РОЗДІЛ IV. ПРИПИНЕННЯ КОНТРАКТУ

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
88

РОЗДІЛ IV. ПРИПИНЕННЯ КОНТРАКТУ

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, якою затверджене «Положення про порядок укладення контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу» від 19.03.93 контракт з керівником підприємства може бути розірваний на підставах, установлених чинним законодавством, а також передбачених у контракті.

При цьому розірвання контракту з ініціативи органу управління майном або керівника підприємства повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника підприємства.

За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджене «Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників» від 19.03.94, у разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця з підстав, установлених у контракті, але не передбачених чин­ним законодавством, звільнення проводиться за пунктом 8 статті 36 Кодек­су законів про працю України, з урахуванням гарантій, встановлених чин­ним законодавством і контрактом.

У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з поперед­женням відповідної сторони за два тижні.

Згідно з п.13 Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про прак­тику розгляду судами трудових спорів» від 6.11.

92 контракт підлягає розір­ванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інваліднос­ті, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного ви­конання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення працівника у цьому разі проводиться відпо­відно до статті 39 Кодексу законів України про працю.

Вирішуючи позови про поновлення на роботі осіб, звільнених за п.8 ст.36 КЗпП, суди повинні мати на увазі, що на підставі цієї норми припиня­ється трудовий договір при наявності умов, визначених сторонами в контр­акті для його розірвання. Оскільки на працівників, з якими укладено контр­акт, поширюється законодавство про працю, що регулює відносини по трудовому договору, за винятком, встановленим для цієї форми трудового договору, їх трудовий договір може бути припинено й з інших підстав, пе­редбачених законодавством (ст.ст. 36, 39-41 КЗпП).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук