Як здійснюється виплата пенсій?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
90

Як здійснюється виплата пенсій?

Пенсії виплачуються без урахування одержуваного заробітку (прибутку) за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки.

Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у вста­новлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія.

З метою створення найбільш сприятливих умов щодо соціального за­хисту пенсіонерів, було запроваджено систему виплат пенсій і грошової до­помоги через вкладні рахунки пенсіонерів в установах АППБ «Аваль». (Спільна постанова правління Пенсійного фонду України, колегії Мініс­терства праці та соціальної політики України, правління Державного комі­тету зв’язку України та правління АППБ «Аваль» від 30 жовтня 1997 року, «Про Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через вкладні рахунки пенсіонерів в установах АППБ «Аваль» на підприємствах поштового зв’яз­ку України»)

Відкриття рахунків

На початку організації виплати сум з вкладних рахунків пенсіонерів в Банку, Поштою провадиться опитування всіх пенсіонерів. Для цього всім пенсіонерам вручаються опитувальні листи, в яких пенсіонерові, який має бажання отримувати пенсію шляхом зарахування на вкладний рахунок в Банку, необхідно відповісти на ряд запитань:

Прізвище, ім’я, та по батькові.

Адреса.

Як бажає отримувати пенсію:

– з доставкою додому з відкриттям вкладного рахунка в Банку; – у відділенні зв’язку з відкриттям вкладного рахунка в Банку.

Заяви пенсіонерів, які виявили бажання отримувати пенсії через вкладні рахунки в установах Банку, надходять від Пошти до відповідних органів со­ціального захисту населення щоміс

ячно до 20 числа по реєстрах, що склада­ються в 2-х примірниках по кожному відділенню зв’язку.

Оформлений договір про ощадно-пенсійний вклад зберігається у відді­лені зв’язку.

При зверненні пенсіонера у відділення зв’язку або виплаті пенсії вдо­ма, працівник Пошти робить недостаючі записи в ощадно-пенсійній книжці про суми зарахованої пенсії та суму банківського відсотка, суми виплаченої чи прийнятої від пенсіонера та заощадження в залежності від проведеної операції.

Для тих пенсіонерів, які бажають після зарахування пенсії на вкладний рахунок одержувати повну, або часткову суму вкладу, виплата проводиться по видаткових ордерах.

Для пенсіонерів, які бажають одержувати суми з вкладу з доставкою до­дому, друкується видатковий ордер та виписка з вкладного рахунку про рух коштів.

Вкладні рахунки пенсіонерів відкриваються на підставі договорів про відкриття вкладного рахунку (далі – договорів), укладених за заявами пенсі­онерів (додаток ? 1). Одночасно пенсіонерам видається ощадно-пенсійна книжка (додаток ? 2).

Бланки договорів і ощадно-пенсійні книжки Банк видає Пошті під звіт­ність. Пошта щоденно складає звітність по встановленій формі про вико­ристання бланків договорів і ощадно-пенсійних книжок.

Заяви одержувачів пенсій на перерахування належних їм виплат на вкладні рахунки в Банку Пошта передає органу соціального захисту насе­лення щомісячно не пізніше 20 числа разом з реєстром заяв про виплату пенсій та грошової допомоги через вкладні рахунки пенсіонерів в установах АППБ «Аваль» (додаток ? 3) у двох примірниках. Перший примірник зали­шається органу соцзахисту населення, а другий, завірений підписами і пе­чаткою органу соцзахисту населення, повертається Пошті і долучається до третього примірника.

Пенсіонер має право розпоряджатися вкладом особисто або через пред­ставника. Представником пенсіонера є особа, яка має від нього письмові повноваження – довіреність на право розпорядження або одержання сум з вкладного рахунку. Довіреність повинна бути оформлена відповідно до чин­ного законодавства.

Всі договори по відкритих рахунках зберігаються в відділеннях зв’язку в порядку зростання номерів вкладних рахунків. Після закриття рахунків до­говори передаються в Банк.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук