ГЛАВА 3. УМОВИ КОНТРАКТУ.

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
76

ГЛАВА 3. УМОВИ КОНТРАКТУ.

Постановою Кабінету Міністрів «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.94 затверджується «Поло­ження про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників» встановлені певні вимоги до змісту контракту при прий­нятті (найманні) на роботу працівників. У контракті передбачаються:

–обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання; –строк дії контракту;

–права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін– контрактом не може бути запроваджено по відношенню до працівника повної матері­альної відповідальності, крім випадків, передбачених статтею 134 Ко­дексу законів про працю України; –умови оплати й організації праці – вони визначаються угодою сторін. Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним за­конодавством, угодами і колективним договором, і залежать від вико­нання умов контракту. У контракті можуть також визначатись умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумка­ми роботи за рік чи інший період, участі у прибутках підприємства, ус­танови, організації (якщо це передбачено чинним законодавством та їхніми статутами) чи громадянина-підприємця. На основі Типової форми контракту з працівником у контракті можуть бути зафіксовані особливі умови праці по окремих професіях і видах робіт, з урахуван­ням їх специфіки, професійних особливостей. У контракті визнача­ються режими робочого часу і часу відпочинку працівника. Тривалість відпустки працівника не може бути меншою від встановленої законодавством для цієї категорії працівників.

Якщо для службових поїздок працівник використовуватиме власний ав­томобіль, сторони передбачають умови виплати відповідної компенсації. За угодою сторін у

контракті може бути визначено й інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами; –підстави припинення та розірвання контракту – у контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним законодавством, підстави його розірвання. Контракт повинен передбачати зобов’язання роботодавця щодо компен­сації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дос­трокового розірвання контракту:

працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання робо­тодавцем зобов’язань, передбачених контрактом;

роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та контрактом.

–Контрактом може бути встановлено додаткові гарантії працівникові на випадок дострокового припинення контракту з незалежних від праців­ника причин.

–соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки роботи, профе­сійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, уста­нови, організації чи роботодавця – якщо умовами контракту передба­чається переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії та компенсації такого переїзду та умови забезпечення працівника (а в разі необхідності і членів його сім’ї) житловою площею або оплату витрат за найом (піднайом) жит­лового приміщення чи користування готелем. У контракті може бути передбачено додаткові пільги, гарантії та ком­пенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів робо­тодавця. Контрактом не може бути змінено порядок розгляду індивідуаль­них трудових спорів.

Умови укладення контракту з керівником підприємства, що є у держав­ній власності містяться в Постанові Кабінету Міністрів України від 19.03.93 ? 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівни­ком підприємства, що є у державній власності».

Згідно з цією постановою у контракті передбачаються:

а) строки його дії

Контракт може бути укладений на термін від 1 до 5 років;

б) вимоги до збереження державного майна

У контракті з керівником враховуються передбачені річним фінансовим планом підприємства показники ефективності використання держав­ного майна і прибутку, а також показники майнового стану підприєм­ства;

в) права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна);

г) умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт)

Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів вироб­ничо-господарської діяльності підприємства. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оп­лати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи. Система матеріального заохочення керівника підприємства повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробни­чо-господарської діяльності підприємства, встановленню прямої за­лежності між розмірами оплати праці та показниками, що характери­зують виконання зобов’язань за контрактом;

д) умови розірвання контракту

За умови припинення контракту в зв’язку з виходом керівника підпри­ємства на пенсію або одержанням ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та вип­лат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

е) соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансо­вого стану підприємства, включаючи обов’язкове підвищення кваліфі­кації або перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п’ять років

Тривалість відпустки керівника підприємства не може бути меншою, ніж

передбачено чинним законодавством. За угодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхід­ні для виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань:

– забезпечення керівника підприємства та членів його сім’ї службовою жилою площею або оплата витрат за наймання (піднаймання) житло­вого приміщення чи користування готелем на строк дії контракту; – у разі переїзду керівника підприємства на роботу в іншу місцевість визначаються гарантії та компенсації, що виплачуються у розмірах, передбачених чинним законодавством; – якщо для службових поїздок керівник підприємства буде використо­вувати власний автомобіль, у контракті передбачається виплата відпо­відних компенсацій. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів підпри­ємства (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук