ГЛАВА 2. ФОРМА КОНТРАКТУ.

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
76

ГЛАВА 2. ФОРМА КОНТРАКТУ.

Відповідно до ст.24 КЗпП контракт завжди укладається в письмовій формі. Питання щодо форми контракту вирішується Постановою Кабінету Міністрів «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.94, якою затверджується «Положення про порядок укла­дення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників».

Згідно з цією постановою контракт оформлюється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органові, уповноваженому пра­цівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додер­жанням умов контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визна­ченої сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складе­ною у письмовій формі. Контракт є підставою для видання наказу (розпо­рядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

Однак, вищезгадане Положення не поширюється на керівників підпри­ємств державної форми власності. Порядок укладання їх контрактів регу­люється Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року N203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівни­ком підприємства, що є у державній власності».

Відповідно до цієї постанови контракти з керівниками підприємств, що є у державній власності, укладаються міністерствами, іншими підвідомчими Ка­бінету Міністрів України органами виконавчої влади, у віданні яких перебува­ють ці підприємства, за погодженням з Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією.

Ке

рівниками підприємств, раніше обраними чи призначеними на поса­ду, також укладаються або переукладаються контракти.

У разі відмови міністерства або іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу виконавчої влади укласти контракт з керівником підприєм­ства, трудовий договір розривається на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.

У разі відмови керівника підприємства укласти контракт, трудовий дого­вір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП України.

Відповідно до статті 24 КЗпП України контракт укладається в письмовій формі у 2-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однако­ву юридичну силу.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про призна­чення керівника на посаду (наймання на роботу) з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук