2.3. Вилучення документів податковими органами

Податкове право - Відповідальність юридичних осіб за податкові право
116

2.3. Вилучення документів податковими органами

Відповідно до наказу ДПА N 316 від 01.07.98, яким затверджено Інструкцію про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів і пункту 6 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", державна податкова інспекція має право вилучати у підприємств, установ та організацій документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів.

Вилученню у підприємств підлягають первинні документи (тобто письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення), .грошові документи, облікові регістри, кошториси, декларації та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, а також інші довідкові матеріали та розрахунки, за винятком документів, що містять відомості, визначені в законодавчому порядку такими, що становлять державну таємницю. Важливо пам'ятати, що, виходячи із змісту законодавства, вилучатися мають лише оригінали первинних документів. Якщо під час перевірки встановлено факт приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплати податків та інших платежів, то вилучення документів у підприємств провадиться на підставі письмово вмотивованої постанови органу державної податкової служби. Вилучення документів здійснюється в присутності тих посадових осіб підприємства, у яких вилучають документи. Якщо документи вилучаються в присутності тільки рядових виконавців (бухгалтер, не на правах головного, робітник, секретар, прибиральниця та ін.), це

означає, що посадовими особами v податкової інспекції не забезпечено: суворого дотримання порядку вилучення. При цьому посадові особи підприємства мають право робити заяви з приводу дій посадових осіб органу державної податкової служби; такі заяви підлягають занесенню до Протоколу вилучення документів.

Коли посадові особи підприємства чинять протидію вилученню документів чи є реальна загроза знищення, приховування цих документів та інших дій з метою унеможливити доступ до них представників податкової служби, то посадовій особі органу державної податкової служби, яка проводить вилучення допомагають працівники підрозділу податкової міліції.

Перед вилученням документів посадова особа органу державної податкової служби визначає перелік документів, які підлягають вилученню, та встановлює їхнє місцезнаходження або зберігання. Отже, вилучення відбувається в процесі перевірки платника податків, а податковий інспектор має чітко визначитися з переліком документів, які він збирається вилучати. У випадку, коли інспектор має тільки постанову про вилучення і не може вказати, які конкретно документи він буде вилучати, платник податків може аргументовано відмовити йому у видачі документів. А аргументом повинна послужити та обставина, що вилучені протизаконним способом документи не можуть братися до уваги судовими органами як докази.

Перед проведенням вилучення документів посадова особа органу державної податкової служби подає керівникам підприємства Постанову, складену тією посадовою особою органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення на підставі виявлених фактів порушень. Вилучає, як правило, інспектор, що проводить перевірку. Інспектор повинен роз'яснити посадовим особам платника податків їх право бути присутніми при всіх його діях і робити заяви.

Вилучення документів повинне відбуватися в місці їх зберігання, тобто, на підприємстві. В зв'язку з цим неприпустима ситуація, коли податківець викликає до податкової інспекції представника об'єкта перевірки і оформляє вилучення у себе в кабінеті.

У випадках непридатності для подальшого огляду або у разі недооформлення томів документів (непідшиті, непронумеровані, непідписані тощо) в присутності посадової особи органу державної по­даткової служби ці документи дооформлюються посадовими особами підприємства у відповідності до вимог щодо оформлення документів і документообігу в бухгалтерському та податковому обліку.

Посадова особа органу податкової служби, яка здійснює вилучення документів, одночасно складає Опис оригіналів документів, що вилучені, та проводить фіксацію їхнього змісту, про що робиться запис у Протоколі.

У присутності посадової особи підприємства посадова особи органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення, знімає копії з доку­ментів, що вилучаються, на яких зазначаються підстава та дата їх вилучення.

Вилучення оформляється Протоколом. Копія Протоколу вручається під розпис посадовим особам підприємства. Якщо керівники підприємства відмовляються від підпису під Протоколом, то посадова особа органу державної податкової служби, яка здійснює вилучення документів, робить відмітку в Протоколі.

При цьому посадовим особам підприємства, які відмовилися від підпису, надається право дати письмове пояснення про причини відмови, що засвідчується в Протоколі.

Відмовлятися від підпису немає сенсу: це нічого не дає. Разом з тим такою позицією виключається можливість при підписанні Протоколу вказати на кожне порушення, допущене при вилученні. Серйозні порушення - такі, наприклад, як невідповідність Опису документів, що були вилучені, - можуть привести до відмови судових органів приймати 'їх в якості доказів.

У випадках складання Опису документів його копія вручається під розпис посадовим особам підприємства, у яких було здійснено вилучення документів. Про вручення копій Протоколу і Опису документів під розписку посадовим особам підприємства, у яких було проведено, вилучення документів, робиться відмітка в Протоколі. У прикінцевій частині Протоколу зазначається, що вилучені документи упаковані та передані в повному обсязі посадовій особі органу державної податкової служби, яка здійснювала вилучення документів. Замість вилучених документів у справах підприємств залишаються їхні копії та Опис документів. Якщо на підприємстві залишився лише Опис документів, то копії тих документів, що були вилучені, потрібно надати підприємству не пізніше трьох діб з дня вилучення. На вилучених документах забороняється робити будь-які відмітки та написи.

Вилучені документи передають на зберігання до органу державної податкової служби посадовій особі, яка відповідає за їх зберігання, та зберігаю! ь (до прийняття рішення керівниками органу державної податкової служби про їх огляд, перевірку та дослідження) у спеціальному приміщенні, яке обладнане охоронною і протипожежною сигналізацією та має стелажі. Вікна приміщення повинні бути заґратованими, а двері - металевими або оббитими металом. За відсутності такого приміщення вилучені документи зберігаються в сейфі або металевій шафі.

Вилучені документи повертаються підприємствам за рішенням керівників органу державної податкової служби, під розписку про одержання документів, кур'єром або пересиланням поштою. У випадках, коли за рішенням керівників органу державної податкової служби вилучені документи підприємств передаються підрозділам податкової міліції або у випадках, передбачених законодавством - іншим правоохоронним органам, в Протокол! і Описі документів проставляється відповідний запис.

Описана вище процедура не застосовується у випадках проведення органами податкової міліції дізнання і слідчих дій. Регулятором правовідносин, що виникатимуть при цьому, буде виступати Кримінально-процесуальний кодекс України. В такій ситуації найоптимальнішим варіантом для підприємства (підприємця) буде звернення за правовою допомогою до адвоката, що спеціалізується на податковій адвокатурі. Заз­начимо, що на практиці працівники податкової міліції без великого бажан­ня йдуть на оформлення вилучення документів по згаданій вище процедурі. Свою відмову вони мотивують тим, що ними висувається вимога надати документи тільки для ознайомлення, а не вилучення. Дійсно, у відповідності до п.24 ст. 11 Закону України "Про міліцію" і п.2 ст. 11 Закону "Про державну податкову службу в Україні" податковий міліціонер має право витребувати і при необхідності вилучати документи. Нормативне порядок такого витребування не закріплений. На практиці дане питання вирішується наступним чином: в бухгалтерії підприємства складається опис документів, що передаються, який підписується керівником і головним бухгалтером. Після цього документи разом з описом передаються посадовій особі подат­кової міліції. В підтвердження отримання документів посадова особа податкової міліції ставить підпис на описі і дату отримання.

При спілкуванні з представниками податкової служби (а також УБОЗ, УБЕЗ, міліцією, прокуратурою) є резон керуватися наступною етикою. Не варто застосовувати образи та силовий вплив. В цьому випадку до вас буде застосована зворотна сила і до того ж, ймовірно, на більш високому професійному рівні, а ваш ризик виявиться невиправданим. Що вам робити? З'ясувати посаду, звання, прізвище і яку службу представляють люди, що прийшли з метою вилучення документів чи перевірки. При цьому треба переконатися у наявності в них належним чином оформлених документів. Ви масте право на отримання такої інформації.

Якщо сумніваєтесь, подзвоніть керівникам перевіряючих. Далі вас повинні ознайомити з постановою на вилучення документів. У випадку, якщо дії представників контролюючого органу вважатимете незаконними, постарайтеся записати спілкування з ними на диктофон чи відеоапаратуру. Закон не забороняє таких дій з вашого боку. Корисно офіційно повідомити керівництво тих, хто вилучає чи опечатує документи (сейф) про суми збитків, яких ви зазнаєте в результаті цих дій і які, ви вимагатимете відшкодування.

Якщо вилучення документів спричинило збитки і інспекція не зможе довести, що відповідний документ свідчить про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, вона буде зобов'язана ці збитки відшкодувати.

Якщо при вилученні документів платнику податків не були роз'яснені права (або, що ще серйозніше, у реалізації прав було відмовлено), таке порушення повинне розглядатися як отримання доказів з порушенням порядку, передбаченого законом.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук