2.2. Порядок проведення податкових документальних перевірок

Податкове право - Відповідальність юридичних осіб за податкові право
141

2.2. Порядок проведення податкових документальних перевірок

Документальна перевірка здійснюється на підставі програми перевірки, затвердженої головою ДПІ або його заступниками, яка полягає у визначенні об'єктів оподаткування, правильності обчислення податків, оцінки стану звітної дисципліни, фінансового стану та ведення податкового і бухгалтерського обліку, виявлення фактів приховування і заниження сум податків платниками податків.

При плануванні та проведенні документальних перевірок працівники органів ДПС зобов'язані забезпечити додержання службовоі'такомерційноі'таємниць

Для проведення перевірки працівники ДПО повинні мати при собі посвідчення на право проведення перевірки суб'єктів підприємницької діяльності за формою, визначеною розпорядженням ДПА України від 20.05.97 р. № 89-р.

Починаючи перевірку, працівники ДПО зобов'язані пред'явити свої службові посвідчення керівництву суб'єктів підприємницької діяльності, що перевіряються а також ознайомити їх з програмою перевірки. У випадках, коли перевірка проводиться за межами свого району, працівникам ДПО додатково необхідно пред'являти посвідчення ДПО на перевірку платників податків із зазначенням найменуванням району (області), де буде здійснюватися перевірка (лист ДПАУ від 28.03.96 р. № 316 - 111/10-2153).

Існують такі види документарних перевірок платників податків:

- попередня документальна;

- комплексна документальна;

-зустрічна;

- одночасна;

- тематична.

Інформація попередньої документальної перевірки використовується підрозділами з організації документальної перевірки для підго

товки до перевірки платників податків.

Комплексна документальна перевірка - перевірка правильності розрахунків платників податків з бюджетом, яка проводиться не у податковому органі, як цього часто вимагають представники ДПС, а безпосередньо за місцем перебування платника , на підставі даних податкового і бухгалтерського обліку та звітності, первинних документів.

У ході цієї перевірки з'ясовується:

- правомірність створення підприємства, додержання вимог реєстрації, склад засновників та їх частка у статутному фонді, розмір статутного фонду та чим , ким і коли внесений. Яку діяльність відповідно до статуту мало право здійснювати та яку фактичну діяльність здійснювало в період, який перевірявся.

При перевірці зазначених питань первіряючі керуються Методичними рекомендаціями щодо проведення перевірки додержання підстав ведення господарської діяльності суб'єктами підприємницької діяльності -юридичними особами (лист ДПАУ від 20.05.97р. № 23-2117/10-3875);

Позапланова перевірка, шо проводиться уповноваженими контролюючими органами стосовно фізичних осіб, які І) здійснюють підприємницьку діяльність шляхом придбання патенту (фіксований податок), 2) оподаткування доходів яких здійснюється згідно Із законодавством з питань оподаткування суб 'єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), за умови ведення книг обліку доходів І витрат, 3) які придбали спеціальний торговий патент, 4) які отримали пільговий торговий патент, за умови ведення такими особами книг обліку доходів І витрат, 5) які торгують на ринку І сплачують ринковий збір, може здійснюватися виключно на підставі постанови слідчого, органу дізнання або відповідно до рішення суду.

Планові^або позапланові перевірки осіб, що використовують реєстратори розрахункових операцій, розрахункові книжки або книги обліку розрахункових операцій, здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України аналіз фінансове - господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності . При проведенні такого аналізу перевіряючі керуються Методичними рекомендаціями щодо відображення в актах документальних перевірок аналізу фінансове - господарської діяльності підприємств (лист ДПАУ від 05. 12. 97 р. № 23-2117/10- 9985);

- виконання вказівок і пропозицій щодо актів попередніх перевірок і правильності відображення їх у податковому та бухгалтерському обліку;

- перевірка відповідності показників балансу даним Головної книги, журналів - ордерів і аналітичному обліку;

- перевірка повноти і своєчасності надходження валютної виручки за експортовану продукцію;

- перевірка достовірності заповнення декларації про валютні цінності, доходи та майно, яке перебуває за межами України;

- перевірка правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджету кожного з податків, зборів ( обов'язкових платежів ), передбачених Законом України "Про систему оподаткування", контроль за якими покладено на податкову службу тощо.

Наступним видом документальної перевірки вважається зустрічна перевірка.

Зустрічна перевірка - перевірка суб'єктів підприємницької діяльності та їх партнерів щодо господарських стосунків між ними з питань ведення господарської діяльності, правильності розрахунків з бюджетом, дотримання підстав податкового і валютного законодавства.

Зустрічна перевірка проводиться за місцем знаходження платників податків та їх партнерів на підставі:

письмового звернення керівника державного податкового органу, що проводить перевірку, до державного податкового органу за місцем перебування партнера підприємства, яке перевіряється; письмового розпоря­дження керівника державного податкового органу на проведення перевірки партнерів підприємства, яке перевіряється, із залученням фахівців з питань, які підлягають перевірці. Перелік питань, що підлягають перевірці, визначається органом, який дає завдання на проведення перевірки.

При проведенні зустрічної перевірки проводиться зіставлення первинних і бухгалтерських документів щодо їх достовірності, ідентичності . та відповідності записів руху засобів або товарно-матеріальних цінностей щодо їх кількості, ціни та вартості у партнера та одержувача тощо.

Одночасна перевірка - перевірка підприємства за спеціальним розпорядженням ДПАУ з питань ведення господарської діяльності, дотримання податкового законодавства, правильності розрахунків з бюджетом.

Одночасній перевірці підлягають: підприємства, які належать до складу однієї системи підпорядкування або за галузевим призначенням; підприємства, які займаються аналогічними видами діяльності; структурні підрозділи головного підприємства (філіали, відділення, представництва тощо); підприємства -— партнери у господарських відносинах тощо.

Тематична перевірка - перевірка окремих питань діяльності.

До таких перевірок необхідно віднести перевірки відшкодування з бюджету ПДВ, перевірку у разі ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності тощо. Перевірки проводяться при виникненні необхідності.

При проведення перевірок податкові органи (і зрозуміло платники податків) користуються "методичками", що впорядковують та уніфікують проведення податкових перевірок по ряду податків.

Методичні рекомендації про порядок, форми та методи проведення документальних перевірок юридичних осіб — платників податків направлені для використання у практичній роботі органам ДПС листом ДПАУвід 02.06/98 р. № 6467/10/23-2117.

При перевірці таких податків як ПДВ і податку на прибуток підприємств податкові перевіряючі керуються Методичними вказівками, направленими органам ДПС листом ДПАУ від 08.02.99р. № 1890/10/23-2217.

Перевірка правильності відшкодування сум податкового кредиту проводиться в порядку, передбаченому Методичними рекомендаціями щодо проведення документальної перевірки правильності визначення сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету (направленими листом ДПА України від 07.05.98 р. № 5231/10/23-2117, ДСК); наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.98 р. № 376 "Про затвердження Методичних вказівок про організацію порядку адміністрування відшкодування податку на додану вартість"; Змінами до порядку відшкодування податку на додану вартість, затвердженими наказом Державної податкової адміністрації України від 08.10.98 р. № 470/78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.10.98 р. № 658/3098.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук