Головна Монографії та посібники Трудове право Прийняття та звільнення з роботи ГЛАВА 2. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ФОРМА ДОГОВОРУ. ЗАРАХУВАННЯ НА РОБОТУ.

ГЛАВА 2. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ФОРМА ДОГОВОРУ. ЗАРАХУВАННЯ НА РОБОТУ.

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
172

ГЛАВА 2. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ФОРМА ДОГОВОРУ. ЗАРАХУВАННЯ НА РОБОТУ.

За загальним правилом трудовий договір укладається як в усній, так і в письмовій формі, але законодавством встановлені випадки, коли письмова форма договору є обов’язковою.

Згідно зі ст. 24 КЗпП додержання письмової форми є обов’язковим:

при організованому наборі працівників. Законодавством передбачені випадки, коли державна служба зайнятості проводить від імені підприємств організований набір працівників на підприємства, установи і організації (Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи з подальшого вдосконалення організованого набору робітників та громадського призову молоді» від 27.09.84);

при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвище­ного ризику для здоров’я;

при укладенні контракту;

у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового догово­ру у письмовій формі;

при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

при укладенні трудового договору з фізичною особою;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

Під іншими випадками розуміються наступні випадки:

– укладання договору з працівниками, діяльність яких пов’язана з дер­жавною таємницею (Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею» 16.11.94);

– при укладенні договору з релігійною організацією (ст. 25 ЗУ «Про сво­боду совісті і релігійні організації» від 23.04.91);

– при укладенні строкових трудових договорів на виконання оплачува­них громадських робіт;

lign: justify;">– при укладенні трудового договору з працівником, що проходить аль­тернативну (невійськову) службу (ст.15 ЗУ «Про альтернативну (не­військову) службу» 21.12.91).

Стадії укладення трудового договору:

Працівник подає заяву про прийом на роботу разом із всіма необхідни­ми документами. При укладенні трудового договору громадянин зобов’яза­ний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Особи, які збираються працювати за сумісництвом трудової книжки не по­дають. Неповнолітні віком від 15 до 16 років замість паспорта подають свідоцтво про народження. Також вони повинні подати письмову згоду одого з батьків або особи, яка його замінює (ст. 188 КЗпП).

Особи, звільнені з місць відбування покарання за кримінальний злочин, мають пред’являти довідку про звільнення. При укладенні трудового дого­вору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та до­кументи, подання яких не передбачено законодавством (ст. 25 КЗпП).

Ставляться візи посадових осіб і резолюція власника, або дається згода відповідних органів. Прийняття на роботу матеріально відповідальних осіб необхідно погоджувати з головним бухгалтером підприємства, установи, ор­ганізації. Особи суднового екіпажу приймаються на роботу за погодження з капітаном (ст.66 Кодексу торговельного мореплавства України від 23.05.95 року). Контракти з керівниками підприємств, що є у державній власності, укладаються міністерствами, іншими підвідомчими Кабінету Міністрів Ук­раїни органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають ці підприєм­ства, за погодженням з Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Авто­номної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.93 N 203 «Про застосу­вання контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності»). Є й інші випадки погодження.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпоряд­женням власника або уповноваженого ним органу про зарахування праців­ника на роботу.

Наказ оголошується працівникові під розписку.

На підставі відповідного наказу вноситься запис до трудової книжки. Власник ознайомлює працівника із записом у трудовій книжці під розписку.

В деяких випадках передбачених законодавством необхідно проводити попередній медичний огляд працівників.

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише піс­ля попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові (ст. 191 КЗпП).

Згідно зі ст. 169 КЗпП власник або уповноважений ним орган зо­бов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медич­них оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідли­вими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професій­ному доборі. Це питання регулюється відповідно до «Переліку професій, працівники яких підлягають медичному огляду» затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94, «Положення про ме­дичний огляд працівників певних категорій» від 31.03.94 і «Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі» затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я та Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 23.09.94.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпоряд­ження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. Але треба мати на увазі, що відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6.11.92 договір вважається укладеним, якщо до роботи допустили з відома власника чи уповноваженого ним органу.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприєм­ства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, ус­танов, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Письмовий договір складається в двох примірниках і підписується сто­ронами.

У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною осо­бою, фізична особа повинна в тижневий строк з моменту фактичного допу­щення працівника до роботи зареєструвати укладений в письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання в порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики Украї­ни (24-1 КЗпП).

До початку роботи за укладеним трудовим договором за ст. 29 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпо­рядку та колективним договором;

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук