ГЛАВА 11. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ.

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
89

ГЛАВА 11. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ.

Відповідно до ст. 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зо­бов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудо­ву книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 КЗпП.

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов’язаний також у день звільнення видати йому копію на­казу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу ви­дається на вимогу працівника.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівни­кові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в уста­нові, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу ро­боти і розміру заробітної плати.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від під­приємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо пра­цівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути випла­чені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазна­чений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму (ст.116 КЗпП).

Згідно зі статтею 117 в разі невиплати з вини власника або уповноваже­ного ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначе­ні в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприєм­ство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповн

оважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодуван­ня за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

В разі, якщо звільнений працівник до одержання остаточного розрахунку стане на іншу роботу, розмір зазначеної в частині першій цієї статті компенса­ції зменшується на суму заробітної плати, одержаної за новим місцем роботи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук