ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

Цивільне право - Кредит. Позика. Банківський вклад
134

зразок

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

м. ___________________ “___” _______________ 200_ р.________________________________________________ (вказати найменування банку)(надалі іменується «Банк») в особі ____________________ ________________________________________________ ,(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)що діє на підставі _________________________________ ,(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)з одного боку,та________________________________________________ ,(вказати прізвище, ім’я та по батькові)що проживає за адресою: __________________________ ,(вказати місце проживання )(надалі іменується «Вкладник»), з другого боку, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”) уклали цей Договір банківського вкладу (надалі іменується “Договір”) про таке.1._______________________________________________ Вкладник передає Банку грошову суму у розмірі _________________________________________________ _______________ грн. (сума прописом і літерами) (надалі іменується «вклад») в день підписання цього Договору шляхом_____________________ , а Банк приймає вклад і зобов’язується виплачувати Вкладникові суму вкладу та проценти на неї в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.2. Вид вкладу – строковий.3. Вклад вноситься та оформлюється у відповідності із банківськими правилами, встановленими для вкладів цього виду. Внесення вкладу за цим Договором підтверджується шляхом видачі Вкладникові .4. Строк вкладу встановлюється наступним чином: _____ місяців з дня, наступного за днем укладення цього Договору.5.___________________________________ Реквізити депозитного рахунку, який відкривається за цимДоговором: ________________________________ .6._______________________________________________ Розмір процентів на вклад становить .Умови перегляду розміру процентів за вкладом ________ .7. Проценти на вкла

д нараховуються з дня, наступного за днем укладення цього Договору, і до дня, що передує її поверненню.8. Проценти на вклад виплачуються Вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не витребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти.9. При поверненні вкладу Вкладникові одночасно виплачу­ються усі нараховані проценти на дату повернення вкладу.10._________________________ Виплата Вкладникові процентів на суму вкладу провадить­ся шляхом ________________________ .11. Банк зобов’язується повернути вклад зі спливом строку вкладу.12. Банк також зобов’язується видати вклад (або його частину) на першу вимогу Вкладника. У такому разі проценти виплачуються у розмірі .13. Вклад повертається Вкладнику при пред’явленні ____ _________________________________________________ шляхом ________________________________ .14.______________ Якщо Вкладник не вимагає повернення вкладу зі спли-вом строку вкладу, цей Договір вважається продовженим на таких умовах: .15.__________________ Банк зобов’язується забезпечити повернення вкладуВкладникові шляхом страхування ризику неповернення вкладуна таких умовах ____________ в строк ____________________ .16.______________________________________________ Банк зобов’язується надати Вкладнику інформацію про за­безпеченість повернення вкладу шляхом ____________________ в строк __________ .17. Вкладник має право розпоряджатися вкладом як особисто, так і через свого представника.18. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.18.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.18.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).18.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.19.______________________ Банк несе наступну відповідальність за цим Договором .20. Вкладник несе наступну відповідальність за цим Договором .21. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється печаткою Банку.22. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення вкладу Вкладником.23. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 19 цього Договору та закінчується ____________________________________________ _________________ .24. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.25. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.26. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.27. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.28. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.29. Умови дострокового розірвання цього Договору ____ .30. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.31. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.32. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Банку.33. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Банку.34. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.реквізити сторінБАНК ПОЗИЧАЛЬНИК______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ПІДПИСИ СТОРІНЗа БАНК За ПОЗИЧАЛЬНИКАКерівник_______ /________ / Керівник_______ /_________ /м. п.м. п.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук