ім’я.

Пам’ятайте! Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, то прізвище ди­тини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні пріз­вища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шля­хом з’єднання їхніх прізвищ (наприклад: Іванов-Бочкін).

Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування (відповідальні відділи і управління місцевої державної адміністрації) або судом.

Увага! У разі зміни прізвища обома батьками змінюється пріз­вище дитини, яка не досягла семи років. Прізвище дитини, яка вже досягла семи років, змінюється за згодою дитини.

Якщо є заперечення одного із батьків щодо зміни прізвища дитини, спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися орга­ном опіки та піклування або судом. При вирішенні такого спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо ди­тини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Якщо чоловік добровільно не визнав батьківства, ім’я дитини народженої жін­кою, яка не перебуває у шлюбі визначається матір’ю дитини.

Не забудьте! Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися ор­ганом опіки та піклування або судом.

По батькові дитини визначається за іменем батька дитини. Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі і за умови, що батька ди­тини не визнано, то по батькові такої дитини визначається за іме­нем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Якщо батько змінив своє ім’я, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за згодою самої дитини.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук