Головна Монографії та посібники Трудове право Прийняття та звільнення з роботи РОЗДІЛ II. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ З УКЛАДЕННЯМ КОНТРАКТУ (ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ) // ГЛАВА 1. СТОРОНИ КОНТРАКТУ.

РОЗДІЛ II. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ З УКЛАДЕННЯМ КОНТРАКТУ (ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ) // ГЛАВА 1. СТОРОНИ КОНТРАКТУ.

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
201

РОЗДІЛ II. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ З УКЛАДЕННЯМ КОНТРАКТУ (ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ)

ГЛАВА 1. СТОРОНИ КОНТРАКТУ.

В ч. 3 ст.21 КЗпП зазначається, що особливою формою трудового дого­вору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і орга­нізації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі достроко­вого, можуть встановлюватись угодою сторін. Сфера застосування контрак­ту визначається законами України. Останнє речення є дуже важливим для практики, оскільки воно містить норму, яка зазначає, що не завжди може укладатися контракт, а тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено законом. Відповідно до п.1 Постанови Кабінету Міністрів «Про впорядку­вання застосування контрактної форми трудового договору» від 19. 03. 94 – контрактна форма трудового договору застосовується до працівників при прийнятті (найманні) на роботу, лише у випадках, прямо передбачених за­конами. Подібне положення міститься в п.7 Постанови Пленуму Верховно­го Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 лис­топада 1992 року, там сказано, що власник або уповноважений ним орган може вимагати від працівника, який працює за трудовим договором, укла­дення контракту тільки в тому разі, коли він відноситься до категорії праців­ників, які згідно з законодавством працюють за контрактом (наприклад, ке­рівники підприємств). Порушення цих вимог може бути підставою для визнання відповідно до ст.9 КЗпП недійсними умов праці за контрактом, які погіршують становище порівняно з законодавством України.

Це дуже звужує коло суб’єктів, які можуть виступати на стороні праців­ника при укладенні контракту. Можна назвати такий перелік цих осіб:

1. Керівник підприємства наймається (призначається) власником або

обирається власниками майна. При найнятті (призначенні, обранні) влас­ником або уповноваженим ним органом керівника підприємства на посаду з ним укладається контракт (договір, угода), в якому визначаються права, строки найняття, обов’язки і відповідальність керівника підприємства перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечен­ня і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом (договором, угодою) та законодавством України (ст. 16 ЗУ «Про підприєм­ства в Україні» від 27.03.91).

2.Керівники закладів освіти, що є у загальнодержавній власності і під­порядковані Міністерству освіти України, обираються за конкурсом і призначаються на посаду Міністерством освіти України шляхом укладан­ня з ними контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Керівники закладів освіти, що є у загальнодержавній власності і підпо­рядковані іншим міністерствам і відомствам України, обираються за конкур­сом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням з Міністерством освіти України) відповідними міністерствами і відомствами України шляхом укладання з ними контракту (ст. 20 ЗУ «Про освіту» від 23.05.91).

3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на робо­ту шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбор (ст. 54 ЗУ «Про освіту» від 23.05.91).

4.Споживчі товариства, їх спілки та підпорядковані їм підприємства ма­ють право наймати та звільняти працівників, у тому числі за контрактами, у випадках, передбачених законодавством України, самостійно встановлюва­ти форми, системи і розміри оплати праці осіб, які працюють за наймом (ст.14 ЗУ «Про споживчу кооперацію» від 10 .05.92).

Працівники залізничного транспорту загального користування, які здійснюють обслуговування пасажирів, працевлаштовуються на підприєм­ства пасажирського залізничного транспорту загального користування за контрактною формою трудового договору. Перелік категорій працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору, затверджується Кабінетом Міністрів України (ст. 15 ЗУ «Про залізничний транспорт» від 4.07.96).

Міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади відповідно до покладених на них повноважень укладають і розривають контракти з керівниками підприємств (відповідно до Декрету Кабінету міністрів України «Про управління майном, що є у за­гальнодержавній власності» від 15.12.92).

З працівниками біржі, які працюють за наймом, за згодою сторін можуть укладатися трудові контракти (ст.12 «Про товарну біржу» від 10.12.91).

З найманими працівниками селянського (фермерського) господар­ства. У разі виробничої потреби селянське (фермерське) господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом, угодою). Трудові відносини в селянському (фермерському) господарстві визначаються і регулюються членами господарства, а осіб, за­лучених до роботи за трудовим договором (контрактом, угодою), – законо­давством України про працю.

З особами, залученими до роботи в селянському (фермерському) госпо­дарстві, укладається трудовий договір (контракт, угода) у письмовій формі, в якому визначаються термін договору, умови праці і побуту (тривалість ро­бочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо). Трудовий договір (контракт, угода) підлягає реєстрації у місцевій Раді народних депутатів, що передала земельну ділянку у власність або надала в користування, якщо селянське (фермерське) госпо­дарство є основним місцем роботи цих осіб.

Видача трудових книжок членам селянського (фермерського) господар­ства і громадянам, які працюють в ньому за трудовим договором (контрак­том, угодою), та їх ведення провадиться господарством на загальних підста­вах, а записи про трудовий стаж підтверджуються місцевим органом державної виконавчої влади ( ст. 23 ЗУ «Про селянське, фермерське госпо­дарство» від 20.12.91).

9. З науковим працівником при його виході на пенсію (ЗУ «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 01.12.98).

З працівниками підприємств, установ, організацій у спеціальних (вільних) економічних зонах (ст. 17 ЗУ «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.92 року).

З помічниками адвокатів. Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським об’єднанням) і по­мічником адвоката з додержанням законодавства про працю (згідно з ч.1 ст.8 ЗУ «Про адвокатуру» від 19.12.92).

З фахівцями в області карантину рослин (ст. 17 ЗУ «Про карантин рослин» від 30.06.93).

Спортсмен України набуває статусу спортсмена-професіонала з мо­менту офіційного оформлення контракту з відповідним суб’єктом організа­ції цієї діяльності з метою участі у змаганнях серед спортсменів-професіоналів (ст. 23-2 ЗУ «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.93).

Та в інших випадках.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук