Головна Монографії та посібники Право соціального забезпечення Як оформити пенсію? Що таке персоніфікована система обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування?

Що таке персоніфікована система обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
253

Що таке персоніфікована система обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування?

Персоніфікований облік полягає в збиранні, обробленні, систематизації та зберіганні передбачених законодавством про пенсійне забезпечення відо­мостей про фізичних осіб, що пов’язані з визначенням права на виплати з Пенсійного фонду та їх розмір за загальнообов’язковим державним пенсій­ним страхуванням. (Постанова від 04.06.1998р. ?794 «Про затвердження Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування»).

Персоніфікований облік здійснює Пенсійний фонд та його органи на місцях.

Фізична особа для отримання в майбутньому виплат з Пенсійного фонду:

–повідомляє під час приймання її на роботу свій ідентифікаційний но­мер з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів і відомості, які вносяться до системи персоніфі­кованого обліку; –повідомляє уповноважений орган та роботодавця про зміни у відомос­тях про неї стосовно персоніфікованого обліку; –подає уповноваженому органу або роботодавцю документи, які під­тверджують відомості про себе, що мають бути внесені до системи пер­соніфікованого обліку. Відомості про фізичних осіб збираються і зберігаються у документальній та електронній формі уповноваженим органом у встановленому порядку протягом життя фізичної особи та зберігаються також впродовж 75 років після її смерті.

Забороняється розголошувати без згоди фізичної особи відомості про неї стосовно персоніфікованого обліку, крім випадків, передбачених законом.

На кожну фізичну особу відкривається персональна облікова картка, в якій використовується постійний індивідуальний ідентифікаційний номер Д

ержавного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язко­вих платежів.

Фізична особа має право:

–ознайомлюватися з відомостями про неї, внесеними до системи персо­ніфікованого обліку;

–у разі незгоди з відомостями, внесеними до системи персоніфікова­ного обліку, звертатися до уповноваженого органу із заявою про їх виправлення;

–вимагати від роботодавців повного та своєчасного подання до уповно­важеного органу відомостей стосовно персоніфікованого обліку.

Яку структуру повинна мати персональна облікова картка фізичної особи

1) частина персональної облікової картки, де зберігаються анкетні дані про фізичну особу:

– ідентифікаційний номер; – прізвище, ім’я та по батькові; – дата народження; – місце народження; – стать;

– адреса постійного місця проживання;

– серія і номер документа, з якого взято відомості до персональної облі­кової картки; – громадянство; – номер домашнього телефону (за згодою);

2) частина персональної облікової картки, що відображає сплату стра­хового збору (внесків) та стаж роботи фізичної особи:

– ідентифікаційний номер роботодавця;

– рік, за який внесено відомості;

– тривалість трудової або іншої діяльності, яка зараховується до стажу роботи;

– сума заробітку (доходу), на який нараховується страховий збір (внески) на пенсійне страхування (помісячно);

– розмір страхового збору (внесків) на пенсійне страхування за відповід­ний місяць;

– відомості, які підтверджують наявність особливих умов праці, які да­ють право на пенсію на пільгових умовах;

3) частина персональної облікової картки, що відображає нарахування, сплату пенсії фізичній особі та надані їй соціальні послуги:

– дата, з якої призначено пенсію;

– місяць нарахування (перерахування, індексації) пенсії;

– вид трудової або іншої діяльності, яка зараховується до стажу;

– заробіток (доход) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії;

– пільги, які враховуються під час призначення пенсії;

– розмір пенсії для виплати;

– запис про членів сім’ї, які перебувають на утриманні фізичної особи;

–підстави для надання соціальних послуг (для кожного виду послуг

окремо); – дата, з якої відкривається можливість надання соціальної послуги; – відмітка про надання соціальної послуги;

4) частина, що відображає технологічну інформацію, необхідну для веден­ня персоніфікованого обліку.

У разі зміни законодавства стосовно пенсійного страхування накопичені раніше відомості про фізичних осіб зберігаються в персональній обліковій картці незмінними, а для обліку нових чи модифікованих відомостей вно­ситься необхідний комплекс змін до функціонуючої інформаційної техно­логії персоніфікованого обліку.

У персональній обліковій картці одночасно накопичуються відомості про фізичних осіб від кожного роботодавця, де працювала особа, з ураху­ванням усіх фактів її трудової міграції та роботи за сумісництвом.

У разі виїзду особи на проживання за межі України відомості про неї пе­редаються до органів пенсійного забезпечення за місцем її постійного про­живання згідно з міжнародними договорами України.

Спори, що виникають з питань правовідносин, пов’язаних з персоніфі­кованим обліком, розв’язуються за згодою сторін, а у разі недосягнення зго­ди – у судовому порядку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук