КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
115

зразок

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

м. ____________________ “___” _____________ 200_ р._________________________________________________ (вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)(надалі іменується «Банк») в особі ____________________ ________________________________________________ ,(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)що діє на підставі _________________________________ ,(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)з одного боку, та________________________________________________ (вказати найменування сторони)(надалі іменується «Позичальник”) в особі _____________ ________________________________________________ ,(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)що діє на підставі _________________________________ ,(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)з другого боку,(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. За цим Договором Банк зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти (надалі іменується “кредит”) для ___________________________________________ _______________________________________ (вказати цільове призначення кредиту)в сумі ____________________________________________ (сума цифрами і літерами)строком на _________ місяців з ____ до _______ року зі сплатою процентів річних від наданої та неповернутої суми кредиту.1.2. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовчим актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ2.1.______________________________________________ На забезпечення обов’язків Позичальника за цим Договором Банком прийняті: _______________

__________ __________________________________________ (вказати конкретно: укладений договір іпотеки, застави,_________________________________________________ договір поруки, гарантія)________________________________________________ .2.2. Кредит забезпечується належним Позичальнику майномта коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.3. ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ3.1.____ Банк зобов’язується відкрити Позичальникові рахунок N для зарахування на нього кредиту та перерахувати на нього кредит в строк ____________ шляхом .3.2.______________________________________________ Банк зобов’язується надавати Позичальникові консультативні послуги з питань виконання цього Договору, а саме:  шляхом ____ в строк ___________ .4. ОБОВ’ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА4.1. Позичальник зобов’язується використовувати кредит із дотриманням його цільового призначення.4.2. Позичальник зобов’язується повернути кредит та одночасно сплатити усі нараховані проценти за користування кредитом не пізніше ____________ шляхом .4.3. За порушення строків повернення кредиту і процентів за користування кредитом Позичальник зобов’язується сплачувати Банку пеню у розмірі ___ % від простроченої суми за кожен день прострочення.4.4. Позичальник зобов’язується самостійно надавати Банку до повну і достовірну інформацію з(вказати строк)питань _______ , а також забезпечити ______________ .4.5.______________________________________________ Позичальник зобов’язується періодично, в строк ,інформувати Банк про хід виконання цього Договору шляхом ________________ .5. ПРАВА БАНКУ5.1. Банк має право відмовитися від надання Позичальникові кредиту частково або у повному обсязі у разі порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.5.2. Банк має право на свій розсуд дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках відстрочення повернення кредиту на зі стягненням підвищеної процентної ставки в розмірі ____ процентів річних.5.3. Банк має право проводити перевірку на місці забезпечення кредиту, а у разі потреби - і попередню перевірку можливостей Позичальника та третіх осіб, які гарантують (поручаються за) повернення кредиту, щодо забезпечення кредиту шляхом ________________________ в строк ________ .5.4.______________________________ Банк має право проводити перевірку цільового використання кредиту на місці шляхом __________________ в строк ________ .5.5. В разі виявлення нецільового використання кредиту Банкмає право стягнути з Позичальника неустойку в розмірі __ та відмовитися від цього Договору.5.6._______________________ Банк має право на підставі даних бухгалтерської звітності(місячної, квартальної) аналізувати кредитоспроможність Пози­чальника і вносити пропозиції про подальші відноси ни з Пози­чальником шляхом _______________ в строк ______________ .6. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА6.1. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або у повному обсязі, повідомивши про це Банк до моменту .6.2. Позичальник має право порушити перед Банком питання про відстрочення повернення кредиту у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від ньогопричин, пов’язаних з виконанням ____________ , шляхом_________________ в строк _______________ .6.3._____________ Позичальник має право достроково частинами або повністю повертати кредит і проценти за користування кредитом шляхом .7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.8. ДІЯ ДОГОВОРУ8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується ___________________________________________ .8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.9.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у_______________________________________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.Місцезнаходження і реквізити сторінБАНК ПОЗИЧАЛЬНИК______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ПІДПИСИ СТОРІНЗа БАНК За ПОЗИЧАЛЬНИКАКерівник_______ /_________ / Керівник_______ /_________ /м. п.м. п.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук